מתן שירותי ניקיון במוסדות חינוך ומבני ציבור במועצה האזורית הגליל התחתון

מתן שירותי ניקיון במוסדות חינוך ומבני ציבור במועצה האזורית הגליל התחתון

תאריך פרסום:12/10/2020
מועד אחרון להגשה:02/11/2020 12:00
מספר מכרז:67/2020
קובץ מצורף:מסמכי מכרז 67/2020
לפרטים נא לפנות ל-:

לשכת מנכ"ל המועצה, מר נפתלי פרידלנדר בדוא"ל Liate@glt.org.il

​מענה לשאלות מציעים - מכרז נקיון 67-2020​

המועצה האזורית הגליל התחתון

מכרז 67/2020 למתן שירותי ניקיון במוסדות חינוך ומבני ציבור

הודעה על מועד סיור קבלנים נוסף ודחיית מועד הגשה

 

המועצה האזורית הגליל התחתון (להלן "המועצה"), מודיעה בזאת על קיום מפגש מציעים נוסף ודחיית מועד הגשת ההצעות למכרז שבנדון כדלקמן:

  1. מפגש מציעים נוסף, יתקיים ביום ראשון 25/10/2020 בשעה 10:00 ברחבת הכניסה לבניין המועצה.
  2. ההשתתפות בסיור הנה חובה, ומשתתף שלא ישתתף בסיור, לא יוכל להגיש הצעה.
  3. משתתפים פוטנציאליים שהשתתפו בסיור שהתקיים ב 18/10/2020, פטורים מהשתתפות בסיור הנוסף.
  4. דחיית מועד הגשת ההצעות: את ההצעה בצירוף כל מסמכי המכרז, ניתן להגיש לא יאוחר מיום 02/11/2020 בשעה 12:00 בצהריים לתיבת המכרזים המוצבת במזכירות המועצה.
  5. ביתר תנאי המכרז והסכם ההתקשרות לא חל שינוי.

 

בכבוד רב,

ניצן פלג 

ראש המועצה האזורית 

הגליל התחתון                  ​

פרסום ראשון:

מכרז פומבי מס' 67/2020

למתן שירותי ניקיון במוסדות חינוך ומבני ציבור במועצה האזורית הגליל התחתון

המועצה האזורית הגליל התחתון (להלן: "המועצה ") מבקשת לקבל הצעות למתן שירותי ניקיון במוסדות חינוך ומבני ציבור בתחומה כמפורט במסמכי המכרז.

1.       את מעטפת ומסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת 1,000 ₪ כולל מע"מ (אלף שקלים חדשים) אשר לא יוחזרו לרוכשים בכל  מקרה, בגזברות המועצה האזורית הגליל התחתון, בשעות העבודה הרגילות ,  בימים א-ה בין השעות 8.30-13.00.

ניתן לרכוש את המכרז באמצעות תשלום אשראי או העברה בנקאית. פרטים יימסרו לרוכשים בגזברות המועצה.

חוברת המכרז ומעטפת המכרז יימסרו לרוכש, במחלקת המכרזים, כנגד הצגת שובר תשלום. המציע נדרש לצרף עותק שובר התשלום/קבלת רכישה, ביחד עם מסמכי הצעתו המוגשים למועצה .
 

2.       מפגש מציעים, השתתפות חובה ותנאי להגשת הצעה במכרז, יתקיים ביום 18/10/2020 בשעה 10:30 ברחבת המועצה .

מובהר כי סיור הקבלנים יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות ועל המשתתפים לפעול בהתאם להוראות.

 

3.       יש לצרף להצעה ערבות בנקאית בהתאם להוראות המכרז בתוקף עד 31/12/2020.

 

4.       את ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז, וכל מסמך תשובות ו/או הבהרות שיישלחו (אם ישלחו) למשתתפים, יש להגיש במסירה ידנית בלבד, במעטפת המכרז ללא כל סימני זיהוי, בהתאם להנחיות שבחוברת המכרז, לתיבת המכרזים המוצבת במזכירות המועצה האזורית הגליל התחתון, לא  יאוחר  מיום 28/10/2020 עד השעה 12:00  בצהריים.

 

5.       על מועד ישיבת ועדת המכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה למגישי ההצעות. המציעים רשאים להיות  נוכחים בישיבת ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרזים והמעטפות. 

בכבוד רב,
ניצן פלג                                                                
ראש המועצה האזורית הגליל התחתון