The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה קבצים
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 6/2024 (טלפוני) מתאריך 6.6.2024 תאריך: 06/06/2024 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 5/2024 מתאריך 2/6/2024 תאריך: 02/06/2024 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: ועדת התקשרויות - מאגר יועצים 2/2024 תאריך: 30/05/2024 קטגוריה: ועדת התקשרויות - מאגר יועצים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 4 לשנת 2024 מתאריך 1/5/2024 תאריך: 01/05/2024 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: תכנון שדרוג תחנת שאיבה לביוב "ארבל" וקו סניקה 15/2024 תאריך: 17/03/2024 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: תכנון קו סניקה מתחנת שאיבה ביישוב מצפה לתחנת שאיבה טבריה (מי רקת) 14/2024 תאריך: 17/03/2024 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: תכנון שדרוג תחנת שאיבה לביוב וקו סניקה - שרונה 13/202 תאריך: 17/03/2024 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 3 לשנת 2024 תאריך: 17/03/2024 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: ועדת התקשרויות - מאגר יועצים 1/2024 תאריך: 13/03/2024 קטגוריה: ועדת התקשרויות - מאגר יועצים קבצים:
שם הפרוטוקול: ייעוץ והדרכה פדגוגית למעונות היום 10/2024 תאריך: 26/02/2024 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: יועץ תכנון, כבישים ותנועה - 20 יח"ד - מצפה נטופה 6/2024 תאריך: 26/02/2024 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: יועץ חשמל ותקשורת - 20 יח"ד - מצפה נטופה 5/2024 תאריך: 26/02/2024 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: שירותי ייעוץ משפטי במסגרת הקמת היישוב שיבולת 2/2024 תאריך: 04/02/2024 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: שדרוג תחנת שאיבה מסד + קו סניקה - ניהול פיקוח 4/2024 תאריך: 01/02/2024 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: שדרוג תחנת שאיבה לביוב הזורעים והקמת קו סניקה - ניהול פיקוח 3/2024 תאריך: 01/02/2024 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 1/2024- מיום 29 בינואר 2024 תאריך: 29/01/2024 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: דו"ח התקשרויות לעבודות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז לשנת 2023 תאריך: 31/12/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 11/2023 מיום 25 בדצמבר 2023 תאריך: 25/12/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: תסקיר להקמת יישוב חדש רמת ארבל 31/2023 תאריך: 19/12/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: 29/2023 ניהול פרויקט - קרית חינוך כדורי תאריך: 14/12/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: 27/2023 מתכנן תנועה - תב"ע 119 מצפה נטופה תאריך: 14/12/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: מאגר יועצים 4/2023 תאריך: 27/11/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות - מאגר יועצים קבצים:
שם הפרוטוקול: ועדת התקשרויות - מאגר יועצים 3/2023 תאריך: 22/11/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות - מאגר יועצים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 10/2023 מיום 13 בנובמבר 2023 תאריך: 13/11/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: 25/2023 תכנית אב לשימור קרקע תאריך: 05/11/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: מליאה טלפונית 10/2023 מתאריך 15.10.2023 תאריך: 15/10/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: החלטה בערר 5/2023 לארנונה- סולן פור מדיה בע"מ תאריך: 11/10/2023 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 9/2023 מיום 11 בספטמבר 2023 תאריך: 11/09/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: 23/2023 - תכנון תנועה כדורי הרחבה תאריך: 04/09/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: 23/2023 תכנון תנועה - הרחבת כדורי תאריך: 04/09/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: 22/2023 - תכנון מים וביוב הרחבת כדורי תאריך: 04/09/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: 22/2023 תכנון מים ביוב וניקוז - הרחבת כדורי תאריך: 04/09/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: 24/2023 תכנון הרחבה למבנה המועצה תאריך: 03/09/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: 21/2023 ייעוץ נופי הרחבת כדורי תאריך: 30/08/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 8/2023 מיום 21/8/2023 תאריך: 21/08/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: 20/2023 - ,תכנון 4 כיכרות אזור תעשיה קדמת גליל תאריך: 31/07/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: 20/2023 תכנון 4 כיכרות אזור תעשיה קדמת גליל תאריך: 31/07/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: 19/2023 שירותי ניהול ופיקוח - פרויקטים הנדסיים תאריך: 31/07/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 7/2023 תאריך: 24/07/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: 18/2023 שירותי ניהול פיקוח - בית לחיים מצפה נטופה תאריך: 06/07/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: ועדת התקשרויות - מאגר יועצים 2/2023 תאריך: 29/06/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות - מאגר יועצים קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 6/2023 מיום 19 ביוני 2023 תאריך: 19/06/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: 15/2023 פרויקטור/ית להקמת יישובים חדשים במועצה תאריך: 13/06/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: 16/2023 תכנון הרחבה 77 יח"ד - שדה אילן תאריך: 06/06/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: מליאה טלפונית 5/2023 - בית לחיים- מצפה נטופה תאריך: 29/05/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 4/2023 תאריך: 22/05/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: 14/2023 תכנון גן ילדים - בית רימון תאריך: 30/04/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: 13/2023 מדידה עבור תכנון תשתיות שדמות דבורה תאריך: 30/04/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: ועדת התקשרויות - מאגר יועצים 1 תאריך: 30/04/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות - מאגר יועצים קבצים:
שם הפרוטוקול: 12/2023 תכנון נוף לתא שטח המיועד לספורט במרכז המושב שדה אילן תאריך: 18/04/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תרומות תאריך: 21/03/2023 קטגוריה: ועדת תרומות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 3/2023 מיום 20 במרץ 2023 תאריך: 20/03/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: 6/2023 ניהול ופיקוח שדרוג תחנת שאיבה מצפה תאריך: 09/03/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: 7/2023 תכנון קונסטרוקציה של קירות תומכים - אילניה תאריך: 27/02/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 2/2023 תאריך: 20/02/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: 11/2023 תכנון חשמל ותקשורת עבור הרחבה בשדמות דבורה תאריך: 08/02/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: 10/2023 תכנון כבישים ותנועה עבור הרחבה בשדמות דבורה תאריך: 08/02/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: 9/2023 תכנון מים וביוב עבור הרחבה בשדמות דבורה תאריך: 08/02/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: 8/2023 תכנון נוף עבור הרחבה בשדמות דבורה תאריך: 08/02/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 1/2023 תאריך: 30/01/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: 3/2023 ניהול פרויקט – תכנון ביצוע תשתיות עבור הרחבה בשדמות דבורה תאריך: 29/01/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: 2/2023 תכנון בית כנסת כפר חיטים תאריך: 29/01/2023 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: דו"ח התקשרויות לעבודות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז לשנת 2022 תאריך: 31/12/2022 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה טלפונית 17/2022 מיום 28.12.2022 תאריך: 28/12/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 16/2022 תאריך: 26/12/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה טלפוני 15/2022 מיום 22.12.2022 תאריך: 22/12/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה טלפונית 14/2022 מיום 4.12.2022 תאריך: 04/12/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 13/2022 תאריך: 28/11/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה תאריך: 27/11/2022 קטגוריה: קבצים:
שם הפרוטוקול: תבחינים למתן תמיכות לשנת 2023 וטופס בקשה תאריך: 20/11/2022 קטגוריה: ועדת תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול וועדת תמיכות תאריך: 10/11/2022 קטגוריה: ועדת תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 12/2022 תאריך: 31/10/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה תאריך: 15/09/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה תאריך: 24/07/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה תאריך: 13/07/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה תאריך: 19/06/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 7-2022 מיום 15.5.2022.pdf תאריך: 15/05/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 6 לשנת 2022- מיום 24 באפריל 2022.pdf תאריך: 24/04/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 5 לשנת 2022.pdf תאריך: 27/03/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 23/03/2022 קטגוריה: ועדת תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה טלפונית 4/2022- אופן בחירת שם למועצה תאריך: 10/03/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה טלפוני 3/2022 תאריך: 28/02/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 2/2022 תאריך: 21/02/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 31/01/2022 קטגוריה: ועדת תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 31/01/2022 קטגוריה: ועדת תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 1/2022 תאריך: 23/01/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת התקשרויות תאריך: 31/12/2021 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: מליאה 13-2021 - טלפוני שלא מן המנין תאריך: 20/12/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 12/2021 - אישור תקציב מועצה ותקציבי ישובים תאריך: 19/12/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 11-2021 מיום 7.11.2021 תאריך: 07/11/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 10-2021 מיום 10.10.21 תאריך: 10/10/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 29/09/2021 קטגוריה: ועדת תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תמיכות תאריך: 29/09/2021 קטגוריה: ועדת תמיכות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 9-2021 מ 22 באוגוסט 2021 תאריך: 22/08/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 8-2021 מיום 27 ביוני 2021 תאריך: 27/06/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 7-2021 מ-30.5.2021 תאריך: 30/05/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 6-2021 מ-25 באפריל 2021 תאריך: 25/04/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 5-2021 מיום 21.3.2021 תאריך: 21/03/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה שלא מן המנין טלפוני 4-2021 מיום 8.3.2021 תאריך: 08/03/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 3-2021 מיום 7.3.2021 תאריך: 07/03/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת הקצאות תאריך: 01/03/2021 קטגוריה: ועדת הקצאות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 2-2021 מיום 28.2.2021 תאריך: 28/02/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: עקרונות ותבחינים להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סימלית במועצה אזורית הגליל התחתון תאריך: 28/02/2021 קטגוריה: ועדת הקצאות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 1-2021 מיום 31.1.2021 תאריך: 31/01/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת התקשרויות תאריך: 31/12/2020 קטגוריה: ועדת התקשרויות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 12-2020 - מיום 20 בדצמבר 2020 תאריך: 20/12/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 11-2020 - מיום 20 בדצמבר 2020 - אישור תקציב המועצה לשנת 2021 תאריך: 20/12/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: מליאה 10-2020 - 29 בנובמבר 2020 - 10 תאריך: 29/11/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 9-2020 - מיום 25 באוקטובר 2020 תאריך: 25/10/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 8-2020 - טלפוני שלמה אלקחר מורשה חתימה בעמותות ואחרים מיום 24 בספטמבר 2020 תאריך: 24/09/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 7-2020 טלפוני מורשי חתימה - מיום 25 באוגוסט 2020 תאריך: 05/08/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 6-2020 - מיום 2 באוגוסט 2020 תאריך: 02/08/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 5-2020 - מיום 28 ביוני 2020 תאריך: 28/06/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 4-2020 - מיום 10 במאי 2020 תאריך: 10/05/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה טלפונית - 26.4.2020 - הנחה בארנונה תאריך: 26/04/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 3-2020 טלפוני - 26.4.2020 תאריך: 26/04/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת תרומות תאריך: 21/04/2020 קטגוריה: ועדת תרומות קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 2-2020 - 22.3.2020 תאריך: 22/03/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקל ישיבת מליאה 1-2020 - מיום 16 בפברואר 2020 תאריך: 16/02/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 31/12/2019 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 31/12/2019 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 31/12/2019 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 31/12/2019 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 16/2019 תאריך: 30/12/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול 15-2019 - 16 דצמבר 2019 - אישור תקציב המועצה 2020 - 15 תאריך: 16/12/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול 13-2019 - 10 נובמבר 2019 תאריך: 10/11/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 12 מיום 23.9.19 תאריך: 23/09/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 11- 2019 מיום 18 באוגוסט 2019 תאריך: 18/08/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: הקלטות המליאה בערוץ היוטיוב של המועצה תאריך: 22/07/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול 9-2019 - 23 יוני 2019 - 9 תאריך: 23/06/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול 8-2019 - 19 מאי 2019 - 8.pdf תאריך: 04/06/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול 7-2019 - 14 אפריל 2019 תאריך: 14/04/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול 6-2019 - 25 פברואר 2019 - 6.pdf תאריך: 25/02/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול טלפוני 5-2019 - 18 פברואר 2019 - 5.pdf תאריך: 18/02/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול 4-2019 - 10 פברואר 2019 - תקציב המועצה 2019 - 4.pdf תאריך: 10/02/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול 3-2019 - 10 פברואר 2019 - הפסקת העסקת יוסי יצחקי - מנכל יוצא - 3.pdf תאריך: 10/02/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול 2-2019 - 10 פברואר 2019 תאריך: 10/02/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 1-2019 תאריך: 06/01/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 31/12/2018 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 31/12/2018 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 31/12/2018 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 31/12/2018 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מועצה 8-2018 תאריך: 23/12/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 7-2018 תאריך: 11/12/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 6-2018 תאריך: 29/11/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 4-2018 תאריך: 19/08/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 3-2018 תאריך: 08/07/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 2-2018 תאריך: 30/04/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 1-2018 תאריך: 11/02/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 31/12/2017 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 31/12/2017 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 