מכרז חוזר - פוטו וולטאי

מכרז חוזר - פוטו וולטאי

תאריך פרסום:07/04/2020
מועד אחרון להגשה:04/05/2020 12:00
מספר מכרז:21/2020
קובץ מצורף:מכרז חוזר - פוטו וולטאי - 6.4.2020.pdf

​​​כלל מסמכי המכרז בקישורים הבאים:

תשובות לשאלות הבהרה - מכרז 21-2020​

הסכם התקשרות מכרז סולאריים מסמך 

מכרז להקמת מתקנים סולאריים גליל תחתון

טופס 2 מתוקן

נספח ב - מפרט טכני - חברה כלכלית מועצה אזורית גליל תחתון

רשימת טפסים ונספחי מכרז גגות סולאריים - המועצה האיזורית הגליל התחתון


החברה הכלכלית לפיתוח הגליל התחתון בע"מ

 

מכרז מספר 21/2020

 

לביצוע  עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV  (פוטו - וולטאי) למכירה לחברת החשמל ע"ג גגות מבני המועצה.

 

מוזמנות בזאת הצעות מחיר מקבלנים העונים לדרישות הסף המפורטות במסמכי המכרז בעלי הסיווגים הבאים:

ענף 191  קבוצה א והיקף 1.

או

ענף 160 קבוצה א, היקף 1.

או

ענף 100 קבוצה א, היקף 1

 

סיור קבלנים חובה יתקיים ביום רביעי 22.4.2020 וביום חמישי 23.4.2020 בשעה  11:00  יציאה ממשרדי המועצה האזורית בכדורי. (בשל אילוצי השעה – יש להירשם מראש לסיור במייל tsionbha@gmail.com  או בטלפון 050-3381396)

 

עלות המכרז 1,500 ₪.

המכרז הינו עבור מחיר ל-1 קילו וואט מותקן DC.

 

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בסך 180,000 ₪ כולל מע"מ ותקפה עד לתאריך 28.7.2020

 

הגשת ההצעות יום חמישי 30.4.2020 עד השעה12:00  במשרדי החברה. (בניין המועצה האזורית הגליל התחתון, כדורי)

 

אין החברה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר.

 

ביצוע העבודות בתוך לא יותר מ- 120 יום, בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

תנאי תשלום: שוטף+ 60 יום, לאחר אישור המפקח.

 

הסכם לביצוע ייחתם רק לאחר קבלת האישורים המתאימים מהגורם המממן.

 

להצעה יש לצרף 3 המלצות מלקוחות על ביצוע עבודות דומות בהיקף שנקבע במכרז.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להמליץ על כל הצעה מבין אלו שתוגשנה

למכרז, ו/או את הזכות לבטל את המכרז, ו/או את הזכות שלא לחתום על הסכם עם המציע

שהצעתו תוכרז על ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה, ו/או את הזכות להתלות כל הסכם שיחתם

בינה לבין מציע כל שהוא בקבלת תקצוב חיצוני מתאים.

 

למען הסר ספק, המלל המחייב הוא מסמכי המכרז בלבד.

 

בברכת הצלחה,

 

נפתלי פרידלנדר

מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח הגליל התחתון בע"מ

 

העתקים:

רוביק סמאג'א – יו"ר החברה הכלכלית

ניצן פלג – ראש המועצה

אופיר שיק – סגן ראש המועצה

שמואל אייזנברג – גזבר המועצה

תיק הפרויקט​