עבודות פיתוח פארק החלוצים במושב הזורעים

עבודות פיתוח פארק החלוצים במושב הזורעים

תאריך פרסום:24/03/2020
מועד אחרון להגשה:30/03/2020 09:30
מספר מכרז:13/2020
קובץ מצורף:קישור לכלל המסמכים בענן

כלל המסמכים הנלווים למכרז נמצאים בקישור זה​


מכרז מס' 13/2020

עבודות פיתוח פארק החלוצים במושב הזורעים.

 

הפרויקט מבוצע במימון:

                קרן קיימת לישראל    

 

 

קרן קימת לישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

מסמך א' - מידע והוראות למשתתפים במכרז

 

המועצה האזורית הגליל התחתון  (להלן: "המזמין"), מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח בפארק החלוצים במושב הזורעים  הכל בהתאם וכמפורט במסמכי המכרז/חוזה (להלן: "העבודות").

1.            תנאי השתתפות במכרז

  1. רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העונה בעצמו על כל דרישות הסף המפורטות להלן:
 1. על המציע להיות קבלן רשום לפי חוק רשום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט – 1969, בענף ראשי 200 (כבישים תשתית ופיתוח) בהיקף כספי ג-2 לפחות.
 2. על המציע להיות בעל ניסיון קודם, בביצוע לפחות שלושה (3) פרויקטים של פיתוח תשתיות בהיקף דומה, אשר הסתיימו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז.

  לעניין סעיף זה: "פרויקט של פיתוח תשתיות" – משמעו פרויקט של פיתוח תשתיות, שכולל בין היתר עבודות עפר, כבישים, מסלעות קירות תומכים ובטונים.

1.2.                מציע אשר לא יעמוד בעצמו בכל התנאים המפורטים דלעיל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בתנאים דלעיל - רשאי המזמין לפסול את הצעתו.

1.3.                מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.

1.4.                כמו כן, שומר לעצמו המזמין את הזכות לדרוש מידע נוסף אודות ניסיונו של המציע לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז/חוזה, והמזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לערוך בדיקות משלו בדבר ניסיונו של המציע. תוצאות הבדיקות הנ"ל, אם בכלל תעשנה, תכללנה במסגרת שיקולי המזמין לבחירת הזוכה במכרז.

2.            מסמכי המכרז

2.1.                המסמכים הבאים, לרבות מסמך זה, מהווים חלק בלתי נפרד מ"מסמכי המכרז", ויהוו את "החוזה":

 

 

 

מסמך א' - מידע והוראות למשתתפים במכרז (מסמך זה) .

מסמך ב' - תנאים כלליים לחוזה.

מסמך ב' 1 – תנאים מיוחדים לחוזה

מסמך ג' - המפרט המיוחד.

מסמך ד' - כתב הכמויות.

מסמך ה' – מערכת תוכניות.

מסמך ו' – טפסים ונספחים.

כל המסמכים הנוספים המהווים ו/או שיהוו חלק ממסמכי המכרז.

2.2.                מובהר בזאת כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע כי הוא ראה ובדק את כל המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז.

  1. כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמין. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
  2. למען הסר ספק מודגש כי כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחיות ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות מסמכי המכרז. כמו כן, לצורך פרשנות תנאי המכרז, לא יובא בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות בעובדה כי מסמכי המכרז הוכנו על ידי המזמין ככלי עזר כלשהו בפרשנותם.

   הגשת הצעות

   רכישת מסמכי המכרז

   את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 1,500 ש"ח כולל מע"מ (שלא יוחזרו) במשרדי המזמין, המועצה האזורית הגליל התחתון / מחלקת הנדסה בשעות העבודה המקובלות.

   מועד הגשת ההצעות
  3. על המציע להגיש את הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום 30.3.2020 בשעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"), לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי המזמין, בכדורי .

   הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא תתקבל ותגרום לפסילת ההצעה.
  4. המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה

    

   שתשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

   אופן הגשת ההצעות
  5. על המציע להגיש את הצעתו במעטפה במיועדת לכך, עליה יצוין אך ורק: "הצעה למכרז מס' 13/2020". פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן הכר נוסף.
  6. בנוסף על המציע לצרף להצעתו, עותק של חוברת המכרז (לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות שנשלחו למשתתפים במכרז) כאשר היא חתומה על ידי המציע, וכן את הערבות הבנקאית, ויתר האישורים והמסמכים כנדרש בתנאי המכרז.
  7. מובהר בזאת למען הסר ספק כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.

   חתימות
  8. על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממסמכי ההצעה, לרבות בכל עמוד של חוברת המכרז.
  9. בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו.

   בדיקת האתר וסיור קבלנים
  10. על המציע לבקר באתר המיועד לביצוע העבודות, ולהשיג בעצמו ועל חשבונו את כל המידע שדרוש לו לשם הכנת והגשת ההצעה.
  11. סיור הקבלנים למציעים המעוניינים להשתתף במכרז, יערך ביום רביעי ה- 18.3.2020 בשעה 9:30 . בכניסה להרחבת מושב הזורעים.

   תוקף ההצעה
  12. ההצעה תהיה בתוקף לתקופה של 90 (תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
  13. המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתקופה נוספת שתקבע על ידו, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכל אחד מהמציעים מתחייב להאריך את תוקף ההצעה מיד עם קבלת דרישת המזמין לכך.

    

    

   ערבות בנקאית
  14. להבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על החוזה עם המזמין, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על שמו, בהתאם לנוסח המצורף בטופס ג המצ"ב בחלק ו' של מסמכי המכרז, חתומה כדין, של בנק ישראלי, על סך 35,000 ש"ח (במילים: שלושים וחמש אלף ש"ח  ₪). הערבות תהא בלתי מותנית, והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.
  15. הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 28.6.2020.

   מחירי ההצעה
  16. מכרז זה יוצא בשיטת מכרז מחירים, כאשר הקבלן נדרש למלא את הצעתו לכל סעיף וסעיף בכתב הכמויות .
  17. המחירים אינם כוללים מע"מ.
  18. מובהר בזאת כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצעתו יכלול את כל העבודות, הציוד, החומרים, חומרי העזר, כוח אדם, וכל יתר הדרוש לביצוע העבודות על פי כל מסמכי המכרז/חוזה.
  19. מובהר בזאת כי אלא אם צויין אחרת במסמך התנאים המיוחדים הרי מחירי היחידה בכתב הכמויות לאחר הנחה הינם קבועים וסופיים ולא יתווספו אליהם הפרשי הצמדה ו/או ריבית מכל מין וסוג שהוא, וזאת אף אם התארכה תקופת הביצוע מכל סיבה שהיא.
  20. כל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אמדן בלבד ואין בהם כדי לחייב את המזמין. המציע מתחייב לבצע את העבודות בכל היקף, כפי שיידרש בפועל על ידי המזמין, ובהתאם למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות לאחר ההנחה.
  21. בנוסף, המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל, לצמצם, או לשנות סעיפים מסוימים של כתב הכמויות, וכן להכניס שינויים בתכניות תוך כדי מהלך העבודה, מבלי שדבר זה יגרום לשינוי במחירי היחידה.
 1. הבהרות ושינויים

11.1.            המזמין רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא, ו/או לשלוח לרוכשי מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין על פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.

11.2.            אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט

 

כלשהו, עליו להודיע על כך במכתב אשר ישלח בדואר רשום למזמין, לא יאוחר מ- 14 ימים לפני המועד שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

11.3.            תשובות תשלחנה בכתב, במידת הצורך, לכל הקבלנים שרכשו את המכרז. מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה, ולחתום עליהן.

11.4.            למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שינתנו למשתתפים במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים (להלן: "הבהרות") שנמסרו בכתב וייחתמו על ידי המזמין ו/או מנהל הפרוייקט מטעמו יחייבו את המזמין.

11.5.            בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

12.        הסתייגויות

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן: "הסתייגויות"), רשאי המזמין :

   1.                                                          לפסול את הצעת המציע למכרז;
   2.                                                          לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן;
   3.                                                          לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד;
   4.                                                          לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה;

החלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין. אם יחליט המזמין לנהוג לפי אחת האלטרנטיבות המנויות בס"ק (2) - (4) לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי המזמין לפסול את ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.

13.        הצהרות המציע

13.1.            הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא המכרז - הכל כמפורט במסמכי המכרז/החוזה.

  1. על המציע לבסס הצעתו על בדיקות ו/או תחזיות שנערכו על ידו ובאחריותו ביחס לכל נתון רלבנטי להצעתו, ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהי בעניין זה.

    
  2. הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי למזמין ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו.
  3. בהמשך לאמור לעיל, מובהר בזאת כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז - לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

   מסמכים שיש לצרף להצעה

   מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המכרז, הרי על המציע להגיש יחד עם הצעתו את המסמכים המפורטים להלן:
  4. אישור על היות המציע רשום בפנקס הקבלנים כנדרש בסעיף 1.1 (א) לעיל.
  5. אישורים בדבר ניסיונו הקודם של המציע כנדרש בסעיף 1.1 (ב) לעיל.
  6. אישור עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה של המציע.
  7. אישור תקף מפקיד שומה ו/או רו"ח המעיד על ניהול ספרי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

   אופן קביעת הזוכה במכרז
  8. אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
  9. בשיקולי המזמין יילקחו בחשבון בין היתר, כשרו של המציע, ניסיונו בביצוע עבודות דומות, לרבות עבור המזמין, יכולתו הארגונית והכלכלית, טיב הציוד המוצע על ידו, וכל שיקול או נימוק אחר כפי שימצא המזמין לנכון.
  10. המזמין שומר לעצמו את הזכות, מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו, הכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין.
  11. אם יחליט המזמין לבטל את המכרז, או שלא לבצע את החוזה ו/או לא לחתום על החוזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי המזמין.

   הודעה לזוכה והתקשרות
  12. המזמין יודיע לזוכה בכתב על הזכייה במכרז.

    
  13. תוך 14 יום ממועד ההודעה כאמור, יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז בערבות הביצוע, וימציא את יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא כמפורט בחוזה, לרבות אישור קיום הביטוחים, ויחתום על החוזה.
  14. המזמין יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא-ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו וקודם לחתימת החוזה.
  15. לא חתם הזוכה על החוזה ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו - רשאי המזמין לבטל את זכייתו במכרז ו/או לחלט את ערבותו.
  16. רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה וחתימת החוזה, יודיע המזמין בכתב ליתר המשתתפים במכרז על אי זכייתם במכרז, ויחזיר את הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

 

 

 

 

המועצה האזורית הגליל התחתון

 

הריני מאשר את הסכמתי לתנאים המפורטים במסמכי המכרז:

 

תאריך                                                 חתימה וחותמת המציע
___________   _________________

 

 

 

 

  

  נספח א' לחוזה -  אישור על ביקור באתר העבודה

 

אנו הח"מ מאשרים בזאת שביקרנו וסיירנו באתר שבו תבוצע העבודה נשוא המכרז.

אנו מכירים את אתר העבודה, ואת דרכי הגישה אליו. הננו מכירים את תנאי העבודה, המגבלות והאילוצים באתר, והבאנו בחשבון את הצורך בביצוע עבודות בזמנים לא שיגרתים, ביצוע העבודות בשלבים ובצורך לנקיטת אמצעי בטיחות המיוחדים לעבודה.

לאחר שעיינו בכל מסמכי המכרז/החוזה, בדקנו היטב את אתר העבודה האמור, אנו מצהירים בזאת כי מובן לנו בהחלט תיאור האתר, וכן מובנת לנו היטב מהות העבודה וחשיבותה, כפי שהיא מפורטת במסמכי המכרז /החוזה ומשתמעת מהם.

 

 

 

_______________________                            ____________________________

                        תאריך                                                         שם וחתימת המציע


 

 

נספח ב' לחוזה -  טופס הצעה

לכבוד

המועצה האזורית הגליל התחתון

 

א.נ.,

הצעה למכרז 13/2020

 

לאחר שבחנו את כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה, כגון: מידע והוראות למשתתפים במכרז, התנאים הכלליים לחוזה, התנאים המיוחדים, המפרט המיוחד, ו/או תאור טכני, כתב הכמויות, תוכניות, לוח הזמנים ושלבי התקדמות הפרויקט, לוח התשלומים, ערבויות, ביטוחים, תקנים ישראליים וזרים הנזכרים במסמכי המכרז ו/או החוזה, וכל המסמכים האחרים המתייחסים למכרז ו/או לחוזה זה;

ולאחר שביקרנו באתר הפרויקט ובדקנו את כל התנאים המיוחדים בעת ביצוע העבודות, עבודות בסמוך למתקנים קיימים, עבודה בשלבים, דרכי גישה, שירותים ציבוריים, וכל הגורמים האחרים הקשורים לביצוע העבודות;

ולאחר שבדקנו את כל הפרטים בקשר לביצוע העבודות, ולאחר שהתברר לנו כי כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או מהחוזה - כוללים את כל הפרטים וכל הכמויות, כל הציוד והחומרים וכל פרטי העבודה הדרושים לביצוע הפרויקט בשלמותו;

הננו מתחייבים לבצע ולהשלים את ביצוע העבודות בהתאם לכל מסמכי המכרז ו/או החוזה תמורת סכום של __________________ ₪ במילים (___________________________________ ___________________________) בתוספת מע"מ ובהתאם לפירוט המחירים שבכתב הכמויות. כאשר התשלום יהיה על פי ביצוע בפועל של כל סעיף וסעיף!

הננו מצהירים בזה, כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודות שבמכרז ו/או בחוזה בשלמותן וכי באפשרותנו לבצע את העבודות ע"י הכוחות הטכניים והמקצועיים וע"י הציוד שברשותנו לפי לוח הזמנים ושלבי התקדמות לביצוע העבודות המפורטים במכרז ו/או בחוזה ולא נבוא בתביעות כלשהן להפרשים כלשהם בקשר למחירי החוזה. הננו מצהירים כי מחירי הצעתנו כוללים את כל הרווחים וכל ההוצאות הכלליות והאחרות העלולות להידרש לביצוע העבודות  בכל היקפן ושלמותן.

הננו מצהירים כי אנו מנהלים חשבונות כחוק ורשומים כעוסק מורשה. מצ"ב אישור מאת רואה חשבון או פקיד שומה המאשר זאת.

הננו מתחייבים לעמוד בהצעתנו לתקופה של 90 יום, הניתנת להארכה על פי תנאי המכרז, מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

הננו מתחייבים, אם הצעתנו תתקבל, לחתום על החוזה בתוך 7 ימים מדרישת המזמין לכך, להמציא לכם את ערבות הביצוע כנדרש בתנאי החוזה ולהתחיל בעבודה תוך 14 ימים מיום קבלת הצו להתחלת העבודה ולהשלים את כל העבודות הכלולות בחוזה תוך הזמן שנקבע לכך בחוזה.

ידוע לנו כי עד לחתימת החוזה עם הקבלן, יהווה צו התחלת עבודה, יחד עם מסמכי המכרז והצעת הקבלן, כחוזה מחייב לכל דבר ועניין.

להבטחת קיום הצעתנו, אנו מוסרים בזאת ערבות בנקאית להצעה.

 

 

אנו מייפים את כוחכם בצורה בלתי חוזרת כי במקרה ולא מתקיימת התחייבות מהתחייבויותינו על פי תנאי המכרז ו/או החוזה, הנכם רשאים לגבות ערבות זו מבלי שתשלח לנו כל הודעה או התראה ואנו מוותרים מראש על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל.

ידוע לנו שאין אתם חייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

 

 

שם המציע וכתובתו: _________________________________________

תאריך: _____________

חתימת המציע:  _____________

שמו ותפקידו של החתום מטעם המציע:_______________________

 


 

 

נספח ג' לחוזה – נוסח ערבות מכרז

לכבוד

המועצה האזורית הגליל התחתון

 

הנדון: ערבות מס' ________________

הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 35,000 ש"ח (במילים: שלושים וחמש אלף ש"ח) בלבד המגיע או העשוי להגיע לכם מאת ___________________________ (שייקרא להלן – "החייב"), בקשר עם מכרז :__________________.

נשלם לכם מפעם לפעם, בתוך 15 ימים לאחר קבלת דרישתכם בכתב כל סכום שיצוין בדרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד לתאריך 28.6.2020 ועד בכלל, וכל דרישה על פיה, צריכה להגיע בכתב לידי הסניף החתום מטה שמענו הוא: _______________________, עד התאריך האמור ועד בכלל בשעות בהן הסניף הח"מ פתוח לקבלת קהל. דרישה שתגיע לאחר המועד האמור, לא תיענה.

מודגש בזה, כי "דרישה בכתב" כאמור לעיל, אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות הפקסימיליה, מיברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה.

ערבות זו איננה ניתנת להעברה.

 

בכבוד רב

 


 

 

 

נספח ד' לחוזה - מוסף לטופס חוזה

 

1.        ערבויות, לוח זמנים ופיצוים

סכום ערבות הביצוע לקיום החוזה               10% משכר החוזה כולל מע"מ

          תקופת הזמן להשלמת העבודות                   6 חודשים קלנדרי.

סכום הפיצויים המוסכמים והקבועים

מראש לכל יום אחור -                                 1500 שקל

ולא יותר מ-                                               10% משכר החוזה

תקופת בדק ואחריות                                שנתיים ממועד קבלת העבודות (למעט תקופות אחריות אחרות הקבועות במפרט הטכני).

2.  תנאי התשלום

2.1                    כללי

2.1.1  בהתאם להתחייבויותיו ועפ"י תנאי החוזה, זכאי הקבלן לחשבונות ביניים ולחשבון סופי.

2.1.2     חשבונות הביניים שיאושרו ע"י המזמין ישולמו לקבלן בתנאי שוטף + 60 ממועד אישור המפקח .

2.4        חשבון סופי

2.5.1    חשבון סופי יוגש בתוך 60 יום לאחר השלמת הפרויקט ומילוי כל התחייבויות הקבלן עפ"י החוזה וקבלתו ע"י המזמין.

2.5.2    החשבון הסופי ייבדק ויאושר ע"י המפקח ויועבר על ידו לבדיקת המזמין ואישורו. החשבון הסופי שיאושר ע"י המזמין ישולם לקבלן בתנאי שוטף + 60 ממועד אישור המפקח ע"י הקבלן כאמור לעיל.

 2.5.4 יובהר כי תשלום החשבון הסופי יבוצע רק לאחר קבלת המצאת ערבות בדק לתקופת הבדק והאחריות של שנתיים בגובה 5% מסכום החשבון הסופי כולל מע"מ, הגשת תכניות As made וכן כתב העדר תביעות בנוסח המקובל אצל המזמין.

התייקרויות - מובהר ומודגש במפורש כי מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות (מסמך ד'), הינם קבועים וסופיים ולא יתווספו אליהם הפרשי הצמדה ו/או ריבית מכל מין וסוג שהוא, וזאת אף אם התארכה תקופת הביצוע מכל סיבה שהיא.

 

 

2.1.3    מוסכם במפורש כי שום תנודות בשכר העבודה או במחירי החומרים או הציוד, אשר על הקבלן לספקם לפי החוזה (כולל הוצאות הובלתם למקום העבודות), לא ישנו את שכר החוזה.

2.1.4    נגרם עיכוב על ידי הקבלן בביצוע העבודות ולא ניתנת לקבלן ארכה לפי דרישתו הוא להשלמת העבודות – יקזז המזמין מהתמורה המגיעה לקבלן את סכום הפיצויים המוסכמים כמפורט לעיל.

2.1.5     המזמין רשאי לנכות מהסכומים שישולמו על ידו כל סכום שיהיה חייב בניכויו על פי הדין ו/או כל סכום המתחייב על פי תנאי חוזה זה.

2.1.6     כל המסים, ההיטלים ותשלומי החובה, פרט למס ערך מוסף, הנובעים מהעסקה, נשוא חוזה זה, יחולו על הקבלן, וישולמו על ידיו .

