תשתיות ופיתוח בביה"ס אנתרופוסופי בכדורי

תשתיות ופיתוח בביה"ס אנתרופוסופי בכדורי

תאריך פרסום:30/06/2020
מועד אחרון להגשה:16/07/2020 12:00
מספר מכרז:14/2020
קובץ מצורף:דף פתיחה לפרסום תשתיות ופתוח ביס אנטרטפוסופי 14-2020

‏‏‏ו' תמוז תש"פ

28 יוני 2020

                                        מכרז מספר 14/2020

תשתיות ופיתוח בביה"ס אנתרופוסופי זמני בכדורי

 

מוזמנות בזאת הצעות מחיר מקבלני בנייה, קוד 100 קבוצה ג' סווג 1,קוד 200 קבוצה ג' סווג 1

עבור מכרז "תשתיות ופתוח בביה"ס אנתרופוסופי זמני בכדורי".

סיור קבלנים חובה ייערך ביום שני בתאריך 6/7/2020 בשעה 09:00 בכניסה לבי"ס כדורי.

את החומר ניתן לרכוש במשרדי מח' הנדסה במועצה, עלות המכרז 2000  אשר לא יוחזרו.

שיטת המכרז הנחה מאומדן.

הגשת ההצעות עד יום חמישי  16/7/2020 עד השעה  12:00 בלשכת מנכ"ל המועצה.

חומר המכרז מפורסם לעיון באתר המועצה האזורית הגליל התחתון בשם : מכרז 14/2020

שאלות לגבי המכרז ניתן לפנות בכתב בלבד לכתובת מייל: shulybl@gmail.com  (שולי).

את כל מסמכי המכרז יש להגיש חתומים על ידי המציע (חתימה וחותמת) במעטפה סגורה עליה יירשם: מכרז 14/2000 .

להצעה יש לצרף:

  1. ערבות בנקאית אוטונומית סטנדרטית בסך 135,000כולל מע"מ ותקפה לתאריך 16/10/2020 .
  2. רישיון קבלן בתוקף.
  3. אישור ניהול מסמכים.
  1. פרטי חשבון הבנק של המציע.

 

תנאי תשלום: 90 יום לאחר אישור המפקח או תשלום הגורם המממן (המאוחר מביניהם).

אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר.

המועצה רשאית לוותר על ביצוע סעיפים שלמים מכתב הכמויות.

הסכם לביצוע ייחתם רק לאחר קבלת האישורים המתאימים מהגורם המממן.

המועצה מבהירה בזה כי תנאי להתקשרותה עם מציע כל שהוא בהסכם בנוגע לעבודות נשוא מכרז זה הינו כי היא תקבל לכך תקצוב חיצוני מתאים (ממשלתי או אחר).

בנסיבות אלו שומרת המועצה לעצמה את הזכות שלא להמליץ על כל הצעה מבין אלו שתוגשנה למכרז, ו/או את הזכות לבטל את המכרז, ו/או את הזכות שלא לחתום על הסכם עם המציע שהצעתו תוכרז על ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה, ו/או את הזכות להתלות כל הסכם שיחתם בינה לבין מציע כל שהוא בקבלת תקצוב חיצוני מתאים.    

 

בהצלחה,

        יצחק פרסמן

      מהנדס  המועצה

 

 את כלל מסמכי המכרז ניתן למצוא בקישור זה​