הגשת בקשה לרישום לגנים ובתי הספר כתושבי חוץ.
בטופס זה יכולים להירשם לשנת הלימודים הנוכחית (תשפ"ד) ולשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה), מי שאינם תושבי מ.א הגליל התחתון.
שימו לב, הורה המבקש שילדיו יקלטו במוסדות החינוך של הגליל התחתון ואינו תושב הרשות, נדרש להנפיק מהרשות בה מתגורר אישור לימודי חוץ.
על ההורה לוודא כי באישור זה יופיע באופן ברור באילו תשלומים נושאת הרשות ובאילו לאו.
 
בשאלות נוספות, ניתן ליצור איתנו קשר - מייל [email protected] טלפון 04-6628-217
 

 
פרטי הילד.ה לרישום בבתי הספר במ.א הגליל התחתון

מין (חובה) שדה חובה

 

 

 

 
פרטי ההורים
הורה 1

מצב משפחתי (חובה) שדה חובה

 

 

לתשומת לבכם, על הורים בנפרד לאשר את רישום התלמיד בחתימת עו"ד/ רו"ח על כתב הצהרה והתחייבות .  הורדת כתב התחייבות 

את הקובץ החתום יש לצרף כאן (ללא אישור וחתימה, לא נוכל להשלים את תהליך הרישום):  

 

 

הורה 2
 

 
הצהרת בריאות לתלמיד.ה

כן/ לא ידוע לי על בעיות בריאותיות המונעות מבני/ בתי להשתתף בפעילויות המתקיימות בגנים ובבתי הספר: (חובה) שדה חובה

האם קיימת רגישות כלשהי? (חובה) שדה חובה

האם יש צורך בהנגשה? (חובה) שדה חובה

Browser not supported
 
פרטי המוסד החינוכי בו ילדכם/ בתכם לומדים היום או למדו בשנת הלימודים האחרונה

ויתור סודיות חינוכית
Browser not supported
 
להשלמת התהליך, יש לצרף את הטפסים הבאים:
 
הבהרה - ידוע לנו כי הרישום הנ"ל הינו זמני לצורך קבלת מידע וקשר עם הגן/ בית הספר, טרם התכנסות ועדה וקבלת החלטה.
במידה והשיבוץ יאושר, יהיה כרוך בתשלום אגרת לימודי חוץ ונלווים בעבור לימודי התלמיד.ה, מדי שנה בשנה, בסכום המפורט מטה, בתשלומים ובמועדים שיקבעו ע"י הרשות.
 
לתשומת לבכם, התעריפים הנגבים הם על פי הנקבע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך ומתעדכנים מידי שנה בשנה.
תעריף אגרת לימודי חוץ לשנת תשפ"ד
גני ילדים...................................939 ₪ לשנה
בתי ספר יסודיים........................889 ₪ לשנה
חטיבות ביניים............................946 ₪ לשנה
חטיבה עליונה............................950 ₪ לשנה
 
 
הצהרת הרושם/ת: הנני להצהיר שכל הפרטים הנ"ל הרשומים הינם נכונים. ידוע לי כי רישום כוזב הוא עברה פלילית וכי אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכם החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים.
 
Browser not supported