2.1.7     מס ערך מוסף -  כל המחירים המוגשים על ידי המציע לא יכללו מס ערך מוסף. עם זאת, על הקבלן לצרף את מס הערך המוסף כנדרש בחוק בעת הגשת החשבונות לפי תנאי החוזה. סכומים אלה ישולמו לו ע"י המזמין, כנגד חשבונית מס כדין, בתאריך בו הקבלן יידרש להעביר את המס הערך המוסף לרשויות.

2.1.8     ערבויות - הקבלן יישא בהוצאות דמי הביטחונות והערבויות הנלוות. כל הביטחונות והערבויות יינתנו באמצעות בנק בישראל המקובל על ידי המזמין ובהתאם לתנאים המופיעים במסמכי החוזה.

   1. מוסכם בזאת, כי המחירים ו/או התמורה, הנקובים בהסכם, הינם קבועים וסופיים, ומהווים את התמורה המלאה והסופית שתינתן לקבלן בגין ביצוע התחייבויותיו על כל הכרוך בכך, אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם.
   2. חריגים – ככל והקבלן יידרש לבצע עבודות שאינן מתומחרות בכתב הכמוית , הנ"ל יתומחרו על בסיס מחירון דקל כולל הנחה של 20% וללא כל רווח קבלני. בכל מקרה יש לקבל אישור בכתב ממזמין העבודה על אישור החריג לפני הביצועץ           

     

 

 

תאריך__________________        חתימת המציע: ___________________


 

 

נספח ה' - טופס החוזה

 

שנערך ונחתם ב _______________ ביום _______ לחודש ______ לשנת ______.

 

ב י ן:   המועצה האזורית הגליל התחתון

להלן:  "המזמין";

מצד אחד;

 

 

ל ב י ן              :          ______________

מרח' ____________;

ח.פ. ______________

להלן: "הקבלן";

 

מצד שני;

 

ה ו א י ל            וברצון המזמין לבצע עבודות פיתוח בפארק החלוצים במושב הזורעים, כמפורט במסמכי המכרז, החוזה ובמפרטים הטכניים (להלן: "העבודות").

ו ה ו א י ל          והמזמין קיבל את הצעתו של הקבלן מיום ______ למכרז מס' ______ שפרסם המזמין, לשם ביצוע העבודות, בכפוף להוראות החוזה ותנאיו, תמורת הסך של ____________ ש"ח (ללא מע"מ).

לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים:

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

  למילים ולביטויים המשמשים בטופס הסכם זה יהיו אותם המובנים שנקבעו להם בתנאי החוזה הנזכרים מטה.

  המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:
  1. מסמך א' - מידע והוראות למשתתפים במכרז.
  2. מסמך ב' - תנאים כלליים לחוזה.
  3. מסמך ב' 1 – תנאים מיוחדים בחוזה
  4. מסמך ג' – המפרט הטכני המיוחד.

    
  5. מסמך ד' - כתב הכמויות.
  6. מסמך ה' – מערכת תוכניות.
  7. מסמך ו' - נספחים.
  8. הצעת הקבלן למכרז;
  9. כל המסמכים הנוספים המהווים ו/או שיהוו חלק מהחוזה.

   תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בהתאם להוראות החוזה, ולמלא אחר כל ההתחייבויות הכלולות בחוזה.

   תמורת ביצוע העבודות ע"י הקבלן ומילוי כל התחייבויותיו על פי החוזה כאמור לעיל, מתחייב המזמין לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

   כל הודעה או מסמך לעניין הסכם זה תישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים המצוינת בכותרת להסכם, וכל הודעה או מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, ייחשב שנתקבל על ידי הנמען תוך 3 ימים מתאריך המשלוח בדואר רשום.

 

ולראייה באו הצדדים על החתום

 

______________________________                                    ___________________

המועצה האזורית הגליל התחתון                                                                 הקבלן


 

 

 

נספח ו' לחוזה - טופס ערבות ביצוע לקיום החוזה

 

לכבוד

המועצה האזורית הגליל התחתון

 

א.נ.,

 

הואיל ועל פי החוזה שביניכם לבין ____________________ (להלן "המבקש") לביצוע             ______________(להלן "החוזה"), על המבקש להמציא לכם ערבות בנקאית בסך של ______________ צמוד למדד המחירים לצרכן, כערבות למילוי תנאי החוזה על ידי המבקש, ולהארכת הערבות הזאת על כל תנאיה לתקופה נוספת שתקבע על ידכם;

והואיל ומתן הערבות האמורה הוא תנאי עיקרי בחוזה;

הרי תמורת הסכמתכם לקבל את ערבותנו זאת, עפ"י בקשת המבקש, הרינו ערבים בזאת כלפיכם בעד המבקש בסך ____________________ צמוד למדד המחירים לצרכן.

אנו נהיה חייבים לשלם לכם עפ"י דרישתכם בכתב תוך 7 ימים מתאריך קבלת אותה דרישה, את הסך שיהיה נקוב בדרישה מבלי שתהיו חייבים להוכיח במשפט או באופן אחר את זכותכם לקבל הסכום שצוין בדרישתכם ועצם דרישתכם כאמור לעיל תחייב אותנו בתשלום הסכום הנקוב בדרישה האמורה.

ערבותנו זאת היא מוחלטת ובלתי תלויה ולא נהיה זכאים לבטלה בשום פנים ויש לה תוקף לתקופה של ____ חדשים, דהיינו עד ליום _________ ועד בכלל, וכל דרישה מצידכם לתשלום הסכום הנ"ל צריכה להישלח אלינו בדואר רשום או להימסר לנו במסירה אישית עד לתאריך הנ"ל.

נאמר במפורש כי לא תהיו חייבים להגיש תביעות משפטיות נגד המבקש ו/או לפנות תחילה בדרישה אליו בטרם תדרשו מאתנו כל תשלום לפי ערבותנו זאת, או לפי ערבותנו המוארכת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

 

תאריך:                           ____________________

חתימה:                          ____________________

שם החותם ותפקידו:     ___________________


 

 

נספח ז' לחוזה - אישור  עריכת  ביטוח

 

אישור ביטוחי הקבלן

 

                                                                                                תאריך: ­­­­­__________

 

לכבוד

המועצה האזורית הגליל התחתון

(להלן: "המזמין")

 

הנדון : אישור על קיום ביטוחים

 

על פי חוזה/מכרז מס' :_____ לביצוע עבודות פיתוח בפארק החלוצים  במושב הזורעים.

 : (להלן :"העבודות" ו/או "החוזה") עבור המזמין.

אנו __________ חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה שמיום            __________ ועד ליום__________ (שני התאריכים נכללים ולהלן: "תקופת הביטוח").

על שם : _______________________ (להלן : "הקבלן") את פוליסות הביטוח המפורטות להלן:

 

 

1.ביטוח עבודות קבלניות פוליסה מס' __________________  שווי העבודות: ________________ש"ח שם המבוטח: הקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או התאגיד ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו.

תנאי הכיסוי הביטוחי: מוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה הידוע כ – "ביט מהדורה 2012", או שווה לו, הנהוג במועד תחילת תקופת הביטוח.

פרק א' העבודות: בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם החוזה שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, לרבות אך לא מוגבל נזק לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, למשך כל תקופת הביטוח.

הביטוח לפי פרק א' כולל את ההרחבות כדלקמן :

1. אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקף.

2.מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע העבודות עד לסך 150,000 ש"ח ולא מעל 20,000 ש"ח לפריט.

3. רכוש עליו עובדים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 10% משווי העבודות או 150,000 ש"ח הגבוה מביניהם.

4. רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 10% משווי העבודות או 150,000 ש"ח הגבוה מביניהם .

5. הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של 10% משווי העבודות או 150,000 ש"ח הגבוה מביניהם.

 

 

6. הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 10% משווי העבודות או 100,000 ש"ח הגבוה מביניהם.

7. נזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 10% משווי העבודות או 150,000 ש"ח הגבוה מביניהם.

8. נזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים.

9. סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע.

10. תקופת תחזוקה רגילה של 12 חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של 12 חודש.

11. הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 300,000 ש"ח.

מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א' בפוליסה זו ישולמו ישירות לתאגיד, אלא אם הורה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן.

פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לגבי מי שגרם לנזק בזדון.

פרק ב' צד שלישי:ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, בשל מעשה ו/או מחדל רשלני בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק לתאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו.

גבולות האחריות :5,000,000 ש"ח (במילים: חמישה מיליון שקל ישראלי חדש) לאירוע, לתובע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

 

 

תנאים מיוחדים :פרק זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ- : אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי רכב, חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה והשבתה (למעט נזקי טרור), הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי).

הכיסוי הביטוחי לפרק ב' כולל הרחבות מפורשות בדבר:

1.חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ושאין חובה חוקית לבטחו, בגבול אחריות בסך 1,000,000 ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

2.חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב של המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו המיידית, מוגבל עד לסך 1,000,000 ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, (מעבר לגבולות האחריות המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית).

3.נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים.

4.נזק תוצאתי למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של 250,000 ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

5.רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של 250,000 ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

הרחבה מיוחדת:בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש התאגיד  למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.

למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם פועל הקבלן ו/או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.

 

תנאי מיוחד:  ביטוח זה הורחב לשפות את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

פרק ג' חבות מעבידים: בטוח חבות מעבידים בגין חבות הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980, כלפי כל העובדים המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות קבלנים, קבלני משנה ו/או עובדים (במידה והקבלן ייחשב כמעבידם), בגין מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית (להלן : "מקרה ביטוח") למי מהם במשך תקופת הביטוח תוך כדי ו/או עקב ביצוע עבודתם.

גבולות האחריות :     5,000,000 $ (במילים: חמישה מיליון דולר) לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

הרחבה מיוחדת :ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם (היה והקבלן ייחשב כמעבידם), פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על פי החוק.

תנאי מיוחד:  ביטוח זה הורחב לכסות את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו היה וייטען, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי, כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו.

2.אחריות מקצועית : פוליסה מס' ____________________ .

החל מיום       __________ ועד ליום         __________ (שני התאריכים נכללים)

הכיסוי הביטוחי:       ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית

 

שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא שמקורם במעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין העבודות בקשר עם ההסכם שבנדון, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק לתאגיד ו/או למנהליו ו/או לעובדיו.

גבולות האחריות:      2,000,000 ש"ח (במילים: שני מיליון ש"ח) לתובע,לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

תנאים מיוחדים:       2.1       ביטוח זה הורחב לשפות את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני מצד הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו. \

2.2 ביטוח זה אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, כמו כן הפוליסה כוללת הרחבות בגין חבות הקבלן עקב אובדן מסמכים וחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של מי מעובדי הקבלן.

2.3 ממוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום __________ .

2.4כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 6 חודשים, לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור עריכת הביטוח לעניין ביטוח אחריות מקצועית.

3.חבות המוצר :         פוליסה מס' ____________________ .

החל מיום       ___________          ועד ליום         ____________       (שני התאריכים נכללים)

הכיסוי הביטוחי:       ביטוח חבות המוצר המבטח את חבות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך

 

תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב מוצר שיוצר ו/או הוכן ו/או הורכב ו/או תוקן ו/או סופק ו/או נמכר ו/או טופל בכל דרך אחרת על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות המבוצעות על ידו בקשר עם החוזה (להלן: "המוצר"), לכל אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות לתאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו.

גבולות האחריות :     2,000,000 ש"ח (במילים: שני מיליון ש"ח) לאירוע, לתובע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

תנאים מיוחדים:

3.1       ביטוח זה הורחב לשפות את התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מוצר שיוצר ו/או הוכן ו/או הורכב ו/או תוקן ו/או סופק ו/או נמכר ו/או טופל בכל דרך אחרת על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו .

3.2 מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום __________ .

3.3 כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 6 חודשים, לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור עריכת הביטוח לעניין ביטוח חבות המוצר.

4.כללי :         

4.1 הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל בטוח אשר נערך על- ידי התאגיד וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי התאגיד, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981 ולרבות כל טענת של "ביטוח כפל" כלפי התאגיד וכלפי מבטחיה.

 

 

4.2. כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו וגם או לא יצומצמו בהיקפם וגם או לא ישונו לרעה, במשך תקופת הביטוח בקשר עם החוזה שבנדון אלא אם תישלח לתאגיד ולקבלן הודעה כתובה בדואר רשום 60 (שישים) יום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום שכאלו לגבי התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו אם לא נשלחה לידי התאגיד והקבלן הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף 60 (שישים) הימים ממועד משלוח ההודעה.

4.3 הננו מאשרים כי זכותם של התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים. למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

4.4. הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על התאגיד ו/או מי מטעמו לרבות מנהליו ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו.

4.5. הננו מאשרים בזאת כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מהפוליסות המפורטות לעיל, לא יפגעו בזכותם של התאגיד ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

 

בכבוד רב,

            ____________                   ____________                   ___________

           (חתימת המבטח)                    (חותמת המבטח)                   (שם החותם)              (תפקיד החותם)

 

 

מפרט טכני לעבודות הפיתוח

פארק החלוצים

מושב הזורעים

 

 

מתכנן : דוד אלחנתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פארק החלוצים - הזורעים

מפרט טכני מיוחד לעבודות פיתוח וגינון

 
כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין אם צורפו או לא צורפו.

הצהרת הקבלן

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים הכלליים במהדורתם האחרונה והמפרט הטכני המיוחד הנזכר במכרז/חוזה זה, קרא והבין את תכנים, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינו חלק בלתי נפרד ממנו.

הערה: המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח' הארבעה 24, הקריה, תל אביב.

 

שם הקבלן: _____________________    

 

חותמת הקבלן וחתימתו   _________________________

 

תאריך: __________________________

 

 

 

 

 

תנאים כלליים מיוחדים

פרק 00 – מוקדמות (תנאים כלליים)

המהווה השלמה לנאמר בפרק 00 במפרט הכללי ובחוזה מדף 3210.

קבלת השטח ע"י הקבלן

הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח כולל פיתוח קיים וכל הנתונים הדרושים להגשת הצעתו ברורים לו.

האחריות לאתר העבודה

הקבלן אחראי בלעדית ובאופן מוחלט על אתר העבודה לרבות שמירה על האתר כנגד  גניבות, חבלות, כניסת אנשים זרים, שפיכת פסולת בנין וכן כל פעולה או מחדל מצד הקבלן או מצד אחר. הקבלן אחראי בלעדית לשמירת העבודות והחומרים שבתחום האתר הן נגד נזקי אדם והן כנגד נזקי טבע.

התאמת התכניות ומפרטים

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בשרטוטים במפרט הטכני ובכתב הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח, אשר יחליט לפי איזו תכנית תבוצע העבודה.

מדידות וסימון

הקבלן יסמן בשטח צירי מדידה וסימון נקודות ציון בפיתוח , אשר יתואמו מראש ע"י  המפקח באתר ויאושרו ע"י האדריכל לפני התחלת ביצוע עבודות הפיתוח.  כל עבודות המדידה של הקבלן תבוצענה באחריות וחתימת מודד מוסמך.  כל עבודות המדידה מכל סוג שהן, שיידרשו על ידי המפקח בזמן העבודה,  יבוצעו על חשבון הקבלן.

סדרי עדיפויות בהשלמת קטעי העבודה

המפקח רשאי לקבוע את סדר ביצוע העבודות ולמסור לקבלן שטחים לביצוע בהתאם לעדיפויות שיקבעו על ידו, תשומת לב הקבלן מוסבת לכך שבמקביל לביצוע עבודותיו בחוזה זה יעבדו בשטח קבלנים אחרים בביצוע עבודות שונות, לפיכך על הקבלן לקחת בחשבון שיידרש ממנו לבצע מסירת חלקים של

 

קטעים מסוימים תוך כדי מהלך ביצוע העבודה.  כל האמור לעיל לא יהווה עילה לתביעת שינוי למחיר היחידה או לתוספת כלשהי.

תכניות לאחר ביצוע  (AS-MADE)

בסיום העבודה יגיש הקבלן למנהל ולמפקח תכניות מעודכנות לאחר ביצוע. התכניות יכללו תיאור מדויק של כל העבודות נשוא המכרז על רקע מצב קיים. התכניות יוגשו ב- 2 העתקים בקנ"מ 1:200 ודיסק מדידה הניתן לקריאה בתוכנת אוטוקד .

התוכניות יכללו את כל פרטי העבודה כפי שבוצעו כגון: קווי צנרת השקיה,  ומרחקיהם מאתרים קיימים בשטח, מבנים, ריצופים, אבני שפה, גבולות וכד'.

קווי תשתיות יכללו את המקום והקוטר הקוויים כפי שבוצעו רומי הצנרת , מיקום ראשי מערכת , מיקום שרוולים, מיקום הידרנטים ועמדות כיבוי אש ונתוני ההסתעפויות וחיבורים של הצנרת.

התוכניות לאחר ביצוע לא תוכלנה לשמש כבסיס לכל תביעה כספית של הקבלן על שינויים או תוספות בעבודות, אשר לא יאושרו ע"י המהנדס בעת ביצוע שינויים או התוספות.

הכנת התוכניות הנ"ל יהווה תנאי להגשת חשבון סופי. לאחר בדיקת התוכנית ע"י המפקח מתחייב הקבלן לערוך את כל התיקונים ו/או ההשלמות לפני אישור החשבון הסופי. עיכוב במסירת התוכניות המתוקנות יגרור דחייה באישור החשבון הסופי על אחריותו הבלעדית של הקבלן.

ניקיון השטח בגמר העבודה

עם גמר העבודה יסלק הקבלן מאתר העבודה כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים בעבודתו.

לצורך סעיף זה יוגדרו כפסולת:

א.      כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי.

ב.      כל חומר שהובא לאתר ונפסל לשימוש.

ג.       כל חומר המתקבל מפירוקים, הריסות וכיו"ב.

ד.      כל לכלוך, צמחיה וחומר זר אחר המצוי באתר העבודה, בין אם עקב עבודות הקבלן ובין אם לאו.

ה.      כל חומר זר שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתר עד לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

 

 

עודפי חומרים ופסולת כאמור, יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו למרחק כלשהו אל מחוץ לאתר העבודה למקום מאושר ע"י הרשויות, מקום הסילוק והדרכים המובילות אליו וממנו, וכן הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל- כל אלה יתואמו ע"י הקבלן, על אחריותו ועל חשבונו.

סילוק עודפי החומרים והפסולת ייחשב כחלק בלתי לנפרד מכל פריט כנכתב בכמויות, בין אם הדבר צוין במפורש לגבי אותו פריט ובין אם לאו. עבור סילוק עודפי חומרים ופסולת לא ישולם בנפרד וכל ההוצאות הכרוכות בכך תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

דוגמאות

א.      הקבלן יספק דוגמאות ויבצע קטעי ניסוי לעבודות השונות לחומרים ולמתקנים השונים במכרז/חוזה זה, לפי דרישת המתכנן ו/או המפקח. במקטעים אלו ידגים הקבלן את המוצרים שבכוונתו לספק, את טיבם שיטת הביצוע, יכולת הביצוע והטיב, קצב הביצוע ודרישות נוספות אחרות ככל שיהיו ע"י המתכנן.  הדוגמאות וקטעי הניסיון יבוצעו ויסופקו באתר או בבתי מלאכה, עפ"י שיקול המפקח. רק לאחר אישור הדוגמאות וקטעי הניסוי יוכל הקבלן לגשת לביצוע ההזמנות בהיקפם המלא ולביצוע העבודות בשלמותן.  לא תשולם תוספת מחיר בגין הדוגמאות וקטעי הניסוי והם ימצאו ביטויים במחירי היחידה.

ב.      על הקבלן לדווח בכתב למפקח על כל שלב ושלב ביצור עבודות ומתקנים הנעשים מחוץ לאתר העבודה (בתי מלאכה, בתי חרושת וכו'). המפקח רשאי להורות לקבלן שלא להתקדם בשלבי היצור עד לבדיקת שלבי הביניים ע"י המפקח או המתכנן במקומות היצור.

