משנת הלימודים תשפ"א, נכנס לתוקף תיקון מספר 11 לחוק, הקובע כי זכאותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תיקבע על ידי ועדת זכאות ואפיון.

הוועדה, בראשות נציג משרד החינוך, תקבע את זכאות התלמידים לשירותי חינוך מיוחדים, את האפיון, את רמת התפקוד ואת היקף סל המשאבים.
בהתאם להחלטת הוועדה ייקבע גם סוג המסגרת החינוכית המתאימה.

אגף החינוך נותן מענה חינוכי לילדים עם מוגבלות, אשר אובחנו על ידי גורם מקצועי ואשר ועדת הזכאות והאפיון קבעה את זכאותם ואת היקף שירותי החינוך המיוחדים עבורם.

 

חנ"מ - שאלות ותשובות

איך מגישים מסמכים לוועדה הורים שילדיהם במסגרת חינוכית ?

במסגרות חינוכיות עירוניות (גנים ובתי ספר) יגישו את המסמכים באמצעות הצוות החינוכי. הצוות החינוכי יגיש את הבקשה עבור ההורים עד 31 במרץ 2023.

איך מתבצע הזימון לועדה?

הזימון למועד הוועדה יישלח אל ההורים בדואר רשום ויתואם מול יו"ר ועדת הזכאות אורית זינגר.

בדיון צריכים להשתתף ההורים. ניתן גם להזמין את הילד או הילדה, על פי שיקול דעת ההורים וכן מוזמנים נוספים מטעמם. הורים גרושים צריכים להגיע יחד, או אחד מהם המצויד בייפוי כוח מההורה הנוסף.

הגשנו בקשה לוועדה, מתי יתקיים הדיון?

דיונים בעניינם של תלמידים  יתקיימו עד 31 במאי. החלטת הוועדה תקפה לשנת הלימודים הבאה.

במקרים חריגים, באישור מנהל המחוז ובהיוועצות עם המפקח על ועדות הזכאות והאפיון במחוז, יתקיימו דיונים גם לאחר המועד הקבוע לבחינת מימוש הזכאות בשנת הלימודים הנוכחית.

איך בוחרים את המסגרת החינוכית?

בתום הדיון, תשלח אליכם בדואר רשום החלטת הוועדה באשר לשירותי החינוך המיוחדים להם בנכם או בתכם זכאים. על בסיס החלטה זו תוכלו לבחור את סוג המסגרת בעבורם. להורים יש אפשרות בחירה בין האפשרויות:

  • בית ספר חינוך מיוחד
  • כיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל
  • סל אישי  בתוך כיתה רגילה בבית ספר רגיל.
  • גן חינוך מיוחד
  • סל אישי בגן רגיל

החלטות של ועדת זכאות ואפיון תקפות לשנת הלימודים העוקבת והן תקפות לשלוש שנים.

כיצד נקבע השיבוץ למסגרת?

לאחר ועדת הזכאות ההורים יכולים לפנות לרכזת החינוך המיוחד עדי אלימי להתייעצות.

תלמידים ותלמידות שנמצאו זכאים לשירותי חינוך מיוחדים והוריהם בחרו בכיתת חינוך מיוחד או בבית ספר חנ"מ, ישובצו על ידי ועדת שיבוץ באגף לחינוך מיוחד.

הורים שמעוניינים להתלבט בנוגע להחלטתם הסופית יוכלו להודיע על בחירת ההורים באמצעות טופס בחירת הורים מלא ולהעביר אותו, תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הוועדה, באמצעות המסגרת החינוכית או למזכירות האגף לחינוך מיוחד בדוא"ל או בפקס (על פי פרטי הקשר בהמשך). הורים רשאים לשנות את בחירתם עד 25 ביוני 2023. לאחר מועד זה לא יתאפשר שינוי של בחירת המסגרת.

האם ניתן להגיש בקשה באיחור?

מ- 01.04.2023 לא ניתן להגיש בקשות חדשות לקיום ועדות זכאות ואיפיון לשנה"ל תשפ"ד.

כל דיון בבקשות שהוגשו לאחר המועד מחייב אישור של ועדת חריגים מחוזית לקיום ועדת זכאות ואפיון שלא במועד.

הגשת בקשה לוועדת זכאות ואפיון לאחר המועד - הבקשות יועברו לפיקוח על החינוך המיוחד במשרד החינוך, באמצעות רכזתהחינוך המיוחד והצוותים בגנים או בבתי הספר.

עדי אלימי
קב"סית ורכזת חינוך מיוחד
04-6628217
052-3098836