שיפוץ אולם ספורט כדורי

שיפוץ אולם ספורט כדורי

תאריך פרסום:11/05/2020
מועד אחרון להגשה:27/05/2020 12:00
מספר מכרז:25/2020מכרז מספר 25/2020

שיפוץ אולם ספורט כדורי

 

מוזמנות בזאת הצעות מחיר מקבלני בנייה, קוד 100 קבוצה ג' סווג 1 עבור מכרז "שיפוץ אולם ספורט כדורי".

סיור קבלנים חובה ייערך ביום ראשון בתאריך 17/5/2020 בשעה 09:00 בכניסה לבי"ס כדורי.

את החומר ניתן לרכוש במשרדי מח' הנדסה במועצה, עלות המכרז 1500  אשר לא יוחזרו.

שיטת המכרז הנחה מאומדן.

הגשת ההצעות עד יום רביעי 27/5/2020 עד השעה  12:00 בלשכת מנכ"ל המועצה.

חומר המכרז מפורסם לעיון באתר המועצה האזורית הגליל התחתון בשם :

מכרז 25/2020 שיפוץ אולם כדורי.

שאלות לגבי המכרז ניתן לפנות בכתב בלבד לכתובת מייל: a6772737@gmail.com  (צחי).

את כל מסמכי המכרז יש להגיש חתומים על ידי המציע (חתימה וחותמת) במעטפה סגורה עליה יירשם: מכרז 25/2020 שיפוץ אולם כדורי.

להצעה יש לצרף:

  1. ערבות בנקאית סטנדרטית בסך 25,000כולל מע"מ ותקפה לתאריך 25/8/2020
  2. רישיון קבלן בתוקף.
  3. אישור ניהול מסמכים.
  1. פרטי חשבון הבנק של המציע.

אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר.

תנאי תשלום: 90 יום לאחר אישור המפקח או תשלום הגורם המממן (המאוחר מביניהם).

המועצה רשאית לוותר על ביצוע סעיפים שלמים מכתב הכמויות.

הסכם לביצוע ייחתם רק לאחר קבלת האישורים המתאימים מהגורם המממן.

המועצה מבהירה בזה כי תנאי להתקשרותה עם מציע כל שהוא בהסכם בנוגע לעבודות נשוא מכרז זה הינו כי היא תקבל לכך תקצוב חיצוני מתאים (ממשלתי או אחר).

בנסיבות אלו שומרת המועצה לעצמה את הזכות שלא להמליץ על כל הצעה מבין אלו שתוגשנה למכרז, ו/או את הזכות לבטל את המכרז, ו/או את הזכות שלא לחתום על הסכם עם המציע שהצעתו תוכרז על ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה, ו/או את הזכות להתלות כל הסכם שיחתם בינה לבין מציע כל שהוא בקבלת תקצוב חיצוני מתאים.    

 

בהצלחה,

        יצחק פרסמן

      מהנדס  המועצה

 

ניצן פלג – ראש המועצה

אופיר שיק – סגן ראש המועצה

נפתלי פרידלנדר – מנכ"ל המועצה

שמואל אייזנברג – גזבר המועצה

שולי בן לולו – מפקח הפרוייקט

גלעד ונא ישראלי – מנהל הפרוייקטים

תיק הפרוייקט


קישורים למסמכים:

אומדן 3.5.2020

דף פתיחה שיפוץ אולם כדורי

מסמך הצעה להגשה אולם כדורי

מעודכן - חוזה עבודה עם קבלן חוץ

נוהל בטיחות עם קבלני חוץ -הצעה רובינסקי

נספח אישור לקיום ביטוחים 1751