ארכה להגשת מכרז 68-2019 - קו סניקה ימינו כקדם

ארכה להגשת מכרז 68-2019 - קו סניקה ימינו כקדם

תאריך פרסום:03/03/2020
מועד אחרון להגשה:15/03/2020 12:00
מספר מכרז:68/2019
קובץ מצורף:ארכה להגשת מכרז 68-2019 - קו סניקה ימינו כקדם

הודעה – הארכה למועד הגשת המכרז
 
מכרז מס' 68/2019 - קו סניקה– פנימיית בי"ס "ימינו כקדם" כפר זיתים
 
 
1.              מועצה אזורית הגליל התחתון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים להגיש למועצה הצעות מחיר מקבלני בניין לעבודות פתוח, סלילה ושצ"פ:         קוד 200 קבוצה ג היקף 1
                                                                        קוד 260 קבוצה ג היקף 1.
 
2.              סיור קבלנים נוסף יתקיים ביום 9.3.2020, בשעה 10:00 בשער הישוב כפר זיתים.
3.              קבלנים שהשתתפו בסיור שנערך ביום 24.2.2020, אינם צריכים להשתתף בסיור הנוסף.
4.              השתתפות באחד משני הסיורים הנ"ל הינו חובה ותנאי להשתתפות במכרז.
5.              עלות המכרז 1500 ₪.
6.              המכרז הינו הנחה מאומדן.
7.              להצעה יש לצרף ערבות בנקאית בסך 40,000 ₪ כולל מע"מ ותקפה לתאריך 4.6.2020
8.              מועד הגשת ההצעות מוארך בזאת עד ליום 15.3.2020, בשעה 12:00 בצהריים. ההצעות בצירוף כל המסמכים והאישורים, תימסרנה כשהם חתומים, במסירה אישית, במעטפה סגורה לא יאוחר מהמועד האמור, לתיבת המכרזים, הממוקמת בלשכת המנכ"ל במשרדי המועצה האזורית הגליל התחתון בכדורי. ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה בתיבת המכרזים עד המועד האמור.
9.              אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר.
10.          תנאי תשלום: 90 יום לאחר אישור המפקח או תשלום הגורם המממן (המאוחר מבניהם)
11.          המועצה רשאית לצמצם את היקף העבודות שבמגרז עד כדי 50% ולוותר על ביצוע סעיפים שלמים מכתב הכמויות.
12.          הסכם לביצוע ייחתם רק לאחר קבלת האישורים המתאימים מהגורם המממן.
13.          להצעה יש לצרף 3 המלצות מגופים ציבוריים על ביצוע עבודות דומות בהיקף של לפחות 2 מיליון ₪.
14.          בנסיבות אלו שומרת לעצמה המועצה את הזכות שלא להמליץ על כל הצעה מבין אלו שתוגשנה למכרז, ו/או את הזכות לבטל את המכרז, ו/או את הזכות שלא לחתום על הסכם עם המציע שהצעתו תוכרז על ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה, ו/או את הזכות להתלות כל הסכם שייחתם בינה לבין מציע כלשהו בקבלת תקצוב חיצוני מתאים.