תחנת שאיבה וקו סניקה הרחבת כפר קיש

תחנת שאיבה וקו סניקה הרחבת כפר קיש

תאריך פרסום:17/05/2020
מועד אחרון להגשה:15/06/2020 13:00
מספר מכרז:24/2020
קובץ מצורף:מכרז 24/2020 קו סניקה ותחנת שאיבה

כלל מסמכי המכרז נמצאים כאן​ 

כ"ג אייר תש"פ

‏17 מאי 2020

מכרז מספר 24/2020

תחנת שאיבה וקו סניקה הרחבת כפר קיש

 

 

סיור קבלנים חובה ייערך ביום שני בתאריך 1/6/2020 בשעה 10:00 בשער כניסה ליישוב כפר קיש.

את החומר ניתן לרכוש במשרדי מח' הנדסה במועצה, עלות המכרז 1500  אשר לא יוחזרו.

שיטת המכרז הנחה מאומדן.

חומר המכרז יפורסם לעיון באתר המועצה האזורית הגליל התחתון תחת שם המכרז.

דרישות חובה להשתתפות במכרז:

  • את כל מסמכי המכרז יש להגיש חתומים על ידי המציע (חתימה וחותמת) במעטפה סגורה עליה יירשם: מכרז 24/2020 תחנת שאיבה וקו סניקה הרחבת כפר קיש.
  • להצעה יש לצרף:
  1.  ערבות בנקאית בסך 75,000כולל מע"מ ותקפה לתאריך 15/9/2020
  2.  רישיון קבלן בתוקף.
  3. אישור ניהול מסמכים.
  4. פרטי חשבון הבנק של המציע.
  5. אישור תשלום קניית מכרז.

 

הגשת ההצעות עד 15/6/2020 עד השעה  12:00 בלשכת מנכ"ל המועצה.

 

אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר.

תנאי תשלום: 90 יום לאחר אישור המפקח או תשלום הגורם המממן (המאוחר מביניהם).

המועצה רשאית לוותר על ביצוע סעיפים שלמים מכתב הכמויות.

הסכם לביצוע ייחתם רק לאחר קבלת האישורים המתאימים מהגורם המממן.

המועצה מבהירה בזה כי תנאי להתקשרותה עם מציע כל שהוא בהסכם בנוגע לעבודות נשוא מכרז זה הינו כי היא תקבל לכך תקצוב חיצוני מתאים (ממשלתי או אחר).

בנסיבות אלו שומרת המועצה לעצמה את הזכות שלא להמליץ על כל הצעה מבין אלו שתוגשנה למכרז, ו/או את הזכות לבטל את המכרז, ו/או את הזכות שלא לחתום על הסכם עם המציע שהצעתו תוכרז על ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה, ו/או את הזכות להתלות כל הסכם שיחתם בינה לבין מציע כל שהוא בקבלת תקצוב חיצוני מתאים.    

 

בהצלחה,

        יצחק פרסמן

      מהנדס  המועצה