ג.       קבלני משנה, יצרנים וספקים: הקבלן חייב באישור מוקדם ובכתב של כל קבלני המשנה ו/או יצרנים לעבודות השונות במכרז זה. קבלני המשנה יהיו קבלנים רשומים כחוק עפ"י מקצועותיהם. אין באישור קבלני המשנה ע"י המפקח כדי להסיר אחריות הקבלן לעבודות קבלנים וספקים אלו.

ד.      המפקח ו/או האדריכל יהיה הקובע הסופי בכל שאלה שתתעורר לגבי טיב החומרים, טיב העבודה וביצועה.

 

שילוט

הקבלן יציב על חשבונו למשך תקופת ביצוע העבודה 2 שלטים במידות מינימאליות 2X3 מטר ממתכת או עץ על פי הנחיות המפקח.

על גבי השלט יופיעו: שם החברה והלוגו שלה, מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות,  פרטי המתכננים/יועצים, פרטי הניהול, פיקוח, ביצוע.

 

מיקומו המדויק ייקבעו ע"י המפקח והמתכנן.

מים וחשמל

המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודות והתחברות אל מקור המים / החשמל יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו.

תוכניות

התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד".

לפני הביצוע ובמהלכו יוצאו תכניות אשר תשאנה את החותמת "לביצוע", אשר בהן עשויים להיות שינויים ו/או תוספות והשלמות לתכניות למכרז בלבד, מסיבות כלשהן.  לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה עקב עדכונים אלה. המפקח שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז.

הערה

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע את העבודה כולה ו/או חלקים ממנה בלבד, בעת ובעונה אחת ו/או בשלבים ו/או בקטעים, על פי שיקול דעתו הבלעדי ולקבלן המבצע לא תהייה עילה בשל כך לדרוש מהמזמין פיצוי כספי או אחר.    

 

שם הקבלן: _____________________    

 

חותמת הקבלן וחתימתו   _________________________

 

תאריך: __________________________

 

 

מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

00 - כללי

המפרט מבוסס על המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת משרד הביטחון, משרד השיכון  ומע"צ - המפרט הבין משרדי.

דוגמאות לפני ביצוע - על הקבלן להכין באתר דוגמאות לאישור לאלמנטים השונים. הקבלן ימשיך בעבודתו רק לאחר אישור הדוגמא ע"י האדריכל הנוף והמפקח באתר.

לא תחול כל תוספת מחיר עבור הכנת הדוגמאות.

 

פרק 2 - עבודות בטון וקירות תומכים

המהווה השלמה לנאמר בפרק 2 במפרט הכללי

עבודות בטון יצוק באתר

לכל הדרישות לגבי עבודות בטון יצוק באתר, מזויין ובלתי מזויין, והן עבודות בטון טרום יש להתייחס ל"מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר" פרק 02.

המחיר כולל: ביצוע "צלחת", טפסנות, תפרי התפשטות על פי הוראות קונסטרוקטור, ברזל מצולע לזיון, כיפופו וקשירתו וכל הדרוש, הבטון, פעולות החלקה וכל הדרוש לביצועו המלא של של משטח הבטון על פי שביעות רצון המפקח והמתכנן.

סוג הבטון

כל הבטונים ללא יוצא מן הכלל יהיו ב- 30 בתנאי בקרה טובים. 

הקבלן רשאי להשתמש במוספים המשפרים את תכונות הבטון הטרי, כגון : משפר עבידות צריכת מי ערבוב , לכידות מעקבי התקשות או מזרזי התקשות . 

 

 

עבודה עם המוספים תבוצע בהתאם להוראות היצרן ובהתאם לדרישות ת"י 896 .

לא תשולם כל תוספת למחיר הבטונים בגין מוספים שיוספו לבטון מסיבה כלשהיא .

גמר הבטון במרצפים

לצורך גמר נקי של שטחי בטון "חשוף" אשר לגביהם נדרש הדבר בתוכניות , יש להשתמש בתבניות מלוחות עץ חדשות אשר יימרחו בשמן תבניות, שאין בו כדי להכתים את הבטון. הלוחות יהיו חדשות, מתאימים בשטחי המגע ביניהם ומהוקצעים מכל הצדדים פרט לצידם האחורי. כל המקצועות המופיעים בשטחים "החשופים", יעוגלו ברדיוס 4 ס"מ על ידי פרופילים  . חל איסור מוחלט שימוש בדיסק או כל אמצעי אחר לצורך זה.

פעולת ההחלקה ויישור תיעשה בעזרת מכונת החלקה מסתובבת או בעזרת כף מיוחדת ממתכת קלה. פעולות ההחלקה תהיינה מינימליות, אך תבטחנה קבלת פני משטח העומדים בדרישות המפרט (ראה להלן –סבילות). על הקבלן לקחת בחשבון שפעולת ההחלקה מצריכה זמן רב, וכי עליה לעשות בידי צוות מאומן היטב. אם משתמשים במכונת החלקה מסתובבת, יש לבצע בגמר פעולת המכונה, החלקה סופית בכף מתכת בכדי לסלק את סימני המכונה.

חספוס פני הבטון תיעשה בעזרת מטאטא קשה הטעון אישור של המפקח, רוחה המטאטא לפחות 45 ס"מ. פעולת החספוס תיעשה לאחר היישור הסופי וללא החלקה ובמועד המתאים. יש למשוך את המטאטא בפעולת סריקה מקצה לקצה, בכיוון ניצב לאורכה ובחפיפה קלה.פעולת הסריקה תיצור על פני השטח שקעים ובליטות בעלי עובי ורוחב אחידים ובעומק שאינו עולה על 3 מ"מ.

פלדת הזיון תהיה כמפורט במפרט הכללי לעבודות בטון ובכל מקרה לא תימדד בנפרד והיא כלולה במחיר היציקה. יש להקפיד שיציקת הבטון תבוצע ללא הפסקה בין תפרי ההתפשטות.

סבולות

לפני תחילת ביצוע עבודות בטון, על הקבלן להכין – בשטח האתר - דוגמאות גמר פני הבטון  על פי הנחיות המתכנן. הדוגמאות יפורקו עם גמר העבודות.

הסבולות המותרות תהיינה בהתאם לנקוב לדרגה מס' 7 בטבלה 1 בת"י 789. במקרה שיתגלו סטיות מאלה שהוגדרו כנ"ל ואושרו בדוגמאות שביצעה הקבלן מבעוד מועד, על הקבלן יהיה לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון העיוותים, כולל הריסת המבנים שנוצקו ויציקתם מחדש – הכל לשביעות רצון של המתכנן והמפקח.

 

פלדת הזיון 

הפלדות לזיון הבטונים יהיו מוטות פלדה עגולים , מצולעים ומרשתות מרותכות ממוטות פלדה מצולעים משוכים בקר המתאימים לדרישות התקן הרלוונטי , ת"י 893 , ת"י 739 ות"י 580 .

שקעים , חריצים והנמכות 

מחירי הבטונים השונים כוללים השארת חורים , חריצים , מגרעות , הנמכות וכד'. הכול לפי המופיע בתוכניות . לא תשולם כל תוספת עבור עיצוב הפרטים הנ"ל , אולם ניפחם או שטחם לא ינוכה מכמויות הבטון , אלא עם צוין אחרת בכתב הכמויות . 

הרכבת מערכות נלוות לפני יציקת הבטונים

יש להרכיב את כל הצנרות והאביזרים כגון : חשמל , מים , מחסומי רצפה , קופסאות ביקורת וטבעות להארקות לפני          היציקה . בגמר עבודות אלו יש לקבל אישור המפקח לפני המשך עבודות היציקה . אין לצקת ללא אישורו.

הכנת פתחים וחורים למערכות שונות בבטון תתבצע אך ורק לאחר תאום מראש עם  הקונסטרוקטור והמפקח.

אין לסתת בתקרות ובקירות הבנייה הנושאת ללא קבלת אישור בכתב מהקונסטרוקטור .

ריטוט בטונים

ריטוט הבטונים היצוקים יחל מיד עם תחילת היציקה ויבוצע בקפדנות באמצעות מרטט אשר יחדור לכל מרווח . קוטר המרטט יהיה "2 ותדירות הרעידות לפחות 9000 לדקה .

אשפרה

אשפרת הבטונים תבוצע במשך 7 ימים רצופים לפחות . יש להקפיד ולשמור על בטונים במצב רטוב במשך כל תקופת האשפרה .  ניתן להשתמש במוסף מתאים לקיצור ימי האשפרה בכפוף לסעיף 02.02 לעיל . ביום החזוי להיות יום חמסין או יום גשם לא תבוצע יציקה , אלא אם יינקט הקבלן בכל האמצעים המבטיחים שלא ייגרם נזק לבטון בזמן היציקה ובמהלך ימי האשפרה .

 

 

רצף יציקות

את הבטון יש לצקת ברציפות וללא הפסקות . בטון מובא יסופק מהמפעל הקרוב ביותר לאתר . על הקבלן לתאם מראש את רציפות האספקה . צוות הפועלים יהיה מיומן ומספר מספיק כדי לעמוד בלחץ העבודה .  במידה ויהיו הפסקות ביציקה הן יתואמו מראש עם המפקח והמתכנן . מחיר הבטונים יכללו את כל הפסקות היציקה ואת כל העבודות הנלוות , הוצאת קוצים וכו' , הדרושים לביצוע ההפסקה .

הכנות ליציקה  - לפני יציקה יזמין הקבלן לאתר את המתכנן והמפקח לשם עריכת ביקורת וקבלת אישור בכתב לביצוע היציקה . ללא אישור המתכנן אין לצקת . במהלך היציקה מפקח יהיה נוכח במשך כל היציקה.

החפירה בשטח תבוצע בכלים מכאניים ו/או בעבודות ידיים. את יתרת החומר החפור יוביל הקבלן אל מחוץ שטח המבנה. החומר יסולק למקום שפך מותר, לכל מרחק שהוא.

כל עבודות החפירה, מילוי ו/או החציבה כוללות בין היתר גם:

 מילוי חוזר מהודק בשכבות בעובי מכסימלי של  20 ס"מ הידוק עד 96% לפי מו.די.פי.אשהו  .חומר המילוי יהיה מחומר מקומי, אם לא נדרש אחרת.

 האדמה שאינה מתאימה למילוי חוזר ו/או פסולת בנין תסולק על ידי הקבלן על חשבונו למקום מאושר על ידי הרשויות, ללא התחשבות במרחק ההובלה. לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר עבור סילוק האדמה.

 מילוי אדמת גן יבוצע בהתאם להנחיות האדריכל והמפקח באתר .

 במידת הצורך , ראה תוכניות ביצוע , תוחלף קרקע ותמולא בשכבות של מצע סוג א עם הידוק במקומות מוגדרים הכול לפי המופיע בתכניות .

קירות מורכבים מאבן לקט

במסגרת פריט זה יבוצע קיר מאבן לקט עם גב בטון או דו פני מבטון ב- 30. בנית הקירות תהיה מורכבת. דהיינו - הצבת שורת אבן אחת ומילוי בטון ב- 30 בגב הקיר. יש להשתמש בבטון שאיננו יבש ולבצע ויברציה קלה ע"מ להבטיח מילוי מלא של כל החללים שבין האבנים. יש להבטיח צפיפות הבטון באופן שלא יתקבל קיר עם סגרגציה.

 

כל סגרגציה בקיר תחייב פעולות שונות ובהן:

* הורדת כל החלקים הרופפים והאגרגטים שאינם עם כיסוי מלא.

* מילוי החורים והחללים בבטון ב- 30 עם מוספים מיוחדים.

* הוספת שכבת טיט צמנט בעובי של לפחות 1/2 ס"מ כדי להבטיח איטום ורציפות.

כל הפעולות הנדרשות לתיקון יבוצעו ע"י הקבלן על פי הנחית המפקח וללא כל תשלום נוסף.

אבני הלקט לציפוי הקירות תהיינה אבני גוויל, קשות ונקיות וללא עורקי אדמה וחרסית.

גודל האבנים: גודלן המינימאלי של האבנים בחזית הקיר 15X15 ס"מ ובכמות שלא תעלה על 25% מכלל כמות האבן. גודלן המקסימאלי של האבנים בחזית הקיר 50X50 ס"מ ובכמות שלא תעלה על 25% מכלל כמות האבן. תוך בנית הקירות יש ליצור קשר בין האבנים בחזית ולעומק. כל אבן תונח על בסיסה הרחב בתוך הבטון.

צורת הבניה תהיה פראית. הפוגות תהיינה ברוחב מקסימאלי של 1.5 ס"מ. המישקים יהיו שקועים כ- 2 ס"מ מפני האבן (בשוליה) מעובדים במברשת ונקיים מכל שיירי בטון. גמר הפוגות, כוחלה בגוון האבן על בסיס פיגמנט לבן  ו/או לבן על פי בחירת המתכנן ועל פי דוגמה מאושרת באתר.

מילוי חוזר של גב הקיר יהיה מחומר גרנולרי מאושר ע"י המפקח, על פי הנחיות קונסטרוקטור.

העבודה כוללת שבירת פינות האבן להתאמת הפוגות וסיתות מקומי ליצירת אבני פינה, אבני ראש קיר ואבני משקוף. האבנים תהינה שלמות וללא סדקים ושברים.

העבודה כוללת את היסודות, חפירה ליסודות, זיון הבטון (על פי פרט), הפוגות , הכוחלה בגוון האבן , נקזים, הכנה למעקה בטיחות, דרוג ראש הקיר, תפרים, האבן, מילוי חוזר וכל העבודות הנדרשות על פי התכניות והפרטים.

במקומות המסומנים בתכניות ולפי הוראת המפקח, ישאיר הקבלן פתחים בקיר, או שקעים לצורך בניית תאי אשפה מבטון, תקשורת, ארונות חשמל , מעבר צנרת ביוב, ניקוז וכד', אשר יסופקו ע"י המזמין או ע"י הקבלן. סידור הפתחים והכנתם יכללו במחיר בניית הקירות.

 

 

נקזים : כל 2.0 מ' לכל כיוון ו/או על פי פרטים בתכניות יוכנסו צינורות ניקוז מ- C.V.P בקוטר "4, עם כיס חצץ בקצהו שייעטף בבד גיאוטכני.

במידה ותשתית כל שהיא עוברת בתחום היסודות יקבל הקבלן אישור מהמפקח ויסדיר את הצנרת כך שתעבור בחלל ביסוד שקוטרו גדול ב 5 ס"מ מקוטר הצינור, ויוודא כי עם גמר הבנייה ולפני כיסוי העפר מאחורי הקיר הצנרת במצב תקין. קבלת קיר גמור ע"י המפקח יעשה רק לאחר בדיקה שמערכת התשתיות התת קרקעיות בתחום העבודה לא נפגעה.

מדידה ותשלום

המדידה לפי מ"ק ו/או מ"ר  קיר מושלם כולל היסודות.

המחיר כולל עבודות הכנה עבודות חפירה ו/או חציבה בעומק וברוחב הנדרש לבניית הקיר, לרבות היסודות, הכל בהתאם לתכניות, כולל שימוש בקומפרסורים או בעבודת ידיים לפני תנאי המקום. מלוי מאחורי הקיר בחומר גרנולרי מנקז מאושר ע"י המפקח כולל הידוקו לצפיפות 97% לפי 1556/7 ASTM לכל הנפח הממולא, סדור מישקים כל 5 מ', סדור, אספקת והתקנת: צינורות ניקוז, מסננות, אספקה והנחת האבן לחיפוי , סדור חורים למעקה בראש קיר, הרחקת עודפי החומר החפור אל מקום שיבחר הקבלן ובאשור המפקח.

עיבוד ראש הקיר, עיבוד "פוגות" בחזית הפונה לריצוף , כוחלה צבעוני בגוון האבן ו/או לבן כלול במחיר הקיר ולא ישולם בנפרד.

המשקים יהיו שקועים 4 ס"מ מפני האבן (בשוליה) מעובדים במברשת ונקיים מכל שיירי בטון.

מחיר קירות האבן שבסעיף דלעיל כולל ציפוי דו פנים של הקיר באבן בכל מקום בו נדרש עבוד דו פנים לפי התוכניות. מודגש בזאת כי לא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף בגין עיבוד הקיר דו פנים.

פרק 40 - עבודות פיתוח

המהווה השלמה לנאמר בפרק 40 במפרט הכללי

 

 

 

ריצוף משתלבות  

הגימור העליון בשבילים מרוצפים, המדרגות ואבני השפה יהיה בהתאם לנתון בתכניות ובכל מקרה ללא פגמים.

 1. התוכנית תוכננה על בסיס מידות האבן כדי להימנע מהשלמות ויציקות באתר. שינוי גודל האבן מחייב שינוי תכנון. על הקבלן להודיע לכל חריגה ו/או אי התאמה לאבנים שלמות.
 2.  השלמות לריצוף ייעשו אך ורק ע"י ניסור מרצפות. אם רוחב ההשלמה לגבול, קיר או אבן שפה קיימת פחות מ - 2 ס"מ יש להשלים ע"י יציקה באתר כדוגמת ובגוון הריצוף.
 3.     במידה ויש להתחבר למדרכה מרוצפת קיימת, יש להתאים את גובה הריצוף לריצוף הקיים. במקומות החיבור יש להחליף בהתאם מרצפות שבורות ולקבל משטח חלק, ישר ואחיד.
 4. בכל מקרה ובכל מקום אשר מצוין פיגמנט, גוון הכוונה לצבע חוץ.
 5. הנחת מרצפות בצמוד לשוחות תשתיות מכל סוג, יבוצע על פי דוגמא מאושרת מבעוד מועד.
 6.     מחיר הסעיף, כולל אספקה והנחת שכבת חול בעובי 5 ס"מ.

   

  אבני שפה ואבני גן

  אבני שפה וגן מתועשות – במידות וגדלים עפ"י התכניות.

  אבני השפה יהיו ללא פגמים, ישרות ושלמות עם קצוות שלמים ללא סדקים. האבנים יונחו ע"ג יסוד בטון ב-30 עם גב בטון שיוצק ע"ג מצע מהודק בהתאם להנחיות יועץ הכבישים ויועץ ביסוס. חיבור בין האבנים יעשה בתערובת של חול + צמנט ביחס 3:1 . ניקוי המישקים על פי הוראות המפקח והמתכנן במקום.

לתשומת לב הקבלן: מחיר הפריט כולל ומחייב שימוש באבני פינה ישרה 90 מעלות, ו- 135 מעלות ואבני פינה מעוגלות על פי הקיים בשוק. כמו כן המחיר כולל ניסור האבן במידות מיוחדות לאורך כל חתך האבן בכל זווית שהוא על מנת לקבל פינת הערוגות ללא יציקה.

לא יאושר ביצוע יציקות מקומיות להתחברות בין קטעי אבני שפה.

העבודה תימדד במ"א.

משטח בטיחות - דשא סינטטי

דשא בטיחותי למתקני משחק לפי תקן 1498 בצפיפות של 38,000 תפרים למ"ר, מורכב משתי שכבות: שכבה עליונה דשא סינטטי בגובה 20 מ"מ (חיבור תפרים יעשה ע"י אריג ברוחב 30 ס"מ) מילוי חול סילקט, שכבה תחתונה יציקת משטח גומי SBR בכל עובי שידרש בהתאם להוראות יצרן המתקנים

 

וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים. יבוצע על גבי תשתית של חול/מצעים מהודקים/אספלט/בטון שישולמו בנפרד.

את החיתוכים ושילובי הצבעים יש לעשות בצורה נקיה וישרה.

על הקבלן לוודא ביצוע בהתאם לכל הנחיות היצרן ומכון התקנים בהתאם לטבלת גובה נפילה למשטחי בטיחות.

אלמנט הצללה – קירוי למתקני משחק

קונסטרוקציית ההצללה תבוצע עם פרופילי HEA וכלים כבדים. דבר אשר מצריך ידע מקצועיות ואחריות. עבודה זו מתבצעת ע"י קבלן רשום בסיווג של ג' 101

מסלעות

הסלעים אשר ישמשו לבניית המסלעה יהיו מאבן בזלת מלבנית בגודל מינימלי של 0.5 מ"ק ובמשקל מינימאלי של 1.25 טון. גוון הסלעים יהיה כהה כגוון הסלעים הטבעיים המצויים באתר. הסלעים בגודל המקסימאלי יונחו בתחתית המסלעה והסלעים בגודל המינימאלי יונחו בראשה. הנחת הסלעים תעשה באופן שהצד האפור (הפאטינה) יהיה כלפי חוץ. מיקום תחתית המסלעה ייקבע בתאום עם אדריכל הנוף.

