רישום לגנים ולבתי הספר לשנת הלימודים תשפ"ה יתקיים בין התאריכים 11.01.24-31.01.24 בקישור המופיע כאן.
בטופס זה ניתן להירשם לבקש העברה בין מסגרות חינוך ברשות לשנת הלימודים הנוכחית (תשפ"ד) ולשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה)
 
שימו לב - דיון בועדת העברות בין מסגרות לשנת הלימודים תשפ"ה יחלו עם סיום תקופת הרישום והשיבוץ (במהלך יוני 2024).
בשאלות נוספות, ניתן ליצור איתנו קשר - מייל [email protected] טלפון 04-6628-217
 

פרטי הילד.ה

מין (חובה) שדה חובה

 
פרטי ההורים
הורה 1
 

 
הורה 2

 
הצהרת בריאות לתלמיד.ה

כן/ לא ידוע לי על בעיות בריאותיות המונעות מבני/ בתי להשתתף בפעילויות המתקיימות בגן/ בית ספר (חובה) שדה חובה

האם קיימת רגישות כלשהי? (חובה) שדה חובה

האם יש צורך בהנגשה? (חובה) שדה חובה

Browser not supported
 
ויתור סודיות חינוכית
Browser not supported
להשלמת התהליך, יש לצרף את הטפסים הבאים:
 
 
הבהרה - ידוע לנו כי הרישום הנ"ל הינו זמני לצורך קבלת מידע וקשר עם הגן/ בית הספר, טרם התכנסות והחלטת הועדה.
 
הצהרת הרושם/ת: הנני להצהיר שכל הפרטים הנ"ל הרשומים הינם נכונים. ידוע לי כי רישום כוזב הוא עברה פלילית וכי אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכם החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים.
Browser not supported