​​​מח' רישוי עסקים גובה אגרות שונות בגין רישיונות עסק והיתרים שונים.
להלן הנושאים עבורם תגבה אגרה (האגרות מתעדכנות מדי שנה, התעריף נקבע עפ"י דיווח של משרד הפנים) המחיר המחייב הוא זה שיחושב במח' רישוי עסקים ביום הפקת החיוב.

עדכון אגרת רישוי עסקים החל מ-1 באוקטובר 2019

נושא סכום בש"ח

אגרת בקשה לרישיון עסק או היתר זמני לעסק מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים​

​163 ש"ח

אגרת חידוש רישיון עסק (בחידוש רישיון וברישיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרישיון) מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים​

326 ש"ח ​

אגרת בקשה לחוות דעת מיקדמית מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים​

326 ש"ח​