הקמת גן ילדים חד כיתתי חדש בבית רימון

הקמת גן ילדים חד כיתתי חדש בבית רימון

תאריך פרסום:05/08/2020
מועד אחרון להגשה:24/08/2020 12:00
מספר מכרז:60/2020
קובץ מצורף:הקמת גן ילדים חד כיתתי חדש בבית רימון
לפרטים נא לפנות ל-:

לפרטים נוספים - מחלקת הנדסה 046628210

‏ט"ו אב תש"פ

05 אוגוסט 2020

                                              

                                               מכרז מספר 60/2020

                              הקמת גן ילדים חד כיתתי חדש בבית רימון

                                    ׁ   (במקום מכרז 23/2020 שבוטל)

 

מוזמנות בזאת הצעות מחיר מקבלני בנין, קוד 100  קבוצה ג' היקף 2  לבניית מבנה הגן בבית רימון.

סיור קבלנים חובה יתקיים ביום רביעי  12.8.2020 בשעה 12:00 בשער בית רימון.

המכרז הינו הנחה מאומדן.

את החומר ניתן לרכוש במשרדי מח' הנדסה במועצה .עלות המכרז 1500 ₪ אשר לא יוחזרו.

הגשת ההצעות יום שני 24.8.2020 עד השעה  12:00 במשרד מנכ"ל המועצה.

חומר המכרז מפורסם לעיון באתר המועצה האזורית הגליל התחתון בשם : מכרז 60/2020

את כל מסמכי המכרז יש להגיש חתומים על ידי המציע (חתימה וחותמת) במעטפה סגורה עליה יירשם: מכרז 60/2020 .

להצעה יש לצרף:

 1. ערבות בנקאית אוטונומית סטנדרטית בסך 60,000כולל מע"מ ותקפה לתאריך 22.11.2020 .
 2. רישיון קבלן בתוקף.
 3. אישור ניהול מסמכים.
 1. פרטי חשבון הבנק של המציע.

  תנאי סף נוספים:

  על הקבלן להיות בעל ניסיון בהקמת גני ילדים המיועדים למשרד החינוך ומסירתם. יש לצרף אישור מסירה מתאים וחשבון סופי מאושר.

   

  אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר.

  תנאי תשלום: 90 יום לאחר אישור המפקח או תשלום הגורם המממן (המאוחר מביניהם).

  המועצה רשאית לצמצם את היקף העבודות שבמכרז עד כדי 50% ולוותר על ביצוע סעיפים שלמים מכתב הכמויות.

  הסכם לביצוע ייחתם רק לאחר קבלת האישורים המתאימים מהגורם המממן ולאחר קבלת ערבות ביצוע ואישור ביטוחי.

  בנסיבות אלו שומרת המועצה לעצמה את הזכות שלא להמליץ על כל הצעה מבין אלו שתוגשנה למכרז, ו/או את הזכות לבטל את המכרז, ו/או את הזכות שלא לחתום על הסכם עם המציע שהצעתו תוכרז על ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה, ו/או את הזכות להתלות כל הסכם שיחתם בינה לבין מציע כל שהוא בקבלת תקצוב חיצוני מתאים.

   

   

   

                                                                                                              בברכת הצלחה

                                                                                                                                                                                                                                                                                           יצחק פרסמן

                                                                                                              מהנדס  המועצה


להלן קישורים למסמכים רלוונטים: 

לעיון במסמך הפתיחה לחץ כאן 


כלל מסמכי המכרז נמצאים בקישור זה