מכרז לאספקת שרותי מדידות בארנונה

מכרז לאספקת שרותי מדידות בארנונה

תאריך פרסום:15/06/2020
מועד אחרון להגשה:09/07/2020 12:00
מספר מכרז:31/2020
קובץ מצורף:מכרז לאספקת שרותי מדידות בארנונה


קישור למקבץ שאלות ותשובות

 

 

 

 

מכרז פומבי מס' 31/2020

לאספקת שרותי מדידות ארנונה

 

הזמנה להציע הצעות

 

מועצה אזורית הגליל התחתון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לאספקת שרותי מדידות ארנונה (להלן: "השירותים") כמפורט במסמכי המכרז.

 

המציע יידרש לצרף להצעתו למכרז את המסמכים כמפורט במסמכי המכרז וכן ערבות בנקאית אוטונומית לטובת המועצה  בסכום של 10,000 ₪ (עשרת אלפים ₪) כמפורט במסמכי המכרז.

את ההצעה כמפורט במסמכי המכרז בצרוף כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע בשולי כל עמוד, יש להביא במעטפות  סגורות, כשעליהן מצוין - מכרז פומבי מס' 31/2020, ולהכניסן לתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל המועצה, עד יום  9.7.2020עד השעה  12:00. אין לשלוח הצעות בדואר.

שאלות יש להעביר בכתב עד תאריך 24.6.2020 בקובץ WORD למייל ortali@glt.org.il עד שעה 12:00 לידי המועצה האזורית הגליל התחתון יש לוודא הגעת השאלות לאורטל במייל.  תשובות לשאלות יועברו בכתב ויופצו למציעים.

בעת הגשת המכרז יש למלא בקפדנות את טופס אישור קבלת מכרז המוגדר  בעמוד מספר 2 ומצורף בזה, מקור להשאיר במזכירות המועצה  והעתק לצרף למסמכי המכרז בהגשתו.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 1,500 ₪ שלא יוחזרו, במשרדי המועצה  בימים א' עד ה'  בין השעות 8:30-15:00.

פגישת הועדה המקצועית עם המציעים תערך בתאריך 15.07.2020 בין השעות 9:30 ל-15:30 בהתאם למפורט בפרק 1 במסמכי המכרז. סדר הפגישות יקבע בהתאם לסדר רכישת המכרז על ידי המציעים: ראשון המציגים יהיה ראשון הקונים וכך הלאה. המועצה רשאית לשנות את מועדי הפגישות  בהודעה מראש. על המציעים לשריין מועדים אלה לצורך הפגישות, המועצה לא תאפשר גמישות במועדים. רק מציעים שיעמדו בכל תנאי הסף במכרז יוזמנו לפגישות.

פתיחת הצעות תתקיים ביום 12.7.2020 בשעה 11:00. המועצה שומרת לעצמה הזכות לשנות את המועד והמקום בהודעה בכתב מראש לרוכשי המכרז. רוכשי המכרז שהגישו הצעה, כאמור לעיל, מוזמנים להיות נוכחים בישיבת פתיחת המכרז.

 

רשאים להשתתף במכרז מציעים בעלי ניסיון והמלצות, העונים לכל הדרישות המצטברות המפורטות במסמכי המכרז. מציע שלא ימלא אחר תנאי המכרז, לא תובא הצעתו לדיון כלל בוועדת המכרזים. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודה מכל סיבה שהיא בהתאם לתקציב העומד לרשותה, וכן לפצל את העבודה בין מספר מציעים.

                

ניצן פלג

 

ראש המועצה

מועצה אזורית הגליל התחתון