31/12/2017 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 31/12/2017 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 31/12/2017 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 31/12/2017 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 7-2017 תאריך: 24/12/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 8-2017 תאריך: 24/12/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 6-2017 תאריך: 03/12/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 5-2017 תאריך: 05/11/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 4-2017 תאריך: 10/09/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 3-2017 תאריך: 11/06/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 2-2017 תאריך: 02/04/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 1-2017 תאריך: 11/02/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 1-2017 תאריך: 05/02/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 31/12/2016 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 31/12/2016 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 31/12/2016 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 31/12/2016 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 31/12/2016 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 9-2016 תאריך: 18/12/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 8-2016 תאריך: 18/12/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 7-2016 תאריך: 14/12/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 6-2016 תאריך: 25/09/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 5-2016 תאריך: 26/06/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 4-2016 תאריך: 19/06/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 09/06/2016 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה חקלאית תאריך: 01/06/2016 קטגוריה: ועדה חקלאית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 29/05/2016 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 22/05/2016 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 18/05/2016 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 15/05/2016 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 04/05/2016 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 3-2016 תאריך: 17/04/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 06/04/2016 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 28/03/2016 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 22/03/2016 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 01/03/2016 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 01/03/2016 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה חקלאית תאריך: 23/02/2016 קטגוריה: ועדה חקלאית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 22/02/2016 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 2-2016 תאריך: 21/02/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 15/02/2016 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 08/02/2016 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 24/01/2016 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 24/01/2016 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 24/01/2016 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 15/01/2016 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 1-2016 תאריך: 10/01/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 05/01/2016 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/01/2016 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/01/2016 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/01/2016 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/01/2016 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/01/2016 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/01/2016 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/01/2016 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/01/2016 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/01/2016 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 04/01/2016 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 6-2015 תאריך: 20/12/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 22/11/2015 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 09/11/2015 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 5-2015 תאריך: 25/10/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 10/09/2015 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה חקלאית תאריך: 08/09/2015 קטגוריה: ועדה חקלאית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 31/08/2015 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 28/08/2015 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 25/08/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 13/08/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 30/07/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 30/07/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 30/07/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 30/07/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 4-2015 תאריך: 21/07/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 07/07/2015 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 3-2015 תאריך: 25/06/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 14/06/2015 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 08/06/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 03/06/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 02/06/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 18/05/2015 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 18/05/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 18/05/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 18/05/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 18/05/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 18/05/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 18/05/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 18/05/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 18/05/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 18/05/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 18/05/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 18/05/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 16/05/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 26/04/2015 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 2-2015 תאריך: 29/03/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 17/02/2015 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 16/02/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 16/02/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 16/02/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 16/02/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 16/02/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 16/02/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 16/02/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 16/02/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 16/02/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 16/02/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 16/02/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 16/02/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 15/02/2015 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 12/02/2015 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה חקלאית תאריך: 08/02/2015 קטגוריה: ועדה חקלאית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/01/2015 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 07/12/2014 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 23/11/2014 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 5-2014 תאריך: 19/11/2014 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 