ועדת השלושה - שירותי ניהול ופיקוח לפחים כתומים

ועדת השלושה - שירותי ניהול ופיקוח לפחים כתומים

תאריך פרסום:24/09/2020


החלטת ועדת השלושה בנושא התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח בעבור פחים כתומים דרך חברת משכ"ל.

ועדת השלושה

פרוטוקול ישיבה מיום 13.9.2020

 

 

נוכחים:       נפתלי פרידלנדר - מנכ"ל המועצה

            שמואל איזנברג - גזבר המועצה

            עו"ד שרון דוידסקו - יועמ"ש למועצה

 

 

הנדון:  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז: איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה  מס': פא/11/2020

 

 

המועצה האזורית הגליל התחתון (להלן: "הרשות) מעוניינת להתקשר עם קבלן לאספקת שרותי איסוף ופינוי  פסולת אריזות (להלן: "השירותים"), ולצורך כך היא בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל"), אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.

 

לצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרות / התקשרויות שתיערך/נה בין הרשות לבין זכיין / זכיינים במכרז, יש לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח. הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן:

נימוקים לבחירת משכ"ל:

 

1.       יש פטור למכרז, דבר שחוסך עלויות רבות, הליכים משפטיים ומקצר באופן משמעותי את לוחות הזמנים לקבלת תוצאות.

2.       מאחר ונבחר המכרז של משכ"ל הרשות מעוניינת שהחברה שכתבה ופרסמה את המכרז תבצע גם את הניהול והפיקוח מאחר וכעורכת המכרז, מכירה משכ"ל את כל פרטי המכרז, מודעת לתנאיו ולזכויות הרשות, ולפיכך ניהולה ופיקוחה על ביצועו יבטיחו לרשות כי זכויותיה ישמרו באופן המיטבי, היעיל והחסכוני ביותר, ובפרט שמדובר בפיקוח מורכב על עבודות בהיקף כספי גדול.

3.       הרשות לא מעוניינת לקחת שירותי ניהול ופיקוח מחברות אחרות שעיסוקן הינו גם כתיבה ופרסום מכרזים בתחום זה, מאחר וקיים חשש שהפיקוח יהיה מוטה כנגד המכרז במטרה להביא לסיום ההתקשרות ולפרסום מכרז מטעם אותה חברה המספקת את שירותי הפיקוח.

4.       למשכ"ל ידע ומיומנות רבה במתן שירותי הניהול והפיקוח הנדרשים בתחום פינוי האשפה והיא נותנת שירות ברמה מקצועית גבוהה.

5.       שיעור התמורה בגין שירותי הניהול והפיקוח אותה גובה משכ"ל הינו סביר לאור שיקולי חיסכון ויעילות, מה גם שגובה העמלה אושר ע"י משרד הפנים.

6.       אף אם שיעור התמורה שגובה משכ"ל הינו בשיעור דומה או אף מדובר בשיעור מעט גבוה מגופים אחרים, אין מדובר בהבדל משמעותי ויש לקחת בחשבון שעמלה זו כוללת הן את הליכי פרסום המכרז עד לקבלת תוצאות לנוהל וקביעת זוכה והן את שירותי הניהול, הפיקוח והבקרה, בניגוד להצעות של חברות אחרות בהן הצעת המחיר מתייחסת רק לשירותי ניהול ופיקוח. כמו כן יש ליתן משקל לניסיונה של משכ"ל וליתרונות הרבים הגלומים בהתקשרות עם משכ"ל.

 

 

 

7.       למשכ"ל יש את הידע, הניסיון והמיומנות הנדרשים לצורך עריכת מכרז פינוי אשפה שהוא מורכב מאוד, לרבות בדיקת ההצעות, עמידה בתנאי הסף, גיבוש המכרז בהתאם לצורכי הרשות.

8.       משכ"ל תיטיב לדאוג לאינטרסים של הרשות במתן שירותיה, בין היתר, נוכח הזיקה הקיימת בין משכ"ל לבין הרשות ולאור העובדה שמשכ"ל הינה חברה שבבעלות כלל הרשויות המקומיות.

9.       יש למשכ"ל ניסיון רב בניהול ופיקוח על עבודות מורכבות בהיקף כספי גדול / בעבודות שנדרש לבצע באופן מהיר ונדרשת מיומנות מיוחדת לצורך ניהולן. לכן התקשרות עם משכ"ל במקרה כאמור תבטיח כי הרשות תקבל שירותי ניהול ופיקוח ברמה גבוהה ותוך מזעור בעיות אפשריות מול הקבלן.

10.     למשכ"ל מעטפת שירותים ייחודית אשר אינה דומה במתכונתה לשירותי ניהול ופיקוח סטנדרטיים אחרים. שירותים אלו מלווים בסיוע גורמים מקצועיים שונים לרבות מתחום התברואה ואיכות הסביבה הכספים והמשפט וכוללים מערך בקרה חשבונאית ומערך בקרה וניהול של ערבויות וביטוחים.

החלטה: לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר, הרשות תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על מתן השירותים על ידי הקבלן / ספק במסגרת ההתקשרות שתיערך עם זכיין/זכיינים במכרז בהתאם לסעיף 3 לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח-1958 .

 

יובהר כי ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל ההחלטה להתקשר עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות בין הרשות לבין משכ"ל, ככל שזה כבר נחתם.

בשלב ראשון מורה הרשות למשכ"ל לפרסם בקשה לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלוונטיים במכרז בהתאם למפרט הרצ"ב.

 

פרסום: הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי. החוזה ייחתם בתום 7 ימי עבודה מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל. 

(למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה).

 

החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מיום כריתתו.

 

 

על החתום:

 

 נפתלי פרידלנדר -   מנכ"ל המועצה                        

שמואל איזנברג -  גזבר המועצה                        

עו"ד שרון דוידסקו - ניקומרוב -  יועצת משפטית

 קבצים חתומים:

ועדת שלושה פחים כתומים משכל 1

ועדת שלושה פחים כתומים משכל 2