יעשה שימוש בסלעים ליצירת נישות לצמחיה בשטח מינימאלי של 1 מ"ר. בניית המסלעה תעשה לפי פרט עקרוני מצורף. 

יש להקפיד למלא את כל החללים בין הסלעים באבנים קטנות ו/או באדמת גן וצמחיה למניעת יצירת בתי גידול של שפני סלע. לא יושארו כלל חללי אוויר.

יש לקבל את אישור המפקח לדוגמת אבן ולמקור האבן לפני הבאת הסלעים לאתר. 

יש לקבל את אישור המפקח לדוגמת מסלעה בשטח מינימאלי של 10 מ"ר כולל נישה לצמחיה.

העבודה תימדד לפי מ"ר מדוד מתחתית המסלעה לראשה.

פריט תשלום: מ"ר

 

מתקני משחק

הסעיף מתייחס למתקני משחק (משולבים, ייחודיים, קטלוגיים וכו') שמופיעים בכתב הכמויות ו/או בחוברת הפרטים של תחום אדריכלות נוף.

בכל סעיף של פרט שמפנה לפרט טרומי של חברה מסויימת או מאפיין את המתקנים כמתקנים של חברה מסויימת ניתן להביא לאשר פרט שווה ערך רק על ידי אישור של דוגמה הכוללת:

       1. תיק מוצר של האלמנט המוצע
       2. תמונה של האלמנט מותקן בשטח
       3. מפרט טכני
       4. שרטוטים 

         

        בכל מקרה יש לאשר מול המתכנן את האלמנטים שמוזמנים לאתר לפני ביצוע הזמנה של הכמות המוגדרת בכתב הכמויות.

         

        כל מתקני המשחק והספורט יקבלו אישור מכון התקנים לעמידתם בתקנים המקובלים ע"י המכון.  הזמנת המכון תיעשה ע"י הקבלן על חשבונו, לאחר עמידתם בשטח.

        גווני המתקנים יוגדרו ע"י האדריכל. לא תשולם כל תוספת מחיר בגין בחירת גוון ו/או מספר גוונים לכל מתקן, על פי החלטת האדריכל.

         

        התקנה

        העבודה כוללת הובלה והתקנת המתקן באתר. סימון ומיקום מדויק של המתקן יוגדר ע"י האדריכל באתר. לא תשולם כל תוספת מחיר בגין מגבלות בהתקנה בעת הביצוע.

        פרטי ביסוס המתקנים יועברו לאישור המפקח ו/או הקונסטרוקטור מטעמו לפני ההתקנה.

         

        אחריות הקבלן

        במסגרת הצעת המחיר יעביר הקבלן אחריות למשך 3 שנים על המתקנים, כולל ביסוסם. בכל מקרה משך תקופת האחריות יהיה שלוש שנים לפחות. במסגרת תקופת האחריות יוחלפו ו/או יתוקנו כל מרכיבי המתקנים השונים, כולל לוחות עץ סדוקים, שברים וקרעים, קילופי צבע וכד'. אחריות הקבלן על המתקנים כלולה במחיר היחידה של המתקן.

        על הקבלן לצרף כיסוי ביטוחי לחבות המוצר וביטוח צד ג'.

         

        ניסיון הקבלן:

        על הקבלן להציג ניסיון מוכח בביצוע מתקנים כמפורט בכתב הכמויות של 10 שנים לפחות ולהציג 5 אתרים לפחות בהם ביצע מתקנים בהיקף כמפורט במכרז זה , כולל מתקנים מפוסלים שהותקנו לפני שלוש שנים לפחות. 

        על הקבלן להציג לבצע את מתקני המשחק לפי תקן ישראל מס' 1498 ו/או תקן ישראל אחר המתאים לביצוע עבודות אלה, כולל אישור מכון התקנים לאחר ההתקנה.

        על הקבלן להציג תעודת ISO 9002

         

        אחריות הקבלן:

        במסגרת הצעת המחיר יעביר הקבלן הצעה למשך תקופת האחריות הניתנת על ידו למתקנים, כולל ביסוסם. בכל מקרה משך תקופת האחריות יהיה שלוש שנים לפחות. במסגרת תקופת האחריות יוחלפו ו/או יתוקנו כל מרכיבי המתקנים השונים, כולל לוחות עץ סדוקים, שברים וקרעים, קילופי

        מדידה ותשלום

        העבודה כוללת את כל האמור לעיל

        פריט תשלום – יחידת מתקן         

        פרק 41 - עבודות גינון

        המהווה השלמה לנאמר בפרק 41 במפרט הכללי

        חוקים ותקנות

        עבודות הקבלן יתבצעו עפ"י כל דין, לרבות לחוקים ולתקנות הבאים:

        1. חוק העתיקות תשל"ח 1978 וכן תקנות העתיקות.

        2. חוק הגנת הצומח, תשט"ז – 1956.

        3. חוק שמירת הניקיון.

        4. תקנות הגנת הצומח ("הסדר מכירת תכשירים כימיים"), תשכ"ז –  1967.

        5. חוק למניעת שריפות בשדות – 1949.

        6. תקנות הגנת הצומח (קיום הוראות בתווית אריזה), תשל"ז 1977-

        7. תקנות בריאות העם (איסור קיום מתקן דישון במערכת מים) תשמ"ז 1987-.

        8. תקנות בדבר בטיחות וגהות של עובדים בחומרי הדברה בחקלאות.

        9. חוק למניעת מפגעים ותקנותיו.

        10. חוק גנים לאומיים ושמירת טבע.

        11. פקודת היערות.

        תקנים

        כל אבזרי ההשקיה והצינורות  יהיו אבזרי ההשקיה תקינים ומאושרים  עפ"י תקן ישראלי .כל המסמכים דלעיל מהווים ביחד את מסמכי החוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

         

         פרסומים

        1. פרסומים של משרד החקלאות במהדורתם המעודכנת ביותר

        פרסומים אלה יחייבו ככל שהדבר מצוין במפורש במפרט.

        פגעים הגן הנוי והדברתם בגרסתו האחרונה.

        מגדיר לצמחי תרבות בישראל.

        רשימת צמחי הנוי בישראל (מתוך מאגר מידע של המחלקה להנדסת הצומח), שירות ההדרכה והמקצוע.

         המלצות להדברת עשבים ביערות, בשדות עצים, גני נוי ובשטחים ללא צמחיה תרבותית     המחלקה להגנת הצומח והנדסת הצומח, שירות ההדרכה המקצוע.

        תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים בישראל – האגף להגנת הצומח, בית דגן.

         
 1. פרסומים של משרד הביטחון

א.      מפרט הטכני הבינמשרדי  לביצוע גינון והשקיה-פרק 41.

ב.      מפרט הטכני הבינמשרדי גינון והשקיה אחזקת גנים –פרק 41.5

 

 1. פרסומים של מע"צ – נתיבי ישראל

            מפרט כללי לעבודות סלילה וגישור

מתקנים קיימים בשטח

עבודה בסמוך למתקנים עיליים או תת-קרקעיים המצויים בשטח כגון עמוד תאורה, חשמל וטלפון, ריהוט גן וכדומה  תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.

מערכות תת-קרקעיות (צנרת וכבלים) יסומנו על פני השטח לפני תחילת העבודה. אופן ביצוע העבודה בתחום מתקן תת-קרקעי טעון אישורו המוקדם של המפקח. אישור זה לכשיינתן, לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עיליים או תת-קרקעיים תוך כדי ביצוע העבודה. למעט מתקנים שאינם נראים לעין ולא הובאו לידיעת הקבלן.

 

 

נתקל הקבלן, באקראי, במהלך העבודה במתקן תת-קרקעי, יודיע על כך מייד למפקח ויפסיק את העבודה באזור עד קבלת הוראות מפורטות מהמפקח על אופן הטיפול בו.     

מדידות וסימון

לפני התחלת העבודות יזמן הקבלן את המפקח והמתכנן לסיור בו יסומנו באופן בולט אותם צמחים, אשר ניתנה הוראה לשמרם או ששמירתם מתחייבת מכוחם של חוקים צווים ותקנות להגנת ערכי טבע, עצים ושיחים וכן ע"פ פקודת היערות. לאלו ינקטו כל האמצעים הנדרשים להגנתם ע"פ הנחיות המפקח ובאישורו לביצוע ההגנה.

עם גמר עבודות הפיתוח והכנת הקרקע ולפני התחלת הנטיעות, יסמן הקבלן את המקום המיועד לצמחים בודדים, או לקבוצות לפי התוכניות.

לפני חפירת בור לנטיעת עץ יסומן המקום המדויק לנטיעה בשתי נקודות לכל בור. כל שינוי במיקום מסיבה כלשהי יחייב אישור המתכנן והמפקח. כמו כן יסמן הקבלן בשטח את רשת ההשקיה.

בטיחות ורישוי

כל עבודות הגינון וההשקיה המוזכרות במפרט זה יבוצעו ע"פ החוקים, התקנות וכללי הבטיחות הקשורים לנושא זה.

עבודות עם חומרים כימיים, חומרי הדברה, חומרי חיטוי קרקע ודשנים – יבוצעו על ידי אנשים מורשים עפ"י חוק לביצוע עבודות בחומרים כאלה. השימוש יעשה רק בחומרים המורשים למכירה ולשימוש בישראל, חומרים המורשים לשימוש בשטח המבוצע וכן ע"פ כל כללי הזהירות המופיעים התווית החומר ובהמלצות היצרן ו/או היבואן (ראה סעיף 41.1.4 לעיל).

הוראות בדבר שיקום נופי ואי פגיעה בנוף

א.  הקפדה על הביצוע  ואחריות לתיקון נזקים וחריגות

הקבלן יידרש להקפיד הקפדה יתרה על הוראות הביצוע המפורטות  למניעת

חריגות ופגיעה בנוף ובסביבה. בכל מקרה שיש סתירה בין הוראות פרק זה לאמור בפרקים

אחרים יקבעו ההנחיות בפרק זה.

                                                                                                           

תיקון נזקים וחריגות בעת הביצוע: הקבלן ישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה בנוף עקב אי מילוי הוראות השיקום הנופי, ויידרש לתקנם בהתאם להוראות המתכנן והמפקח ועל חשבונו. אופן תיקון הנזק או החריגה ייקבע ע"י מפקח הפרויקט ביצוע התיקון יושלם לא יאוחר מתום חודשיים ממועד ההודעה על הדרישה לתיקון שתימסר בכתב באמצעות המפקח. עם זאת, במקרים מיוחדים יהיו רשאים האדריכל והמפקח לדרוש, ע"פ שקול דעתם, תיקון מידי של הנזקים וכן יהיו רשאים לעכב את המשך העבודה בפרויקט  עד אשר ייעשה לתיקונם. במקרה זה לא יהיה זכאי הקבלן לדרוש תשלום או פיצוי כלשהוא עקב העיכוב בעבודתו.

 ב.  סימון ואיסור חריגה מקווי דיקור

גבול התכנית (הקו הכחול) וקו נקודות הדיקור של עבודות העפר יסומנו היטב ביתדות או בצבע בולט על סלעים עצים וכיו"ב בכל מהלך העבודות בפרויקט  וללא תשלום נוסף.         

לא תותר חריגה מקווי הדיקור המתוכננים לצורך עבודות חציבה חפירה ומילוי, התווית דרכים  זמניות, דרכי גישה, אתרי גריסה ומחנה עבודה, שפיכת עודפי חפירה וחציבה וכיו"ב,  העבודות  יבוצעו בזהירות מרבית תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת העפה או דרדור של סלעים ושפיכת חומר מעבר לקווי הדיקור.

היה וגרם הקבלן לשפיכה או לדרדור חומר מעבר לקווי הדיקור יהיו רשאים האדריכל והמפקח  דרוש סילוק החומר ע"י איסוף ידני או מכני או ריסוקו בשטח  על מנת להחזיר המצב בשטח לקדמותו. למרות האמור דלעיל ניתן יהיה, במקרים מיוחדים, לחרוג מקווי הדיקור עקב אילוצי הביצוע או על מנת לצמצם פגיעה אפשרית בנוף. חריגה כזו מותרת רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח. בכל מקרה חריגה מרצועת הדרך הסטטוטורית (הקו הכחול) אסורה באופן מוחלט.  כל העבודות לפי סעיף זה יהיו על חשבון הקבלן.

הפרה של הוראות סעיף זה תחשבנה כהפרה יסודית של החוזה על כל המשתמע מכך!

ג.  שיקום נופי של דרכי גישה ושרות ומחנה עבודה

כל דרכי הגישה והשרות יהיו בתחום קווי הדיקור בלבד, אולם תתאפשר התנועה בדרכים קיימות תוך הימנעות מוחלטת מפגיעה בצומח הטבעי, הרחבה או חציבה. אם ייווצר הכרח בהרחבת דרך קיימת ו/או בפריצת דרכים מחמת אילוצי הביצוע ייעשה הדבר רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמתכנן ומהמפקח, ולאחר תאום מראש עם המפקח. מיד עם תום השימוש בדרכים הזמניות יבוצע בהן שיקום הכולל טשטוש ו/או חיפוי באדמה להשבת המצב לקדמותו ובהתאם להוראות המפקח. עבור עבודות אלה לא ישולם לקבלן תשלום נוסף.

 

מחנה עבודה ימוקם רק לאחר הצגת תכנית מבוקשת לבנייתו ע"י הקבלן ואושר ע"י אדריכל הנוף ובאישור המפקח והמפקח הסביבתי הרלוונטי לפרויקט. עם תום השימוש במחנה ינוקו השטח וסביבתו מכל פסולת שאריות חומרי בנייה וסלילה ויסולקו כל המבנים, הכלים והציוד שהיו בו. שטח המחנה שאינו מיועד לפיתוח  ינוקה עד לשתית קיימת, יחופה היטב באדמת חישוף בעובי 20 ס"מ, וישוקם ע"פ תכנית או הנחיות המפקח.

ד.  איסור פגיעה בקרקע הטבעית בטרסות חקלאיות ובשטחי עיבוד חקלאי

הקבלן יימנע מפגיעה בפני השטח הטבעיים, בטרסות חקלאיות ובצמחיה הכלולה בהם מחוץ לקווי הדיקור (עקב שפיכה, חציבה וכיו"ב). בנוסף יסומנו בשטח, ע"י המפקח, עצים אשר חל איסור מוחלט על פגיעה בהם. סימון העצים יעשה בתאום ובאישור אדר' הנוף  ו/או המפקח, מייד לאחר סימון קווי הדיקור, וטרם התחלת עבודות העפר.

ה.  איסור פגיעה בערכי טבע ונוף

חל איסור מוחלט על פגיעה בערכי טבע ונוף (צומח חי ודומם) המוגנים ע"פ חוק, אלא בתאום מראש ואישור בכתב של המפקח, ו/או נציג מוסמך של רשות שמירת הטבע וגנים לאומיים ו/או של קק"ל, לפי העניין.

מלבד חובות התאום המוטלות על הקבלן ע"פ חוק עם הרשויות יהיה הקבלן חייב לדאוג לתאום מוקדם עם  נציג מוסמך של הרשות הסביבתית הרלוונטית: (רשות שמירת הטבע והגנים, קק"ל, פקיד היערות וכדומה) במקרים הבאים (זאת בנוסף לתאום עם המפקח):

·         פריצת דרכי גישה ודרכי שרות מחוץ לתחום קווי הדיקור.

·         קביעת אתרים זמניים לאחסון ביניים, לגריסה ומיון של חומרי חפירה ומילוי, לסילוק עודפי חפירה ופסולת ואתרים לכריית אדמה לחיפוי מדרונות או כריית חומר נברר.

היה והצביע מפקח או נציג מוסמך אחר מטעם הרשות על ערכי טבע ונוף מיוחדים מוגנים או נדירים, יימנע הקבלן מכל פגיעה בהם אלא לאחר תאום הפעולות שינקטו לפינויים או לשימורם עם הרשות ועם המפקח מטעם ר"'.

            במידת הצורך, ע"פ חוק ו/או לפי תוכניות יבצע הקבלן הגנות על עצים קיימים בשטח, למניעת פגיעה בהם במהלך ביצוע עבודות העפר והסלילה ולאחריהן. ההגנה תעשה ע"י גידור הגנתי ו/או בניית סלעיות לפי פרט שיינתן ע"י אדריכל הנוף. חפירה לצורך בניית הסלעיות  תתבצע במרחק מינימלי של 4 מ' מהגזע כך שלא יפגעו נופו ושורשיו.

 

שימור צמחיה קיימת

פעולות לשימור צמחיה קיימת יבוצעו (בנוסף למתחייב בחוקים צווים ותקנות) כמפורט במפרט המיוחד לרבות: לפני כניסה לשטח לכל עבודה, ולאחר סימון קווי הדיקור, יערך איסוף מוקדם של מצאי צמחי קיים הניתן לאיסוף כגון: צמחי בצל ופקעת, זרעי צמחים הניתנים לאיסוף ושימור לשלב השיקום הנופי, העברת צמחיה בתחום האתר, מועד ההעברה, מקום ההעברה, מפרט ההעברה והטיפול עד לקליטת העץ או השיח המועברים.

בכל מהלך העבודה, יש להימנע מפגיעה בצמחיה קיימת (עצים ושיחים), אלא אם ניתנו הנחיות אחרות במפרט המיוחד.

במקרה של דרישה באחד ממסמכי החוזה להעברה או עקירה של עצים בוגרים, יש לפעול על פי התקנות ולקבל אישור בכתב מהמפקח וכן מהגורמים המוסמכים (כגון הרשות המקומית, קק"ל, ממשרד החקלאות האזורי, רשות שמירת הטבע וכו'). ההעברה תיעשה בתאום עם הגורמים המוסמכים כמפורט במפרט זה  לפי העניין. התשלום לגורמים המוסמכים עבור אגרת העברה ו/או עקירה תהיה ע"ח הקבלן.

אבני דרך לאחריות ולתחזוקה

א. "מסירה ראשונה" – מועד מסירת העבודות (גינון ומערכת השקיה) לתחזוקה שוטפת ע"י הקבלן ללא תשלום, מייד לאחר אישור העבודה ע"י המפקח והמתכנן.

ב.  "אחזקה ע"ח הקבלן" – תקופת אחזקה שתחילתה במועד מסירה  ראשונה ומשכה 90 יום.

ג. "מסירה סופית" – מסירת העבודות לתחזוקה בתשלום לאחר אישור המפקח כי הושלמו העבודות במסגרת תקופת האחזקה ע"ח הקבלן.

ד. אחזקה בתשלום – תקופת תחזוקה שוטפת בתשלום שמתחילה ממועד המסירה הסופית.

ה. אחריות הקבלן–                                                                                   

1) אחריות מלאה לקליטה והתפתחות תקינה של צמחים מכל סוג (לרבות עצים,שיחים, דשאים, פקעות ובצלים) ולתקינות מערכות ההשקיה בתקופה שמהמסירה הראשונה ולמשך 12 חודשים קלנדאריים ו/או עד למסירת העבודה למזמין, המוקדם בין השניים.

 

 

2) אחריות לדקלים ועצים מיוחדים ו/או גדולים בהתאם לנדרש במפרט המיוחד – אחריות  מלאה שתתייחס לתקופה ממועד השתילה.

3) אחריות לעצים מכל סוג ולדשאים (החלפה ושתילה מחדש על חשבון הקבלן) שנשתלו לאחר מסירה        סופית תהיה עד לסוף תקופת התחזוקה בתשלום.

4) החלפה ושתילה מחדש במסגרת אחריות הקבלן כמפורט לעיל תעשה בלו"ז שייקבע ע"י המפקח, ולא       יאוחר מ -  14 יום  ממועד רישום ההוראה ביומן הפיקוח.