23/10/2014 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 23/10/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 23/10/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 23/10/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 23/10/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 23/10/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 23/10/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 23/10/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 07/10/2014 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 25/08/2014 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 25/08/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 25/08/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 25/08/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 25/08/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 25/08/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 25/08/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 4-2014 תאריך: 20/08/2014 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 4-2014 תאריך: 17/08/2014 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 11/08/2014 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 20/07/2014 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 20/07/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 20/07/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 20/07/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 20/07/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 20/07/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 16/07/2014 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 06/07/2014 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 01/07/2014 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 15/06/2014 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מליאה 3-2014 תאריך: 10/06/2014 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 08/06/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 08/06/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 08/06/2014 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 08/06/2014 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 08/06/2014 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 08/06/2014 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 08/06/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 08/06/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 08/06/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 08/06/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 08/06/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 08/06/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 08/06/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 08/06/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 08/06/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 08/06/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 08/06/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 08/06/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 02/06/2014 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 02/06/2014 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 23/03/2014 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 25/02/2014 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 19/02/2014 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/02/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/02/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/02/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/02/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/02/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/02/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/02/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/02/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 05/02/2014 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/02/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 05/02/2014 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/02/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 05/02/2014 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/02/2014 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 1-2014 תאריך: 19/01/2014 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 22/12/2013 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 22/12/2013 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 8-2013 תאריך: 22/12/2013 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 7-2013 תאריך: 24/11/2013 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 15/11/2013 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 15/10/2013 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 6-2013 תאריך: 13/10/2013 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 12/09/2013 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 12/09/2013 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 03/09/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 29/08/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 22/08/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 19/08/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 15/08/2013 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 11/08/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 07/08/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 30/07/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 28/07/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 17/07/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 15/07/2013 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 09/07/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 4-2013 תאריך: 27/06/2013 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 17/06/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 11/06/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 02/06/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 26/05/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 3-2013 תאריך: 19/05/2013 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 15/05/2013 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 13/05/2013 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 13/05/2013 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 06/05/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/05/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 5-2013 תאריך: 28/04/2013 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 28/04/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 24/04/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 21/04/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 07/04/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 2-2013 תאריך: 21/03/2013 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 15/03/2013 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 10/03/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 07/03/2013 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 07/03/2013 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 07/03/2013 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 07/03/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 07/03/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 26/02/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 20/02/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 11/02/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 03/02/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 31/01/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 23/01/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 15/01/2013 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 1-2013 תאריך: 06/01/2013 