2 מבנים יבילים –כתות לימוד בי"ס אנתרופוסופי זמני כדורי

2 מבנים יבילים –כתות לימוד בי"ס אנתרופוסופי זמני כדורי

תאריך פרסום:10/06/2020
מועד אחרון להגשה:22/06/2020 12:00
מספר מכרז:16/2020
קובץ מצורף:מכרז 16-20 2 כיתות יבילות אנטרופוסופי כדורי
לפרטים נא לפנות ל-:

הגשת ההצעות עד 22/6/2020 עד השעה  12:00 בלשכת מנכ"ל המועצה.

לפרטים נוספים - מחלקת הנדסה 046628210

​​

                                      מכרז מספר 16/2020

2 מבנים יבילים –כתות לימוד

בי"ס אנתרופוסופי זמני כדורי

מסמכים מצורפים בתחתית תיבה זו

 

מוזמנות בזאת הצעות מחיר של ספקי מבנים יבילים.

את החומר ניתן לרכוש במשרדי מח' הנדסה במועצה, עלות המכרז 500  אשר לא יוחזרו.

חומר המכרז יפורסם לעיון באתר המועצה האזורית הגליל התחתון תחת שם המכרז.

דרישות חובה להשתתפות במכרז:

  • את כל מסמכי המכרז יש להגיש חתומים על ידי המציע (חתימה וחותמת) במעטפה סגורה עליה יירשם: מכרז 16/2020 2 מבנים יבילים-כתות לבי"ס אנתרופוסופי זמני.
  • להצעה יש לצרף:
  1.  ערבות בנקאית (אוטונומית סטנדרטית)בסך 10,000כולל מע"מ ותקפה לתאריך 20/9/2020
  2. אישור ניהול מסמכים.
  3. פרטי חשבון הבנק של המציע.
  4. אישור תשלום קניית מכרז.

 

הגשת ההצעות עד 22/6/2020 עד השעה  12:00 בלשכת מנכ"ל המועצה.

 

אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר.

תנאי תשלום: 90 יום לאחר אישור המפקח או תשלום הגורם המממן (המאוחר מביניהם).

המועצה רשאית לוותר על ביצוע סעיפים שלמים מכתב הכמויות.

הסכם לביצוע ייחתם רק לאחר קבלת האישורים המתאימים מהגורם המממן.

המועצה מבהירה בזה כי תנאי להתקשרותה עם מציע כל שהוא בהסכם בנוגע לעבודות נשוא מכרז זה הינו כי היא תקבל לכך תקצוב חיצוני מתאים (ממשלתי או אחר).

בנסיבות אלו שומרת המועצה לעצמה את הזכות שלא להמליץ על כל הצעה מבין אלו שתוגשנה למכרז, ו/או את הזכות לבטל את המכרז, ו/או את הזכות שלא לחתום על הסכם עם המציע שהצעתו תוכרז על ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה, ו/או את הזכות להתלות כל הסכם שיחתם בינה לבין מציע כל שהוא בקבלת תקצוב חיצוני מתאים.    

 

בהצלחה,

        יצחק פרסמן

      מהנדס  המועצה


מסמכים מצורפים

טופס הצעה-נספח ב לחוזה

מעודכן - חוזה עבודה עם קבלן חוץ

נוהל בטיחות עם קבלני חוץ

נספח אישור לקיום ביטוחים 1751

תכנית מבנים יבילים כדורי אנטרופוסופי