הכשרת קרקע והכנה לשתילה ולזריעה

כללי

עבודות הכשרת הקרקע והכנה לצורכי זריעה, ושתילה כוללות את השלבים המפורטים להלן:

1.      ניקוי פסולת צמחיה וכל פסולת אחרת.

2.      הדברה (עשבים, מזיקים ומחלות קרקע).

3.      עיבוד קרקע.

4.      תוספות קרקע ו/או החלפתה בקרקע אחרת לפי הצורך, כולל עיבוד הדברת עשבים ומזיקים.

5.      שיפור קרקע (זיבול ודישון).

6.      יישור סופי לקראת שתילה.

 

עבודות ניקוי והסרת צמחיה

עבודות ניקוי האתר והסרת הצמחייה כוללות ניקוי סילוק ופינוי של כל הפסולת (כולל עודפי עפר) בשטח המיועד לגינון. עקירת צמחים (שיחים, עצים) או העתקת עצים, תבוצע רק לפי תוכנית ולאחר קבלת אישורים מהרשויות המוסמכות ומהמפקח. סילוק ופינוי הפסולת ייעשה לאתר פינוי מאושר בלבד והמפקח רשאי לדרוש אישורים המעידים על כך.

 

 

 

עיבודי קרקע

אם לא נאמר אחרת ,יעובדו השטחים לעומק של -30 ס"מ באמצעות כלים מכאניים כגון משתת (רוטט) או בכלי אחר בעל להבים מעמיקים.

שטחים קטנים, אותם אין אפשרות לעבד עם כלים מכאניים גדולים, יעובדו בכלים ידניים (מכוש או קלשון חפירה) בעומק עיבוד מקסימאלי אפשרי, אך לא פחות מ- 15 ס"מ אם מוסיפים קרקע יתבצע העיבוד גם בקרקע מקומית וגם בזו שנוספה.

אדמות טרשים ואדמות הר, שבהן מסלע רב, יעובדו רק בכיסי הקרקע, באותם אזורים המיועדים לנטיעת הצמחים.

יש להימנע מעיבוד קרקע רטובה או בוצית כמו כן אין לעבד את הקרקע בכלים מכאניים לאחר ירידת גשם בין 5-10 ימים .

 

הדברת עשבי בר

הדברת עשבים רב-שנתיים בחומרי הדברה סיסטמיים, תבוצע 4-6 שבועות לפני השתילה ולפי עונת השנה. עבודות הדברת עשבייה רב-שנתית יבוצעו לפי הנדרש רק לאחר תאום וקבלת אישור מהמפקח.

תכשירי ההדברה יעמדו בדרישות של משרד החקלאות. כל העבודות בחומרים כימיים יבוצעו תוך התחשבות מלאה בסביבה, בסוג הקרקע, בצמחיה ובעלי חיים באזור.

מועד הריסוס יתואם עם המפקח. כל העבודות יבוצעו ע"י עובדים מורשים לעבוד בחומרים המסוימים באמצעותם מבוצעת ההדברה, כמפורט בסעיף 41.1.8 לעיל.

במידת הצורך יערכו ריסוסים חוזרים עד קבלת שטח נקי מעשבים לאישור המפקח, הכל על חשבון הקבלן ובאחריותו המלאה.

במידת הצורך ו/או ועל פי הוראות היצרן או המלצות משרד החקלאות יבצע הקבלן השקיה בהמטרה להצנעת חומר ההדברה ו/או להפעלתו.

 

 

בהדברת עשביה רב שנתית תבוצענה הפעולות הבאות למעט אם נאמר אחרת ע"י המפקח או בהוראות היצרן: השקיה במערכת השקיה זמנית לעידוד צמחית העשבים, לאחר הנביטה והתפתחות העשבייה ריסוס העשבייה בקוטל עשבים מאושר, ע"פ ההנחיות בתווית ובחוברת ההמלצות של משרד החקלאות לכל עשב. לאחר כ- 6-4 שבועות, ע"פ ההמלצות לגבי כל עשב וחומר ניתן להמשיך בשלבי העבודה. עבודה זו תבוצע רק בחודשים המתאימים, על פי סוג העשב וחומר ההדברה.

טיפול בצמחיה פולשנית

שטחים בהם תבוצע הזזת קרקע לשינוי פני השטח  וגדלה בהם שיטה כחלחלה ו/או כל צמח מעוצה פולשני אחר , יש לסלק מהשטח את החומר לאתר שפיכה מאושר . חל איסור לעשות שימוש חוזר בחומר גם לא כחומר מילוי  לצרכים הנדסיים .

שטחים בהם לא יבוצעו עבודות עפר ו/או הזזת קרקע  יש לסלק את השיטה הכחלחלה ו/או כל צמח מעוצה פולשני אחר כחלק מהטיפול הנופי לשולי הכביש ושטחי הגינון המוגדרים בתכניות.  עם קבלת צו התחלת עבודה , יש לבצע עקירת עצי השיטה בכל השטחים כולל שורשים וזריעים בתחום העבודה וע"פ הנחיות המפקח .

העבודה תבוצע באמצעות קבלן הגינון אשר יוגש לאישור הנהלת הפרוייקט וילווה את הפרוייקט משלב ע"ע והסרת הצמחיה , במשך תקופת הביצוע  ותקופת  אחזקה בתשלום של שטחי הגינון שנקבעו בהזמנת העבודה .

כריתת העצים תבוצע עד צוואר השורש ובגובה שלא יעלה על 5 ס"מ מפני הקרקע . חומר הגזם יאסף בקפידה ולאחר מכן ינוקה השטח מכל שאריות הזרעים שפוזרו על פני הקרקע בעזרת שואב . כל הפסולת הצמחית ( הגזם והזרעים) תסולק מהשטח לאתר שפיכה מאושר . אין לזעזע את פני הקרקע במהלך העבודות כדי למנוע החדרת הזרעים שעל פני הקרקע לתוך הקרקע וכן מניעת פגיעה רחבה במערכת השורשים שתגרום לפריצה רחבה יותר של השיטה . אין לעקור את העצים או לתלוש גזעים מהקרקע .

יש למרוח את החתך הטרי וכל חלקי הגדם בחומר הדברה ססטמי כגון "גרלון" ( המלצה , 15% גרלון מהול בסולר ) .

השטח יטופל במשך 12 חודשים בטיפולים חוזרים להדברת השיטה שתתפתח מהגדמים ונביטות חדשות מהקרקע לפני כניסה לביצוע השתילה החדשה .

 

 

קבלן הביצוע יגיש  בתוך שלושים יום מיום קבלת צו התחלת העבודה תוכנית עבודה רב שנתית לטיפול בהדברת השיטה במהלך תקופת הביצוע והאחזקה לאישור הנהלת הפרוייקט. הקבלן מוזמן להגיש הצעות נוספות לאישור הנהלת הפרוייקט לשיטות חדשות שיתפרסמו מעת לעת לטיפול בשיטה , כל זאת מבלי לפגוע בצמחיה שתשתל בשטח וללא תוספת מחיר .

אדמת גן

בשטחי גינון ובערוגות יספק ויפזר הקבלן אדמה חקלאית הדומה בהרכבה לקרקע המקומית

ממקור שאושר ע" המפקח ו/או אדריכל.  האדמה לא תיכלול גושים, אבנים, שורשים, עשבים רב שנתיים, מחלות שורש, מזיקים, זרעים וכל פסולת אחרת.

לקביעת סוג הקרקע (מובאת לאתר) וטיבה (הרכב מכני ופוריות הקרקע), יש לבצע בדיקת קרקע על ידי מעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י ר"י עפ"י המפורט בסעיף בדיקות קרקע.

שכבת האדמה תהיה בעומק משתנה, מינימלי של  30 ס"מ, מלבד בפתחי עצים, שבהם עומק האדמה, 1.00 מ'. במידה ולאחר הפיזור תהודק האדמה עקב פעולות כלים, על הקבלן לעבד את השטח לפי הוראות המפקח באתר. אין להביא אדמת גננית לפני קבלת בדיקות מעבדה, אישור המתכנן ואישור המפקח עד גמר יישור השתית.

המחיר כולל אספקת החומר, בדיקות מעבדה , הובלה לכל מרחק שידרש, פיזור , זיבול ויישור לפי י"ח מ"ק.

בדיקות קרקע

ניתן לגדל את צמחי הגן בקרקע מקומית, למעט קרקעות בלתי מנוקזות, קרקעות נזז וקרקעות שוליות. אין לשתול באדמה כזו או להביא אדמה שמקורה בקרקעות אטומות. אם הקבלן נתקל במהלך העבודה בקרקע מסוג זה עליו להביא זאת מייד לידיעת המפקח ולהמשיך לפעול רק על פי הנחיותיו.

לקביעת סוג הקרקע הקיימת וטיבה (הרכב מכני ופוריות הקרקע), יש לבצע בדיקת קרקע על ידי מעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י ר"י. בדיקת הקרקע תיעשה ע"פ ההנחיות הבאות: הדגימה תילקח ע"י דוגם קרקע של המעבדה בעומק של 100 ס"מ בעזרת מקדח תקני. מחלקה אחת יילקחו לפחות 20 דגימות  באופן מיצג ויעורבבו היטב למדגם אחד ממנו תילקח דוגמא של ק"ג. הבדיקות הנדרשות הן: 

 

 

אנליזה מכאנית, מבנה כימי, רמת יסודות הזנה (חנקן, זרחן ואשלגן), PH, מליחות (E.C).

שיפור הקרקע, או הבאת קרקע אחרת, יעשה על סמך נתוני בדיקת הקרקע והמלצות המעבדה ובאישורו של המפקח. התשלום עבור בדיקות אלה יהיה כלול במחיר הקרקע והכנתה לשתילה. כאשר עבודת הגינון אינה כוללת הכנת קרקע לשתילה יהיה התשלום לבדיקות קרקע כלול במחיר עבודות השתילה.

רמות הסף לאישור הקרקע או לתוספת יסודות הזנה תהיינה לפי הטבלה שלהלן:

 ( אלא אם ניתן אישור ע"י איש המעבדה )

מס'גורם נבדקיחידות

ערכים

נדרשים

הערות
1גיר כללי%עד 15 
2PH 8-5 
3מוליכות חשמלית (EC)דיציסימוס/מ'עד 3 
4SARיחס נתרן לסידן+מגנזיוםעד 8ככל שהערך יותר נמוך ,כן ייטב
5זרחן בשיטת אולסןמ"ג/ק"ג100-15ברמה נמוכה מ-15 מ"ג/ ק"ג יש לדשן ב -8 ק"ג סופרפוספט או שווה ערך לכל 1 מ"ג/ק"ג חסר
6אשלגן במיצוי סידן כלורימ"ג /ליטרלפחות 10

כאשר הרמה נמוכה מ- 10

מ"ג /ל, יש לדשן ב- 15 ק"ג אשלגן כלורי לכל 1 מ"ג /ל' חסר

8חנקן חנקתי N-NO3מ"ג / ק"גלפחות 10ברמה הנמוכה מ-15 מ"ג /ק"ג יש לדשן ב1 ק"ג צרוף לד' לכל  2 מ"ג /ק"ג חסרים.
9דשן בשחרור איטי למשך שנהלפי הוראות היצרן

שיפור קרקע, זיבול ודישון

אין תשלום מיוחד עבור סעיף זה ועלות הזבלים והדשנים תיכלל בסעיפי שתילה ונטיעה.

           

זיבול ודישון כולל של הקרקע ייעשה בכל אזורי הגינון בהם מרווחי השתילה עד 75 ס"מ וכן עבור שתילת מרבדי דשא ו/או לפי דרישה במפרט מיוחד. במקרה של נטיעת עצים ושיחים במרווחים מ-1 מ' ומעלה, תנתן כמות הזיבול והדישון בבור השתילה בלבד, אלא אם נכתב אחרת במפרט המיוחד.

לאחר פיזור הקומפוסט והדשן יש להצניע החומרים באופן אחיד לעומק 30 ס"מ.

על הקבלן להצניע את הקומפוסט תוך 48 שעות ממועד הפיזור. ההצנעה תעשה ע"י מתחחת או מחרשת אתים או ידנית ע"י קלשון, את חפירה מעדר וכו'.

קומפוסט שלא יוצנע תוך 48 שעות ממועד הפיזור יסלקו הקבלן ויספק קומפוסט מחדש.

קומפוסט

הקבלן יספק קומפוסט בשל, נקי , מזרעים, ממחלות ,ממזיקים וכו', עליו להציג אישור לטיבו ותכולתו וכן תוצאות בדיקת מעבדה של הקומפוסט שבוצעו על חשבונו .

על הקומפוסט לעמוד בתנאי תו תקן 801 ולשאת תווית מפורטת של היצרן או של מעבדה המעידה על מקורו ותכונותיו.

הכשרת קרקע, חריש עמוק וזיבול

העבודה כוללת: 

 1. השקייה, ריסוס נגד עשבים רב שנתיים וטיוח השטח.  יבוצע פעמיים, כחודש לפני נטיעה ושתילה.
 2. יישור סופי של השטח. יישור השטח יהיה ע"י ריסוק מכאני של הרגבים במתחחת או בעבודת יד, עד לקבלת השטח מוכן לנטיעה ולשתילה בהתאם לגבהים הנדרשים.

 

 

 

 

 1. במידה ולאחר הפיזור תהודק האדמה עקב פעולת כלים, על הקבלן לחרוש את השטח או  לעבד אותו לפי הוראות המפקח. אין להביא אדמה גננית - במידת הצורך - לפני קבלת  אישור המפקח.

 

פריסת צנרת השקיה

פריסת מערכת ההשקיה התת-קרקעית וההכנות לרשת עילית יבוצעו בשלב זה, (דהיינו לאחר ניקוי, הדברה והכנת קרקע) כמפורט בפרק 41.3 להלן.

יישור סופי

יישור גנני יתבצע לאחר שלב פריסת צנרת השקיה כמתואר בפרק 41.3 לעיל. כל עבודות הקרקע יבוצעו בקרקע יבשה או לחה מעט.

על הקבלן לעבד את השטח לפי השיפועים בתוכנית, כך שיובטח ניקוז תקין. העבודה תתבצע בכלים מכאניים וידניים. הדיוק הנדרש הוא 5± ס"מ. ליד שבילים גובה פני הקרקע יהיה לא יותר 5  ס"מ מתחת למפלס השביל, אלא אם נדרש אחרת בתוכניות או במפרט המיוחד.

בשטחים המיועדים לשתילה  יש לסקל אבנים שקוטרן עולה על 5 ס"מ לפני היישור העדין. יש להקפיד על יישור בצידי קירות וליד עצים ואבנים.

בדשאים בלבד: יישור עדין לדיוק של 2± ס"מ סמוך למועד השתילה. יישור עדין יעשה ע"י ארגז מיישר, או מגרפות. במקרה של שתילת מדשאה יש להקפיד במיוחד על שלב זה. בכל המקרים של מדשאה הגובלת בשביל יש להקפיד על כך שגובה פני הקרקע בצמוד לשביל יהיה כ- 5-8 ס"מ מתחת לשביל כדי שגובה הדשא הסופי יהיה בגובה השביל, אלא אם צוין אחרת באחד ממסמכי המכרז.

שמירה על עצים קיימים, גיזום וכריתה

אם ישנו צורך בהעתקה או גיזום עצים בוגרים מחוייב הדבר בליווי אגרונום לליווי כל שלב ושלב

1.       סימון עצים: הקבלן יסמן בשטח את כל העצים הנמצאים בתחום ביצוע העבודות. כמו כן יסמן הקבלן את קווי הדיקור כאמור לעיל.  עבודה זו לא תשולם בנפרד

2.       כריתה והעתקת עצים קיימים: אין לעקור או להעתיק או לגזום עצים בתחום העבודה ללא אישור המפקח ואדריכל הנוף . היה והחליט האדריכל , יסומנו העצים המיועדים לכריתה בסימון מסוג

 

 

אחד ועצים המיועדים להעתקה בסימון מסוג אחר. לא תותר פגיעה כל שהיא בעצים המיועדים להעתקה בזמן הכריתה או פינוי העצים.

      ביצוע עבודות העפר בקטע בו סומנו העצים להעתקה לאחר גמר העתקת העצים. עבודת כריתת       

      עצים כולל עקירת השורשים במלואם.

3.       גיזום עצים: עצים הסמוכים לקו הדיקור יעברו במידת הצורך גיזום, בתיאום ועל פי הנחיות אדריכל הנוף. יש לקבל את אישור אדריכל הנוף לאופן ביצוע הגיזום, כולל הטיפול בעץ לאחר גיזומו. העבודה כוללת גיזום ופינוי הגזם למקום אותו יורה המפקח.

עבודת גיזום העצים , העתקתם וכריתתם תימדד ביחידת עץ.

כריתת עצים כללי

כולל : 

כריתת עץ מכל סוג שהוא מעל גובה 2 מטר

בנוסף לאמור במפרט הכללי, על הקבלן לקבל אישור המפקח בכתב לפני עקירת העצים. המפקח לא ייתן אשור כזה לקבלן לפני שזה יציג בפני המפקח אשור ממחלקת הגנים של הרשות המקומית או קק"ל לעקירה. 

“כופר עץ" ישולם ע"י המזמין. 

לצורך תשלום לקבלן יוגדר כעץ, בניגוד למפרט הכללי, צמח שקוטר הגזע העיקרי גדול מ-  10 ס"מ בגובה 1.30 מפני האדמה .'כל מה שמתחת לקריטריון זה יחשב להסרת צמחיה. העבודה כוללת; כריתת העץ, חתוך ענפיו ואיסופם, עקירת הגדם על שורשיו ,מלוי הבור בשכבות מלוי והידוקן  .

המדידה לתשלום לפי יח' כולל כל האמור לעיל. 

בכל מקרה של כריתת עץ מסוג כלשהו ובמצב כלשהו (עץ חולה או מת) על הקבלן לנהוג לפי הכללים הבאים: 

 • סימון העץ. 
 • סימון העץ ע"ג מפת השטח והצגתו לרשות המקומית. 
 • תשלום עבור כופר העץ (ע"ח המזמין). 

 

 

 • קבלת היתר כריתה בכתב מהרשות המקומית. 
 • כריתה. 

 

ביצוע נוהל קבלת היתר כריתה מן הרשות המקומית יהיה באחריותו הבלעדית של הקבלן. 

עבודת הכריתה תבוצע אך ורק ע"י כורת עצים מוסמך אשר יציג את תעודותיו לאדריכל, לאגרונום ולמפקח. לאדריכל ולאגרונום זכות לפסול כל כורת אשר אינו עונה לדרישות המקצועיות. 

העבודות יבוצעו בזהירות המרבית תוך הקפדה על בטיחות העובדים והסביבה ושמירה על כל החוקים והתקנות של בטיחות בעבודה. 

עבודות הכריתה כוללת את אספקת כל אמצעי הבטיחות הדרושים, לרבות שילוט, שילוט מואר, מחסומים, אישורי משטרה(תכנית תנועה) לחסימת נתיבים וכו' הכל על חשבון הקבלן ובאחריותו המלאה. 

הכריתה כוללת באופן חד משמעי גם סילוק הגדם או ע"י חפירת אזור בית השורשים ועקירת השורש כולל הגדם, או( באישור מיוחד בלבד של האדריכל והמפקח), גירדום הגדם לעומק 30 ס"מ מפני הקרקע. 

העבודה כוללת פינוי הגזם לאתר פסולת מורשה וזאת תוך 12 שעות מסיום העבודה, או עד למועד פתיחת הכביש או המדרכה שייקבע על ידי המפקח, המוקדם מביניהם. 

  חישוב הגובה: גובה העץ יימדד במטר, בעצים- מפני הקרקע (צוואר השורש) עד ראש הצמרת. בדקלים- יימדד הגובה מפני הקרקע עד תחתית "כתר" הכפות. 

המדידות יעשו לפני בצוע העבודה ולמען הסר ספק, המפקח הינו הפוסק הבלעדי לגובה העץ/דקל. 

מדידה: יח'

  גיזום עצים כללי: 

כולל :

גיזום עצים מכל סוג שהוא עד גובה 4 מטר  

 

גיזום עצים מכל סוג שהוא מעל גובה 4 מטר  

 לצורך תשלום לקבלן יוגדר כעץ, בניגוד למפרט הכללי, צמח שקוטר הגזע העיקרי גדול מ-  15 ס"מ בגובה 1.30 מפני האדמה .

כל עבודות הגיזום יעשו בתאום ובאישור המפקח ולפי עקרונות המפורטים בחוברת "גיזום עצי נוי" מאת ישראל גלון בהוצאת שה"מ 1999, חוברת זו הנה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז/חוזה. 

לאגרונום המלווה זכות לבחור כל שיטת גיזום כראות עיניו (הקצרה, דילול, הסחה), או סוג הגיזום (הרמת נוף, דילול פנים העץ, תיקוני שלד, סניטציה, חידוש נעורים), הכל כלול במחיר ובאחריות המלאה של הקבלן, לא תינתן תוספת כלשהי עבור סוג הגיזום וכמות העצה הגזומה. 

עבודות הגיזום יבוצעו אך ורק ע"י גוזם מומחה בעל תעודות מתאימות אשר יציגן לאדריכל, לאגרונום ולמפקח לפני תחילת העבודות, לאגרונום שמורה הזכות לפסול קבלן גיזום שאינו עונה לדרישות המקצועיות. 

העבודה כוללת טיפול בפצעי וחתכי הגיזום בעזרת ריסוס בחומר פונגיצידי כמו "בנלט" או שו"ע ,ומריחה במשחת עצים כמו "לק בלזם" או שו"ע, לאגרונום הסמכות להנחות את הקבלן לשימוש בחומרים אשר לדעתו המקצועית ימצאו המתאימים ביותר, הכל כלול במחיר. 

על הקבלן להימנע מקריעת קליפת העץ, ובכל מקרה של קריעת קליפת העץ או כל פגיעה אחרת בגזעו יש לקבל הנחיה להמשך פעולה מהאגרונום המלווה. 

כל עץ אשר ימות עקב עבודה לקויה של הקבלן בעבודת הגיזום, ישלם הקבלן למזמין סכום קנס של 5,000 ₪.

העבודות יבוצעו בזהירות המרבית תוך הקפדה על בטיחות העובדים והסביבה ושמירה על כל החוקים והתקנות של בטיחות בעבודה. 

עבודות הגיזום כוללות את אספקת כל אמצעי הבטיחות הדרושים, לרבות שילוט, שילוט מואר, מחסומים, אישורי משטרה (תכנית תנועה) לחסימת נתיבים וכו' הכל על חשבון הקבלן ובאחריותו המלאה. 

העבודה כוללת פינוי הגזם לאתר פסולת מורשה וזאת תוך 12 שעות מסיום העבודה, או עד למועד פתיחת הכביש או המדרכה שייקבע על ידי המפקח, המוקדם מביניהם. 

 

חישוב גובה: גובה העץ יימדד במטר, בעצים- מפני הקרקע (צוואר השורש) עד ראש הצמרת. בדקלים- יימדד הגובה מפני הקרקע עד תחתית "כתר" הכפות.   

המדידות יעשו לפני בצוע העבודה ולמען הסר ספק, המפקח הינו הפוסק הבלעדי לגובה העץ/דקל. 

מדידה: יח'.

תת פרק 41.02 עבודות השקיה

פרק זה מתייחס למערכות השקיה המיועדות לשטחי גננות נוי, המורכבות מצינורות פלדה, פוליאתילן, או פי.וי.סי שקוטרם אינו עולה על "4. המערכות משמשות להשקיית הצמחייה באתר או למתקני הגן השונים כגון: ברזי גן ושתייה, מזרקות וכו'. צנרת פלדה או/ו צנרת בקטרים מעל "4 יותקנו כמפורט בפרק 58 במפרט  הבינמשרדי.

ההנחיות במפרט זה מתייחסות רק לביצוע מערכות השקיה לשטחי גננות נוי המורכבות מצינורות פוליאתילן ו/או פי.וי.סי. לצורך זה נחשבת המערכת החל מנקודות החיבור לרשת אספקת המים המיועדת לשטחי הנוי והיא כוללת את הצינורות והאביזרים השונים הדרושים להשקיית הגן.

במקרה של צנרת למי קולחים חובה לנהוג ע"פ ההנחיות והתקנות המעודכנות של משרד הבריאות והן הגוברות במקרה של סתירה או חוסר התאמה עם ההנחיות בפרק זה. לא תשולם תוספת עקב כך למחירי היחידה.

כל אבזרי ההשקיה והצינורות  יהיו  אבזרי ההשקיה חדשים , תקינים ומאושרים עפ"י כל  תקן ישראלי , ו/או לפי ארץ המקור של האביזר, מוצרים שאין להם מעמד כזה, יהיו על פי דרישות המתכנן ו/או המפקח.

אם חלפה שנה מגמר התכנון ועד לביצוע יש לקבל מהמתכנן אישור מחודש לתכנון לפני הביצוע.

לפני תחילת העבודה בשטח יש למדוד את לחץ המים הסטטי במקור המים  ולחץ בספיקה המקסימאלית הדרושה להשקיית השטח. על כל סטייה מהלחץ המצוין בתכנית, יש להודיע למתכנן. התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת תכנית מעודכנת ומאושרת ע"י המתכנן (או מסמך) המאשר תחילת ביצוע.

 

 

ביצוע העבודה יעשה בשלבים. הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור המפקח על כל שלב שבוצע בסיום העבודה יש להגיש למזמין העבודה תוכנית עדות AS-MADE   חתומה ע"י מודד מאושרת ע"י המפקח והמתכנן וכן עדכון לוחות ההפעלה. עפ"י מדידה של מודד לכל מגוף בנפרד.

כל הפריטים במפרט  ובכתב הכמויות  כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור  הדרושים להתקנתם וכן את כל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט ובתוכניות.

מדידה וסימון למערכת ההשקיה

 1. המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל גבהים.
 2. להתחיל את המדידה והסימון מנקודות קבע בשטח במידה ואין נקודות קבע קואורדינאטות תכנית ישמשו כקו בסיס לפריסת המערכת.
 3. הממטירים , מקום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח  יסומנו על ידי יתדות. תוואי החפירה יסומן על ידי אבקת סיד.
 4. על כל סטייה בשטח ממפת התכנון, יש להודיע למתכנן/מפקח. המשך הביצוע רק לאחר אישור השינוי על ידי המתכנן.
 5. אין תשלום מיוחד ועלות המדידה והסימון תיכלל בסעיפי התשלום של כל מערכת ההשקיה.

 

תכולת מחירים

העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי הבין-משרדי המשותף למשרד הבינוי והשיכון, מע"צ ומשרד הביטחון ,פרק 41 וכן בהתאם למפרט הטכני המיוחד. במקרה של סתירה בין השניים, האחרון קובע. 

מקור מים

מקור המים יהיה מחובר עפ"י תכנית והנחיות המפקח.

באחריות הקבלן לתאם את מקום החיבור לקו אספקת המים עם הספק ולקבל את אישור המתכנן לחיבור.

 

 

 

לחץ

התכנית מבוססת על לחץ של 4.5 אטמוספרות וספיקה של 20 מ"ק/שעה בנקודת ההתחברות למערכת ההשקיה. על הקבלן לבדוק ולוודא את הלחץ ואת הספיקה בכפוף ללחץ ולהודיע למתכנן על כל סטייה מהמתוכנן.

חפירה והנחת שרוולים

הכנות לחפירה

לפני ביצוע החפירה על מבצע העבודה לוודא מקום הימצאותם של מטרדים ומערכות תשתית תת קרקעיות כגון: קווי חשמל, טלפון, כבלים, סיבים אופטיים, מים, ביוב וכו' ולקבל אישור הגורמים המוסמכים והמפקח להתחלת החפירה.

עליו להכין את הדרוש על מנת להתגבר על תקלות העלולות לקרות בזמן החפירה. כולל סימון ברור של התעלות והשוחות כנדרש בתקנות הבטיחות, וייצובן כנגד התמוטטות.

חפירה ועומקי חפירה

חפירת התעלות והשוחות תיעשה בכלים מכאניים או בעבודת ידיים. בכל מקום בו עלול להיגרם נזק לתשתיות קיימות תתבצע חפירה ידנית.

א.      עומקי החפירה לצנרת פוליאתילן

            קוטר הצינור                               עומק חפירה בס"מ

            75 מ"מ ומעלה                                   60

            63-40 מ"מ                                        40

            32-25 מ"מ ומטה                               30

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת פלסטית ע"י שרוול, או חיפוי בחול, לאחר תיאום עם המתכנן/מפקח.

רוחב החפירה צריך לאפשר הנחה של הצנרת בנוחיות.

 

צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה, ניתן להניח באותה תעלה זו לצד זה. היה והונחו הצינורות זה על גבי זה יש לוודא שהצינור התחתון הוא בעל הקוטר הגדול יותר.

צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה לצד זה, ניתן להעבירה באותה תעלה, אך אין להניחם זה ע"ג זה, אלא זה ליד זה במרחק של לפחות 10 ס"מ.

צינורות העוברים ליד עצים קיימים ו/או מתוכננים יש להעביר את תוואי החפירה כ 3 מטר לפחות מגזע העץ.

מעבר צנרת השקייה מתחת לשבילים, מסעות וקירות יהיה בתוך שרוול קשיח, כמפורט להלן.

שרוולים למעבר צנרת

בכל מקום בו חוצה הצינור  שביל, מדרכה, כביש או קיר, שאין בהם מעבר קיים, יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב לקדמותו, (ע"י מילוי מהודק של מצע בשכבות קיימות, או ציפוי אספלט, או החזרת מרצפות, אבני שפה, ועוד).

החזרת המצב לקדמותו כלול במחיר השרוול.

עומק הנחת השרוול יהיה כמתוכנן, אלא אם נדרש אחרת ע"י המתכנן. ביצוע מעבר כביש, קיר, שביל וכיו"ב מחייב אישור מראש ובכתב מהמפקח.

שרוול יהיה מחומר קשיח העמיד לקורוזיה ובקוטר עפ"י תוכנית. בתוך השרוולים יותקן חוט משיכה מניילון בעובי 8 מ"מ קצות חוט המשיכה יעוגנו בקצוות והשרוולים יאטמו. במדרכות ובמשטחים מרוצפים או כבישים יעוגנו קצות השרוולים בשוחות בטון לפי הוראות המתכנן.

שרוולים המוטמנים באדמה יבלטו 50 ס"מ משולי המעבר בתחתיו הם מונחים. יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים כולל עומקם ולסמן בשטח את תוואי המעבר ביתדות סימון של מודדים ו/או ע"י צבע . את הסימון מכינים כאשר התעלה עדיין פתוחה.

שרוולים רזרביים יסגרו בפקק אינטגרלי של הצינור. כלול במחיר השרוול.

כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברים מתחת לשטחים מרוצפים או סלולים יבוצעו בתוך בריכת בטון ( כדוגמת ביוב ) בקוטר 60 או 80 ס"מ כולל מכסה בגובה הריצוף. על המכסה יותקן שלט עם כיתוב

 

השקיה. מרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה ( למצע ) יהיה 20 ס"מ מינימום. בתחתית הבריכה תהיה שכבת חצץ בעובי 10 ס"מ.

עומקי חפירה לשרוולי C.V.P / מתכת / פוליאתילן/ אחר 

עומק הנחת השרוולים יהיה עפ"י הנחיות מתכנן ההשקיה בהתייעצות עם מתכנן המסילה והכביש. שרוול החוצה כביש יונח בעומק של 100 ס"מ  לפחות מתחת  לפני הכביש סופי. אם לא נקבע אחרת בתוכנית. שרוול במדרכות , ריצופים , מפרצי חניה וכדו' יונחו בעומק של 40 ס"מ .

בפריסת צנרת ללא הטמנה (קירות, מדרונות, מעברי מים)

יש לפרוס הצנרת ולקבע בעזרת ברזלי U בקוטר 6 מ"מ, לעומק 30 ס"מ כל 3 מטר. אם יידרש ע"י המפקח ו/או המתכנן תושחל הצנרת בתוך שרוול והשרוול יעוגן כנ"ל.

העברת צינור השקיה במעברי מים תעשה אך ורק באישור הממונה על אחזקת המעביר.

במעברי מים יעוגן השרוול לתקרה בעזרת אומגה / בקוטר מתאים ממתכת מגולוונת ו2- ברגים במרחקים שלא יעלו על 2 מטר זה מזה. התשלום עבור הקיבוע (חומרים ועבודה) יהיה כלול במחיר הצנרת ולא תשולם עבורו תוספת.

צנרת פוליאתילן ומחברים צנרת פוליאתילן ומחברים

כללי

 1. צינורות מחומרים פלסטיים – יהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ הנדרש של המערכת. את התבריגים יש לעטוף בסרט בידוד טפלון.
 2. יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה.
 3. יש למנוע חשיפת טבעות גומי, המשמשות לאטימה, לקרינת שמש.
 4. כל המחברים לצנרת הפוליאתילן יהיו מחברי הברגה פלסטיים עם אטמי טבעת קבועה.
 5. כל חיבורי הצנרת יעשו ע"י מחברים מכאניים אין להשתמש ברוכבים!
 6. כל המחברים שישמשו באזורים מדרוניים, יהיו מחברי הברגה עם אטמי טבעת קבועה. (אין להשתמש במחברי שן ו/או תחילת נעץ).
 7.   קצה צינור יסתיים במצמד הברגה עם פקק.
 8.   אין לחבר קווי הארקה כל שהם לקווי מערכת ההשקיה.

   

   
 9.   ברזים, וסתים, שסתומים וכו' בתוך השטח, יש להרכיב עפ"י התכנון והפרט. הכל יבוצע לפי התוכניות ו/או באישור המפקח באתר.
 10.   אביזרים ליציאות המסומנים על נקודת מעבר מקוטר לקוטר יורכבו תמיד על הקוטר הגדול יותר.מצמד מעבר מקוטר לקוטר יורכב במרחק 2 מטר מאביזר היציאה.
 11.    קצה צינור יסתיים במצמד הברגה עם פקק.
 12.    לכל ממטיר יש להניח שלוחיות בקוטר 25 מ"מ ובאורך עפ"י התוכנית.  הממטירים יורכבו על שלוחיות אלה ולא ישירות על הקו המחלק.

   

  כל עבודות החפירה ו\או החציבה הנדרשים ומילוי בגב הדופן כלולים במחיר ולא ימדדו בנפרד.

  הנחת הצינורות תעשה ביום החפירה. הצינורות יונחו בצורה רפויה ולא מתיחה. במקומות בהם הקרקע מכילה אבנים, עצמים קשים וכד' תרופד התעלה בשכבת אדמת מילוי ללא אבנים או בחול בעובי 10 ס"מ. כיסוי הצנרת יהיה כריפוד בתחתית התעלה.

  אין ליצור זווית הקטנה מ-90 מעלות בצנרת. בזווית של 90 מעלות יש להשתמש באביזר מיוחד המתאים למטרה זו.

  צינורות העוברים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחבר בתוך השרוולים.

  אין לכסות את הצינורות בתעלות ואת המחברים בטרם נבדקו תחת לחץ העבודה ובטרם נשטפה כל מערכת הצינורות. כיסוי התעלות יעשה רק לאחר מדידת הצנרת ואישור המפקח.

  העבודה כוללת: אספקה והתקנת השלוחות בקרקע בעומק הדרוש, אספקה והתקנת מפחיתי הלחץ, ברזי השטיפה אביזרי החיבור, חפירה, וכיסוי, כולל כיסוי חול במידת הצורך וכל עבודות הקרקע הדרושות.

  העבודה תימדד במ"א צינור, כולל כל העבודות והחומרים המפורטים לעיל.

  צנרת טפטוף

  כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש המערכת נכונות גם כאן. מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני לטפטוף.

  כל עבודות צנרת הטפטוף כוללות: אספקת חומר, אביזרי חיבור, חפירת תעלות, פריסת הצנרת, הרכבתה, הצנעתה, יתדות ייצוב מברזל מגולוון בקוטר 3 מ"מ ובאורך 50 ס"מ

   

   

   בצורת U – הכל בהתאם לנדרש. אין להדק את היתדות יתר על המידה. היתדות יותקנו כל 2 מטר במדרונות וכל 4 מטר בשטחים מישוריים.

  אם לא צוין אחרת בתוכנית שלוחות הטפטוף יהיו מצינור טפטוף אינטגרלי מווסת בקוטר 16 מ"מ בספיקת טפטפת 1.6 ליטר/שעה. ובמרווחים המצוינים בתוכנית/כתב כמויות.

  בכל השחיות והעצים יהיה סוג טפטוף זהה (של אותו יצרן).

  בשטחים מישוריים: הקווים המספקים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין בסעיף חפירה לעיל. הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר או כפי שצוין בתוכנית כשהם צמודים לשולי הערוגה (לחגורת הבטון).

  כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו (צינור) מנקז, שיסתיים בפרט ניקוז בהתאם להנחיות בתוכנית. שלוחת טפטוף בודדת תיסגר בקצה ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית. קצוות אחרים של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד + פקק ולא בקיפול הצינור.

  יש לשטוף צינורות מחלקים. לאחר השטיפה יש לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק ולשטוף ואחר כך לחבר לקו מנקז ולשטוף. יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש.

  לפרטים מוגנים לפי תוכנית בבריכת הגנה, הבריכה כוללת מכסה נעול בקוטר 30 ס"מ לפחות.

             האביזרים יהיו מעוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ומבוטן. בתחתית יהיה חצץ כחומר מנקז על     

              הצנרת תכסה קרקע ללא אבנים ועליה החצץ.

  טפטפות נעץ יורכבו אך ורק על פי הוראה מראש ובכתב ע"י המפקח. טפטפות נעץ יורכבו על צינורות מקוטר 16 מ"מ ומעלה דרג 4 בעזרת מחורר המיועד לכך. הטפטפת תורכב במרחק שלא יעלה על 5 ס"מ מצוואר השורש של הצמח.

  בשיחים – יונחו הקווים לאורך השורות, מעל פני הקרקע – טפטפת לשיח, אלא אם צוין אחרת. הקווים יהיו ישרים ללא חזרות. הטפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול או ע"פ הנחיות המתכנן בכתב לפני הביצוע.

  המרחק בין טפטפת ראשונה לקו מחלק לא יעלה על חצי מרחק בין הטפטפות בשלוחה.

  פריסת הטפטוף תהיה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה.

  בשטחים מדרוניים – שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. במידה והשלוחות יונחו לאורך המדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח.

   

  שלוחת/ טבעת טפטוף סביב עץ

  מסביב לכל עץ, תותקן שלוחת טפטוף בצורת טבעת. סוג שלוחת הטפטוף יהיה אינטגראלי מווסת, ספיקת הטפטפות לפחות 1.6 ל'/ש' לטפטפת. מספר הטפטפות לכל עץ, כמפורט בתכנית אך לפחות

   

  10 טפטפות לעץ או 16 טפטפות לדקל. בשלוחה של יותר מ- 10 טפטפות, התוספת תשולם במ"א צינור טפטוף.  כל טבעת תיוצב ב- 3 יתדות .

  רדיוס פרישת שלוחת הטפטוף יקבע בהתאם לגודל/ קוטר גוש השורשים, לקוטר גזע העץ ובהתאם להנחיית המתכנן.  

  השלוחה תעוגן לקרקע, ביתד עשויה ברזל עגול, בקוטר 6 מ"מ בצורת U כל 1 מ   .'

  החיבור של שלוחת הטפטוף לצינורות מחלקים, או לשלוחת טפטוף סמוכה, יהיו באמצעות מחברים מכניים .אין להשתמש במחברי שן. 

  התיאור ותכולת המחיר: אספקה והתקנת כל החומרים והעבודות המפורטים.

  אופן המדידה: יח' שלוחת טפטוף סביב עץ. 

  השקיית מדשאות - ממטירים ומתזים

  ממטירי גיחה

  הממטירים יותקנו בניצב לשטח פני הקרקע.  שטח הפנים העליון של הממטיר יהיה בגובה 1 ס"מ מעל מישור פני הקרקע או על פי תכניות ופרטים.  יש להקפיד שגובה מכסה הממטיר יהיה כ 1 ס"מ מפני גובה הקרקע. יש לוודא שגובה המכסה נמוך מגובה הכיסוח של המדשאה.  מסביב לממטיר יש לשתול מרבדי דשא ולהשקותן בנפרד עד לקליטתן, כדי למנוע סחף אדמה לבית הממטיר.

  אין להתקין ממטירים ישירות על  הקו המוביל מפוליאטילן אלא על שלוחית צדדית בקוטר של 25 מ"מ, שתצא מהקו המוביל אל הממטיר ובמרחק של כ 1 מ' ממנו.

  חיבור השלוחה הצדדית אל הממטיר יעשה באמצעות זווית. 

  על גבי  הקו המוביל יותקן אביזר מתאים אילו תתחבר השלוחה באמצעות מצמד הברגה.

  ממטירים המסומנים בנקודת  מעבר בין שני קטרי צנרת שונים, יותקנו על הגדול.

   

   

  ממטרי גיחה יותקנו רק לאחר שפני השטח יושרו והגיהו לגובהם הסופי וכוסו בדשא. גובה פני ממטיר הגיחה כפני הדשא המכוסח. יש להקפיד שהממטיר יותקן בצורה אנכית לפני הקרקע שסביבו.  יש להקפיד על ייצוב הממטירים בבור.

  ממטירים לסוגיהם יחוברו לקווים רק לאחר שטיפה.

  העבודה כוללת: אספקה והתקנת הממטיר, אביזרי חיבור וכל עבודות הקרקע הדרושות.

  פריט תשלום – יח'

  ראש מערכת

  כללי

  ראש המערכת השקיה בקוטר על פי המפורט בתכניות, כולל מחשב השקיה כמפורט בתוכנית וכל הדרוש לפעילותו התקינה והמלאה יבוצע בהתאם לפרטים ולתכניות.

  הקבלן יספק אישור היצרן לתקינות המחשב, וטופס אחריות לתקופה של שנה לפחות, כולל אופן התקנתו ופעולתו. ראש המערכת יותקן בצורה קומפקטית ועם זאת בצורה המאפשרת גישה נוחה לצורך הפעלה, טיפול ופירוק.

  מספר וקוטר המחברים יהיה כמספר וקוטר הקווים הנכנסים ויוצאים אל ומאת ראש המערכת ו/או עפ"י תכנית. אביזרי ראש המערכת  יהיו מתוצרת הארץ.

  ראש המערכת יורכב על פי תכניות ופרטים ויותקן בארגז עילי או תת קרקעי (הנמדד בנפרד) במידות המותאמות לכל מרכיבי ראש המערכת.

  סולונואידים יונחו בארגז ראש המערכת על פס אלומיניום מחוברים עם ברגים, הסולונואידים יהיו עם ברזון שליטה לפתיחה וסגירה ידנית .

  לפני התחלת ביצוע הקבלן יגיש תכנית פריסת צנרת וסידור ראש הבקרה לאישור המפקח.

  יש השאיר מקום לחיבורי מים נוספים לפני ואחרי הברז הראשי ע"י אבזר הסתעפות 90  מעלות עם פקק, גם אם לא צוין בפרט שבתוכנית.

   

   

   

   

  התקנת ראש הבקרה תעשה עפ"י פרט כמפורט בתוכניות, כולל מד מים מגופים וארגז הגנה. מיקום הראש וצנרת החיבור יהיו כמפורט במפת התכנון, הקבלן יסמן את מיקום המדויק של ראשי המערכת בשטח ויקבל על כך את אישור המפקח לפני הביצוע.

  אביזרי הראש יורכבו קומפקטית. ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, הפעלה ופירוק כל אביזר בצורה נוחה. כל האביזרים יהיו אחידים באתר ומחומרים העמידים בפני קורוזיה, ע"פ פרט.

  הרקורדים יותקנו  במקום שיאפשר פרוק נוח ומהיר של כל האביזרים המצויים בראש המערכת בעתיד כדוגמא: לפני ואחרי מד מים ו/או מסנן.

  האביזרים בראש הבקרה וסדר הרכבתם ייקבעו על פי פרט בתכנון.

  המרחק בין אביזרי ראש הבקרה לארגז לא יקטן מ 20 ס"מ.  המרחק יהיה גדול  יותר אם נדרש הדבר לצורך הכנסת מפתח צינורות.

  היציאות מהברזים המחלקים יופנו כלפי מטה ע"י שימוש בזוית או מצמד רקורד והירידה לקרקע  ע"י זקיפים מאונכים לקרקע.

  יש לייצב את ראשי הבקרה במיצבים ממתכת מגולוונים בלבד.

  הברזים בראשי הבקרה יסומנו ע"י לוחיות פלסטיק לפי מספרם במחשב ההשקיה.

  כל עבודות החפירה ו\או החציבה הנדרשים ומילוי בגב הדופן כלולים במחיר ולא ימדדו בנפרד.

   

  ארון הגנה –על קרקעי מפלסטיק משוריין

  הארון יהיה מפוליאסטר משוריין ברמת אטימות 65 –   IP ובתקן עמידות  0660 .VDE  הארון יהיה מסוג ודגם שיתוכנן בגדלים המתאימים לראש הבקרה כולל מכסה עליון נפתח + מנעול צילינדר ומוט נעילה כפול + מכסה למנעול.

  הארון יותקן על גבי סוקל

  המנעול יהיה מדגם מאושר עם מפתח תואם,  2  ממפתחות ימסרו למפקח ואחד יישאר אצל הקבלן עד לסיום העבודה ויימסר למפקח בתום כל העבודות.

   

  בקר השקיה DC/AC מקומי מסוג "גלקון"/ "BIC" של ברמד

  הבקר יהיה מסוג גלקון/ BIC או שו"ע ,מספר פתיחות  כמצוין בתכנית. 

  סוג הסולונואיד על הברז ההידראולי יתאים לסוג הבקר, על פי הוראות היצרן.  

   

  החיווט בין הבקר לבין המגופים יהיה על פי הוראות היצרן. יש לנקוט את כל הפעולות הדרושות, להגנה על הבקר והחיבורים מפני חדירת לחות. 

    התיאור ותכולת המחיר: אספקה והתקנת כל החומרים המפורטים לעיל ושאינם מפורטים לבצוע מושלם של העבודה. התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, כבלים, סוללות, הדרכה, שירות ואחריות לשנתיים. 

  הברזים ימדדו בנפרד. 

  אופן המדידה: יחידה 

  לוח הפעלה

  בתום ביצוע עבודות ההשקיה, על הקבלן לציין את גודל השטח המושקה בפועל ע"י כל קו. 

  כ"כ ,על הקבלן לציין את ספיקת המים בכל קו, בתיאום עם ספק המחשב (עם לוח מקשים נייד).  

  נתונים אלה יעביר הקבלן לידי המפקח, המתכנן ומאשר התכנית. 

  באחריות הקבלן, יעדכן המתכנן את לוח ההפעלה, תוך שימוש בנתונים הנ"ל   .

  לוח ההפעלה המעודכן יימסר לידי הגורמים המצויים לעיל.

  אופן המדידה: עדכון נתוני שטח וספיקה, לא יימדד בנפרד וכלול במחירי הסעיפים. 

  תקופת אחזקה:  

  הקבלן יטפל ויפעיל את מערכת ההשקיה, במשך חצי שנה מיום המסירה הסופית, שתאושר בכתב ע"י המפקח. 

  אופן המדידה: מחיר האחזקה לא יימדד בנפרד וכלול במחירי הסעיפים. 

   

   

   

  תקופת אחריות:  

  הקבלן יהא אחראי לראשי מערכת ההשקיה לרבות מחשב ההשקיה והתא הסולרי למשך 12 חודשים מיום ההתקנה (ראה שנת בדק). 

  אופן המדידה: מחיר האחריות לא יימדד בנפרד וכלול במחירי הסעיפים. 

    עלות המים בתקופת הביצוע

  עלות המים בתקופת הביצוע ועד מועד מסירה סופית של העבודה, תחול על הקבלן המבצע וכלולה במחירי החוזה. מיד לאחר התקנת חיבור מים, תרשם קריאת מונה המים בתיאום עם המפקח. ביום מסירת הפרויקט, תרשם שנית קריאת המונה, בתיאום עם המפקח. מיום מסירת הפרויקט הסופית ואילך, יחולו חשבונות המים על המזמין. 

  במקרה של התחברות למד מים בגן קיים, או במקביל לקבלן אחר, הדבר ייעשה באישור ובתיאום עם המחלקה לגנים ונוף ברשות המקומית. הקבלן יתקין מד מים משני על חשבונו, אחרי מד המים הקיים. 

  קריאת מד המים המשני, מיד עם התקנתו, תהיה בתיאום ובנוכחות נציג המזמין. מד המים המשני יפורק, בתום תקופה זו, במשך תקופה זו, עלות המים שנרשמה במד המים המשני, תחול על הקבלן. 

  אישור עבודות חשמל

  בסיום כל מערכות  החשמל תתבצע בדיקה של בודק מוסמך והאישור יוצג למפקח.

  כיסוי ראשוני, שטיפה ובדיקה
 • לאחר גמר הרכבת הצינורות והרכבת החיבורים (פרט לממטירים) טרם כיסוי הצנרת בקרקע ולאחר חיבור הצנרת לראש הבקרה, יש למדוד את אורכי הצינורות לפי קטרים לספור את האביזרים.

על המבצע לסמן במפת התכנון את הסטיות בביצוע.

חומר זה ישמש לצורך הכנת "תוכניות עדות" באמצעות תוכנת שרטוט (כגון: אוטוקאד בגרסתו המעודכנת)  ע"ג תוכניות התנוחה של הפרויקט, או כפי שיורה המזמין מעת לעת. הקבלן יגיש דיסקט( מדיה מגנטית) + 2 העתקות של כל תוכנית.

           

הגשת התוכנית תהיה תנאי הכרחי להגשת החשבון.

 • יש לבצע שטיפה של הקווים הראשיים. ולאחר מכן לשטוף את סופי השלוחות לממטירים, לפי סדר על ידי פתיחה וסגירה של שלוחה אחר שלוחה.
 • לאחר השטיפה יש לכסות כיסוי ראשוני באדמה נקייה מעצמים קשים וחדים. בכל מקום בו יש אביזר, יש להשאיר תעלה פתוחה באורך 1 מטר מכל צד. כמו כן יש לאטום את כל הפתחים,  באדמה המכילה אבנים ועצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול בעובי 10 ס"מ בהתאם להנחיות המתכנן.
 • לאחר הכיסוי הראשוני תיערך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, כשמשך העמידה בלחץ יהיה 24 שעות. במידה ויהיו נזילות יש לתקנן.
 • צנרת ההשקיה תסומן ע"י סרט סימון תיקני של צנרת מים אחרי כיסוי ראשוני, לפני כיסוי סופי.
 • לאחר השטיפה יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה מאבנים. בכל מקום בו מחובר אביזר, משאירים תעלה פתוחה באורך 1.0 מטר מכל צד. באדמה המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול בעובי 15 ס"מ בכל קוטרו, ומעל שכבה זאת את הקרקע המקומית. מחיר החול והעבודה כלולים במחיר הצינור.
 • יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, במשך 24 שעות על כל קו. נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק שנית. כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.

 

כיסוי סופי

לאחר הרכבת כל האביזרים וקבלת אישור המתכנן והמפקח, יבוצע הכיסוי הסופי. הכיסוי ייעשה באדמה נקייה ללא אבנים או בחול. יש לדאוג למילוי כל שקיעה, עד שיתקבלו פני שטח ישרים. במידה  ונשארו ע"ג השטח עודפי חפירה, יסלק הקבלן את עודפי חפירה ואבנים , על חשבונו למקום פינוי מאושר.

סיום העבודה  - הכנת תכניות עדות- AS  MADE

 • לאחר תקופת האחזקה של הצמחייה, על הקבלן לסתום את הבורות והתעלות לאורך צנרת השקיה שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר/חול מאושר בהתאם להוראות המפקח. בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו בשטח בזמן ביצוע.
 • יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו ממטיר ראשון ובממטיר אחרון ובקווי טפטוף בתחילת הקו ובסיומו. הנתונים ירשמו בתוכנית AS MADE.

 

 

 

 • על הקבלן להכין על חשבונו תכנית לאחר ביצוע " AS MADE " הניתן לקריאה בתוכנת מחשב  AUTOCAD . המדידה תכלול גם את הצנרת התת קרקעית , שרוולים ומקור המים.
 • התוכנית תימסרנה למזמין 14 יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת גמר העבודה.
 • הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התוכנית הנ"ל.

 

תת פרק 41.03 עבודות גינון

דרישות מוקדמות

מצע השתילה

כל עבודות השתילה והזריעה יבוצעו רק בגמר עבודות הכנת השטח כמפורט בפרק 41.2 או עבודות ההכנה בבור השתילה.

תנאי הנטיעה

הנטיעה חייבת להתבצע במזג אוויר מתאים ובקרקע יבשה או מעט לחה, כך שהמבנה הפיזי שלה לא יפגע במהלך העבודה. אין לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות. אין לשתול צמחים רגישים לקור בתקופת הקרה או בסמוך לה. מועד השתילה ותנאי מזג האוויר יתועדו ביומן העבודה וביומן הפיקוח.

נוהל הזמנת ואבטחת השתילים

         א.         תוך שבועיים מקבלת המכרז יגיש הקבלן למפקח לאישור את רשימת הצמחים הדרושה, כשהיא מצולמת מתוך מסמכי המכרז/חוזה, לרבות ציון הגדלים, הכמויות והערות אחרות, ציון המשתלה/ות שיספקו את השתילים, תוך הבטחה למועד האספקה הנדרש.

         ב.         לביסוס טיעוניו של הקבלן - אם יהיו טיעונים כאלה- " שצמח/ים מסוימים אינם ניתנים  להשגה" יגיש הקבלן  לממונה צילומי תכתובת שביצע עם המשתלות המגדלות/יצרניות. צמח/ים שאינם מצויים כלל במשתלות יציין הקבלן את המשתלה שבה יוזמן ריבוי וגידול הצמחים והתאריך המוקדם שבו יהא ניתן לספק את הצמחים וגודלם במועד זה. במידה ואין בנמצא סוג כלשהו של צמח, על הקבלן להתריע בפני המתכנן ולקבל ממנו פתרון.

          ג.          מועדי אספקת הצמחים יותאמו ללוח הזמנים לעבודות מכרז/חוזה זה כפי שיאושר בידי המפקח.

         ד.         בכל מקרה חובת הקבלן הינה לספק צמחים בעלי מערכת השורשים תקינה  ובלתי- מפותלת במיכל.

 

 

         ה.         הכמויות המצוינות במסמכי מכרז/חוזה הינן אומדן בלבד.                                                                

לפני הזמנת הצמחים על הקבלן לחשב את הכמויות הנדרשות  על-פי גדלי השטחים בפועל ולהתאים את הכמויות בהתאם לכך. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן בגין שינויים בכמויות בין האומדן במסמכי המכרז/חוזה לבין  הכמויות הנדרשות בפועל באתר.

מקור וסוג חומר הריבוי וטיב השתילה

 כללי

על הקבלן לספק שתילים מפותחים ביחס לגודל הכלי הנדרש, בריאים מכל מחלות ומזיקים, ללא עשבי בר, עם שורשים מקוצצים ומיכל השומר על שלמות גוש השורשים, ויענו לסוג א' של דירוג המשתלות.

יש להשתמש רק בצמחים וחומר ריבוי מזוהים ע"פ המגדיר לצמחי תרבות ו/או המגדיר לצמחי בר בא"י במהדורתו האחרונה. הצמחים וחומר הריבוי יעמדו בכל הקריטריונים של דרישות המחלקה להגנת הצומח במשרד החקלאות, דרישות טיב וסיווג ע"פ הגדרת הסטנדרטים לשתילי נוי של משרד החקלאות, שה"מ, בהתאם לקבוצות הצמחים: עצים, שיחים, ורדים, עונתיים, ציבורי צמחים וכדומה ואופן שתילתם: בגוש אדמה או חשופי שורש.

עבודות שתילה

נטיעה

העבודה כוללת חפירה או חציבת  במידות המתאימות לגודל העץ והמיכל, עפ"י המפורט שלהלן.

הנטיעה חייבת להתבצע בתנאי מזג אוויר מתאימים. לא תורשה שתילה בזמן חמסין או בתקופת רוחות סערה ובאדמה רטובה.

שורת הצמחים הראשונה לאורך ריצוף, תישתל במרחק מינימום של כ-50 ס"מ מהשביל או מאבן שפה.

הנטיעה תעשה תוך הקפדה על הוצאת הגוש מהמיכל עם מקסימום שורשים, שתילה, מילוי הבור באדמת גן מעורבת בדשן, הידוק, הכנת גומה והשקייה.

 

 

 

העבודה

העבודה כוללת אספקת העץ/השיח, שתילה /נטיעה, תמיכה, זיבול וטיפול כל תקופת האחריות, כולל החומרים והעבודה.

נטיעת עצים

שבועיים מקבלת המכרז על הקבלן לשריין את העצים המתוכננים מבעוד מועד במשתלות העצים  (כולל עצים בוגרים )  בתאום ובאישור המתכנן.

אספקת עצים בריאים ומפותחים ע"פ סטנדרטים לשתילי עצים לגננות ונוי של משרד החקלאות לשנת 2016. על העצים להיות מאושרים ע"י המתכנן טרם הבאתם לשטח אם בביקור המתכנן במשתלה וסימון העצים הנבחרים יחד עם הקבלן או ע"י הצגת תמונות (לפי הנחיית המתכנן).

חפירת הבורות לנטיעה במידות 150X150X150 ס"מ לפחות אלא אם אושר אחרת ע"י המתכנן בלבד.

ריפוד הבור באדמת גן מאושרת ובקומפוסט ביחס של 1:3 ובנוסף דשן לשחרור איטי לשנה.

הוצאת העץ ממתקן ההובלה ונטיעתו, תוך שמירה על מערכת השורשים, מילוי הבור ותמיכת העץ בתומך עץ מקולף ומחוטא בחומר חיטוי מאושר.

תמיכת העצים תבוצע לפי המפורט לעיל.

בזמן הכנסת העץ לבור השתילה יש להשקות את הקרקע המוחזרת לבור השתילה במים לרוויה.

יש לוודא כי העץ יועמד זקוף במקומו על פי תכנית הנטיעה ועל פי הנחיות המפקח בשטח.

תמיכת עצים צעירים (למעט דקלים)

כתוספת לסעיף  41035 למפרט הכללי.

תמיכת עצים צעירים – תבוצע לשתילים מגובה 1.0 מ' ומעלה אלא אם יורה המפקח אחרת.

התמיכה תיעשה ע"י 2-3 סמוכות שייתקעו במרחק של כ- 40 ס"מ לפחות משני צידי העץ, ובניצב לרוח השכיחה.

 

יש לתקוע את הסמוכות לאחר הנטיעה לתחתית בור הנטיעה,במרחק של כ-40 ס"מ מגזע העץ,

קשירת העץ לסמוכות תהיה במקום הנמוך ביותר בו העץ מתיישר (מקום כיפוף). גובה הסמוכות יהיה גבוה 20-30 ס"מ ממקום הקשירה.

כאשר משתמשים בסמוכות העץ, יש להשתמש בסמוכות שיוכלו לעמוד בעומסי הרוח ותנודות העץ. סמוכות העץ יהיו קלופות ומחוטאות בחומר מאושר. אורך ממוצע של כל סמוכה כ-  2.00 מטר גלוי מחוץ לאדמה (אורך מינימאלי של הסמוכה כ- 2.50 מטר) ובקוטר מינימלי של 5 ס"מ אחיד לכל אורכה.

אופן הקשירה – מקום המגע של חוט הקשירה עם העץ יהיה כך שלא יפגעו הגזע וקליפתו. רצועות הקשירה תהיינה אלסטיות (גומי וכד') שעוביין 2-3 מ"מ לפחות ורוחבן כ- 40 מ"מ. כשמקום המגע בעץ מוגן בצינור פלסטי גמיש. בזמן הקשירה יש להקפיד ולהשאיר מקום להתעבות הגזע. רצוי לבחור נקודות קשירה מעל לענפים למניעת החלקת הקשירה כלפי מטה.

הכנת השטח והנחת דשא במרבדים

עבודת הנחת מרבדי הדשא כוללת: אספקת מרבדי הדשא מסוג המפורט בכתב הכמויות,  הכשרת הקרקע, עיבודה, זיבולה, יישורה והידוקה והנחת המרבדים.

  כללי

         א.         הקבלן יספק תעודה לאישור מקור הדשא, סוגו  ואיכותו.

         ב.         מרבדי דשא ייכללו רק את המין וזן הדשא שנדרש בתוכניות או במפרט מיוחד ונקיים מערוב בזני דשא אחרים אלא אם הדבר נדרש במפרט המיוחד.

          ג.          מרבדי הדשא יבואו מקרקע דומה לקרקע הגן או מקרקע קלה יותר מקור המרבדים יאושר מראש על ידי המפקח. מרבדים יובאו ללא קרקע רק אם הדבר נדרש במפרט המיוחד.

         ד.         הובלת המרבדים תבוצע מיד לאחר הוצאתם מהמשתלה והם יונחו במקומם המתוכנן באותו יום ולא יאוחר מ- 24 שעות ממועד ניתוקם במשתלה. תוך שמירה על לחות של המרבדים והקרקע בעת ההובלה, ההנחה ולאחריה.

         ה.         הכנת השטח לפני הנחת המרבדים, תחל לפחות 5 שבועות לפני המועד המתוכנן להנחת המרבדים.

          ו.          במקרה של סתירה בין הדרישות במפרט זה לבין הוראות ייצרן הדשא הקבלן ייבצע את העבודה ע"פ הוראות היצרן ללא שינוי במחיר העבודה.

            חובה על הקבלן להציג את הוראות היצרן למפקח טרם השתילה.

 

הכשרת הקרקע לפני הנחת מרבדי הדשא כוללת:

תעשה ע"פ המפורט בפרק 41.2 תוך הקפדה על הפעולות הבאות (לפי הסדר):

1. השקיית השטח להנבטת עשבים רעים.

2. הדברת עשבים רעים.

3. עיבוד הקרקע ויישורה.

4. פיזור הקומפוסט ודשן  בשילוב חומרי הדברה למניעת מזיקי קרקע (לפי הוראות היצרן) והצנעתם. הקבלן יספק קומפוסט ממקור מאושר, ללא זרעים וצמחייה זרה מסוג כל שהוא בכמות של  5-10  ליטר למ"ר. בנוסף, יפזר הקבלן דשן כימי מסוג סופר פוספט בכמות של 100 ליטר לדונם ואשלגן כלורי בכמות של 80 ליטר לדונם. פיזור הקומפוסט והדשן הכימי ייעשה באופן אחיד על פני כל שטח המיועד להנחת הדשא.  הצנעת הדשן והקומפוסט בקרקע תעשה ביום פיזורו. איחור בהצנעת הזבל והדשן משמעותו אי ביצוע הזיבול והדישון.

5. השקיית הנחתה - בנוסף לפעולות הנ"ל יבוצע פיזור חומרי הדברה נגד מזיקי קרקע – לאחר יישור הקרקע והשקיית ההנחתה. יש לפזר חומרי הדברה נגד מזיקי קרקע שיאושרו ע"י המפקח.

תיחוח ויישור הקרקע והנחת הדשא: שלבי העבודה הם:

         א.         הקבלן יפזר ויישר את הקרקע על פי הגבהים והשיפועים המתוכננים.

         ב.         הקבלן יפזר את הקומפוסט והדשן הכימי באופן אחיד על פני כל שטח הנחת הדשא

          ג.          הקבלן יתחח את השטח לאחר שדאג כי הקרקע לחה במידה אשר מאפשרת תיחוח מלא ללא  רגבים.  תיחוח הקרקע יעשה עם הקומפוסט והדשן, לעומק מינימלי של 30 ס"מ

         ד.         לאחר התיחוח, יישר הקבלן את הקרקע יישור שני, על פי הגבהים והשיפועים הנדרשים

         ה.         הקבלן יהדק את הקרקע הידוק קל למניעת שקיעת הקרקע בעת ולאחר הנחת המרבדים. לאחר ההידוק,  במידת הצורך, יישר הקבלן את השטח יישור סופי.

          ו.          הובלת מרבדי הדשא תבוצע מיד לאחר הוצאתם מהמשתלה. ההובלה תעשה בשעות קרירות של היום או בשעות הלילה, כשהם מכוסים בברזנט או בשקים לחים, כך שיגיעו לשטח כשהם במצב לח ורענן.  מרבדי הדשא יורדו סמוך למקום השתילה ויישמרו במקום תוך הקפדה על לחות, אוורור והצללה במידת האפשר.

          ז.          לא יוחל בהנחת המרבדים טרם אישר המפקח כי השטח מיושר כהלכה ואין בו שקעים וטרם הותקנה בו מערכת ההשקיה. מרבדי הדשא יונחו בניצב לשיפוע הקרקע תוך הידוק לפי

 

 

הגבהים המתוכננים, והבטחת מגע בין הקרקע למרבדים. פני השטח העליונים של המרבדים יהיו אחידים. חריצים או רווחים קטנים בין המרבדים יש למלא בקרקע או בחול.

         ח.         הקבלן יניח את מרבדי הדשא על המשטח המיושר צמודים וללא מרווחים ושקעים. הנחת הדשא מותנית באישור בכתב מאת המפקח למידת יישור הקרקע והידוקה. לאחר הנחת הדשא יהדק הקבלן את הדשא הידוק קל באמצעות גלגלת כבדה (כדוגמת מעגלה) להצמדת הדשא אל הקרקע והבטחת קליטתו המהירה.

         ט.         במקרה של מרווחים בין מרבדים ו/או בשולי המרבדים הקיצוניים יפזר הקבלן אדמה גננית לכיסוי מערכת השורשים של המרבד וליישור המשטח.

          י.          מייד לאחר ההידוק של המרבדים יש לפזר חומרי הדברה למניעת מזיקי קרקע. ופיזור דשן בשחרור איטי ( לפי הנחיות יצרן) ולהשקות השקיית רוויה בכמות של 10-15 קוב לדונם באופן שהקרקע מתחת למרבדים תורטב היטב. השקיית הדשא והטיפול בו במהלך תקופת הקליטה על פי הנחיות היצרן בכל מקרה של סתירה בין הנחיות היצרן וההנחיות הרשומות בסעיף זה קובעות הנחיות היצרן.

 

פריט תשלום להכנת השטח - מ"ר

פריט תשלום להנחת הדשא - מ"ר

טיפולים בתקופת הקליטה

במהלך השבועיים הראשונים לאחר ההנחה יש להשקות את המרבדים 2-3 פעמים ביום כ- 15 דקות כל השקיה. בקרקעות קלות – 4 השקיות ביום – ההשקיה תינתן רק בשעות שיש שמש ישירה על הדשא. לאחר השתרשות המרבדים (החל משבוע שלישי בערך) עוברים להשקיה פעם ביום (בשמש ישירה) במשך שבוע ולאחר מכן להשקיות בתדירות נמוכה יותר, לפי הוראות ייצרן הדשא, ולפי סוג הקרקע המקומית. לפי הצורך, על פי המלצות היצרן ולפי סוג הדשא יש להתחיל בכיסוח הדשא.  

יש להימנע מדריכה על דשא רטוב.

השקיה במדשאה המושקית ע"י מערכת טפטוף תת קרקעית

השקיית הדשא בשלב הכנה ההנחה והקליטה, עד להשתרשות הדשא לעומק ההרטבה של מערכת הטפטוף, תעשה באמצעות מערכת המטרה זמנית. עלות המערכת וההשקיה כלולים במחירי היחידה לשתילת המרבדים.

 

טיפול ואחריות הקבלן לעבודות גינון

הקבלן אחראי לקליטת הדשא והשתילים והתפתחותם וכן לאחזקתם התקינה למשך 6 חודשים מיום מסירת האתר. יצוין כי מסירות העבודה המתוארות להלן יתבצעו רק לאחר אישור המפקח והמתכנן כי הושלמו העבודות הכרוכות בהן, ולא ישולם לקבלן עקב הארכת התקופה להשלמת עבודות.

אחריות הקבלן לקליטת העצים הינה ל-12 חודש ממסירת האתר.

מסירה סופית של הצמחייה תהיה בתום תקופת האחריות והאחזקה.

פרק 42 – ריהוט חוץ

המהווה השלמה לנאמר בפרק 42 במפרט הכללי

ספסלים ושולחנות פיקניק

הסעיף מתייחס לאלמנטים טרומיים (ספסלים, שולחנות וכו') שמופיעים בכתב הכמויות ו/או בגיליון הפרטים של תחום אדריכלות נוף.

בכל סעיף של פרט שמפנה לפרט טרומי של חברה מסויימת ניתן להביא לאשר פרט שווה ערך רק על ידי אישור של דוגמה באתר על ידי המתכנן.

בכל מקרה יש לאשר מול המתכנן את האלמנטים שמוזמנים לאתר לפני ביצוע הזמנה של הכמות המוגדרת בכתב הכמויות.

מיקום הריהוט באתר יקבע סופית בשטח בתאום עם אדריכל הנוף.

עיגון האלמנטים יעשה אל יסוד מבטון ב – 30 במידות משתנות על פי הוראות היצרן . אלמנט המונח בשטחי ריצוף, היסוד יהיה מושקע 10 ס"מ מתחת לפני הריצוף המתוכנן, באופן שהריצוף המתוכנן יבוצע מעל היסוד. בשטחי גינון יבוצע היסוד בפני אדמת הגן.

העבודה כוללת אספקה, הנחה ועיגון האלמנט באתר.

העבודה תימדד לפי יחידות.

 

פרק 44 – גדרות ומעקות מפרופילי פלדה

המהווה השלמה לנאמר בפרק 44 במפרט הכללי

עבודות מסגרות פלדה

כללי:

לפני הגשת דוגמא מוגמרת יש לקבל את אישור האדריכל על שימוש בחומר שלא צוין במפורש בתכנית.

כל עבודות המסגרות והנגרות טעונות אישור האדריכל והמפקח בבית המלאכה לפני ההרכבה ובאתר הבנייה לאחר הרכבת הדוגמה.

כל עבודות המסגרות והגילוון יבוצעו במפעל שעומד בדרישות תקן ISO. באחריות הקבלן להציג אישור ISO אל המפקח. האישור ירשם ביומן העבודה.

כל חלקי המתכת והמחברים יהיו מפלדה מגולוונת וצבועה בתנור.

 אביזרי חיבור, ברגים, אומים ושייבות - יהיו מנירוסטה מסוג 316 - L .  כל הברגים יהיו בעלי ראש עגול ושקועים כך שלא יבלטו החוצה.  כל חלקי המתכת יהיו מגולוונים וחלקים, ללא בליטות.  לפני ביצוע הייצור על הקבלן לבדוק את כל המידות של החללים במקום. לא יתקבלו הפרשי מידות עקב אי התאמה בשטח  ותיקון הביצוע יהיה על חשבון הקבלן.

עבודות הברזל והמסגרות יכללו את כל העבודה והחומרים הדרושים לביצוע כמפורט בתכניות ובפרטים, כוללים התקנה, עיגון וביסוס. ההכנות להתקנה בקירות יכללו במחיר הקירות התומכים.

עלולים לחול שינויים במיקום של גומחות וארונות למערכות שונות. במידה ויחולו שינויים תוצא תכנית מעודכנת. אין בשינויים אלה מלשנות את מחיר ההצעה/חוזה של הקבלן.

מידות

כל המידות בתכניות מחייבות, במיוחד לגבי מידות של פרופילים, מוטות עמודים וכד'. כל יתר המידות על הקבלן לקחת באתר.

לא תורשה כל סטייה מהמתוכנן אלא לאחר קבלת אישור בכתב של המתכנן ובנוכחות המפקח.

 

כל סטייה תירשם ביומן ו/או על גבי התכניות ותאושר בחתימת ידם של האדריכל ושל המפקח. לפני התחלת הביצוע יבדוק המבצע במקום את המידות, התאמות שונות וכד' ויוודא שמצויים בידו כל הנתונים הדרושים לביצוע מדויק של העבודה.

הביצוע בבית המלאכה

יש להקפיד שכל החלקים המוכנים בבית המלאכה יתאימו זה לזה, כך שבעת קביעתם באתר לא תהיינה סטיות. כל קצוות המוטות יפצרו יפה מכל צדדיהם. כל הגבשושיות בברזל יורחקו. כל חלקי המגע ישויפו וינוקו היטב. החיבורים יעשו בריתוך חשמלי מלא והיקפי, אותו יש ללטש ולהבטיח מעברים מעוגלים וחלקים ולא חדים, הכל לפי דרישת המתכנן. כל עמודי הפרופיל יסגרו בקצה העליון ע"י ריתוך כנ"ל בפחית לפי מידות העמוד ובעובי דופן העמוד לפחות. בזמן הריתוך יש להקפיד שלא יעשה שימוש במידת חום מוגזמת. לא יתקבלו ריתוכים לא מלאים וחורי שריפה או תיקון חורי שריפה בברזל.  כל החלקים יהיו מיושרים במישור אחד. לא יורשה יישור חלקים לאחר ההלחמה ע"י מכות פטיש אלא ע"י מכבש מתאים.

פרק 51 – כבישים ופיתוח

המהווה השלמה לנאמר בפרק 51 במפרט הכללי

עבודות הכנה, פירוק והתאמה

הקבלן יפרק ו/או יתאים בכל מקום שיידרש, בכל אורך ועומק: מבנים, יסודות, תעלות בטון, יסודות בטון, קווי צנרת, עמודים, גדרות, כבישים, משטחי בטון, ריצוף אספלט, אבני שפה, תאי בקרה וכד' ויסלק את כל החומרים הנ"ל על יסודותיהם ותשתיותיהם למקום שפכים מאושר.  בורות ותעלות שייווצרו עקב פירוק, יסתמו ע"י הקבלן במיטב העפר המקומי, אשר יהודק בשכבות בעובי 15 ס"מ, עד למפלס המתוכנן.

עבודות הפירוק יעשו בכלים מכאניים ו/או בעבודת ידיים, על פי הוראת המפקח באתר.

פסולת הפירוק תפונה לאתר מאושר ע"י הרשויות וכל ההוצאות הכרוכות בכך חלות על הקבלן.

כל החומרים המפורקים באתר והניתנים לשימוש חוזר, כגון מרצפות או אבני שפה, הם רכוש המזמין. החומרים יפורקו בצורה מקצועית ויאוחסנו בהתאם לדרישות המזמין לשימוש חוזר. האחסנה והשמירה על החומרים תהיה על חשבון הקבלן.

 

תעריף לעבודות פירוק במידה שתידרשנה ולא נכללו בכתב הכמויות, ייחשבו על פי תעריפי דקל פחות 20%.

ויתר המפקח על החומר, יחשב החומר כפסולת שפינויה מהאתר כלול במחיר של הפירוק.

כל פסולת בשטח העבודה תחשב כרכוש הקבלן ויהיה עליו לסלקה מהשטח על חשבונו ובאחריותו.

חומרים שנפגעו בעת עבודת הפירוק ו/או במהלך העבודה ומיועדים לשימוש חוזר ו/או להמשך שימוש במקום יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

הפירוק יבוצע בזהירות המרבית כדי שלא לפגוע בשטחים שלא נועדו לפירוק. כל פירוק יתר יבוצע בתאום עם המפקח ויתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו, לשביעת רצונו של המפקח.

במחיר הפירוקים נכללות גם עבודות סתימת הבורות ותעלות שנוצרו עקב הפירוקים, כמתואר בסעיף 51016 במפרט הכללי.

חישוף

כל חישוף השטח להורדת הצמחייה והעשבייה כלול  בהצעת המחיר של הקבלן בסעיף עבודות עפר. ועבודה זו תבוצע יחד עם עבודות עפר כלליות. חומר החישוף יועבר ויוטל בשטחי מילוי המיועדים לגינון בלבד ו/או יסולק מהאתר על פי הנחיות המפקח באתר, חומר החישוף לא יוטל בשטחי רחבות, דרכים, שבילים וכד'.

שמירה על עצים קיימים -  סימון העצים: הקבלן יסמן בשטח ובתכניות את כל העצים הנמצאים בתחום ביצוע העבודה ומיועדים להעתקה , עקירה ו/או שמירה. הסיווג תיעשה בשטח על ידי המתכנן לפני תחילת ביצוע העבודות.

אדמת גן מקומית - היה ובעת ביצוע עבודות העפר תמצא באתר אדמה מקומית העומדת בדרישות אדמת גן, כמפורט בסעיף זה , יערום הקבלן את כל האדמה שתמצא בתחומי האתר לשימוש חוזר כאדמת גן. לא יותר פינוי אדמת גן מקומית מהאתר אלא באישור המפקח. מחיר לסעיף זה כלול בסעיף חישוף.

 

 

 

ניקוי האתר

בנוסף לאמור בפרק מוקדמות, סעיף 12, בכל שלב של העבודה ולפני תחילת כל עבודה אחרת על הקבלן לנקות את האתר מכל פסולת, אבנים, גרוטאות וכד', ולהרחיקם אל מחוץ לאתר. פני השטח לאחר פינוי הפסולת יהיו מיושרים וללא שיירי פסולת כל שהיא.  הקבלן יפנה את הפסולת למקום מאושר ע"י הרשויות לשפיכת הפסולת.

מערכות תת קרקעיות

בכל מקום בו יתקל הקבלן באבנים בודדות, המקשות על הסדרת פני החפירה לדיוק הנדרש, יהיה הקבלן רשאי לחפור מעבר למידה, לסלק את האבנים, למלא מחדש את השקעים בחומר מאושר ולהדקו בחזרה. עבור עבודה זו לא ישולם לקבלן בנפרד. על הקבלן לקחת בחשבון המצאות צינורות וכבלים תת קרקעיים. עליו לבדוק ולוודא היכן מצויים כבלים וצינורות תת קרקעיים עם הרשויות המוסמכות ולסמנם. האחריות על שלמות ותקינות המערכות התת קרקעיות חלה על הקבלן.

מצעים ותשתיות

מצעים

המצע יהיה מסוג א', כנדרש עפ"י סעיף 510322 במפרט הכללי.

בכל מקום במפרט זה, בכתב הכמויות ובתכנית בו צוין עובי השכבה, הכוונה לעובי שלאחר ההידוק הנדרש. 

הידוק  לצפיפות של לפי תוכניות, פרטים והנחיות קונסטרוקטור.

ידרשו בדיקות הידוק על פי הנחיות המפקח והתקן. הבדיקות יבוצעו על חשבון הקבלן.

עלות הידוק המצעים כלולה במחיר היחידה של המצע.

הנחת המצעים מותנית באישור המפקח בכתב לאחר גמר השלבים הבאים:

א.      גמר עבודות עפר ו/או יישור השטח.

ב.      בדיקות קרקע מאושרות של הידוק תשתית לרמה הנדרשת.

 

ג.      בדיקות קרקע מאושרות של הידוק מילוי נברר לרמה הנדרשת.

ד.      הצגת תעודה מספק חומרי המצע המעידה על טיב החומרים שבכוונת הקבלן לספק.

העבודה תימדד במ"ק, לפי נפח מהודק.

הידוק שתית

יישור והידוק שתית (צורת דרך) לאחר ביצוע עבודות עפר כולל ביצוע עבודות חפירה / חציבה או מילוי עד לדייקנות 1 + ס"מ. בשטח החפירה יש לחרוש את הקרקע לעומק של 20 ס"מ לפחות לפני יישור והידוק. דרגת הצפיפות הנדרשת של 20 הס"מ העליונים בשתית היא לפחות 96% לפי מודיפיד א.א.ש.ו. 

העבודה תימדד ב – מ"ר.

 

 

שם הקבלן: _____________________ 

 

 

חותמת הקבלן וחתימתו   ________________________