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 06/01/2013 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדת ערר לארנונה הכללית תאריך: 01/01/2013 קטגוריה: ועדת ערר לארנונה הכללית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 31/12/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 27/12/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 25/12/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 23/12/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 18/12/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 17/12/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 02/12/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 27/11/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 26/11/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 5-2012 תאריך: 25/11/2012 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 20/11/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 19/11/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 18/11/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 14/11/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 01/11/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 30/10/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 25/10/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 18/10/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 17/10/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 27/09/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 24/09/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 12/09/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 02/09/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 28/08/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 23/08/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 21/08/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 20/08/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 13/08/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 12/08/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 08/08/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 06/08/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 23/07/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 4-2012 תאריך: 22/07/2012 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 17/07/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 17/07/2012 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 17/07/2012 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 17/07/2012 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 17/07/2012 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 17/07/2012 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 17/07/2012 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 16/07/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 11/07/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 10/07/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 08/07/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 02/07/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 26/06/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 26/06/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 21/06/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 17/06/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 11/06/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 10/06/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 30/05/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 29/05/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 3-2012 תאריך: 29/05/2012 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 19/05/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 16/05/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 09/05/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 30/04/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 24/04/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 22/04/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 19/04/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 15/04/2012 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 15/04/2012 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 15/04/2012 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 15/04/2012 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 02/04/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 26/03/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 26/03/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 2-2012 תאריך: 25/03/2012 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 21/03/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 13/03/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 12/03/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 23/02/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 1-2012 תאריך: 19/02/2012 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 16/02/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 12/02/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 31/01/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 25/01/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 17/01/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 12/01/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 10/01/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 03/01/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 01/01/2012 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 7-2011 תאריך: 27/11/2011 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 2011-5 תאריך: 14/08/2011 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 21/06/2011 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 21/06/2011 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 20/06/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 12/06/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 05/06/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 25/05/2011 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 25/05/2011 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 25/05/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 25/05/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 25/05/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 22/05/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 18/05/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 16/05/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 11/05/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 08/05/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 02/05/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 28/04/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 17/04/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבת מועצה 3-2011 תאריך: 03/04/2011 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 31/03/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 21/03/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 10/03/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 09/03/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול ועדה לתכנון ובניה תאריך: 03/03/2011 קטגוריה: ועדה לתכנון ובניה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 23/02/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 09/02/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 03/02/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 27/01/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה 2011-1 תאריך: 23/01/2011 קטגוריה: ישיבות מליאה קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוטוקול רשות רישוי מקומית תאריך: 10/01/2011 קטגוריה: רשות רישוי מקומית קבצים:
שם הפרוטוקול: פרוגרמה למבני ציבור ומקרקעין תאריך: 30/11/-0001 קטגוריה: ועדת הקצאות קבצים: