מכרז מספר 07/2020 תשתיות 14 יח"ד בשדה אילן

מכרז מספר 07/2020 תשתיות 14 יח"ד בשדה אילן

תאריך פרסום:19/01/2020
מועד אחרון להגשה:13/02/2020 12:00
מספר מכרז:07/2020
קובץ מצורף:כלל הקבצים להורדה

  מכרז מספר 07/2020
        תשתיות 14 יח"ד בשדה אילן
 
 
מוזמנות בזאת הצעות מחיר מקבלני בנין לעבודות פתוח,סלילה ושצ"פ: קוד 200  קבוצה ג' היקף 1 
                                                קוד 260 קבוצה ג' היקף 1.
 
סיור קבלנים חובה יתקיים ביום שני 3.2.2020 בשעה 09:00 בשער הישוב שדה אילן.
 
עלות המכרז 3,000 ₪ .
 
המכרז הינו הנחה מאומדן.
 
להצעה יש לצרף ערבות בנקאית בסך 300,000 ₪ כולל מע"מ ותקפה לתאריך 14.5.2020.
 
הגשת ההצעות יום חמישי 13.2.2020  עד השעה  12:00 במשרד מנכ"ל המועצה.
 
אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר.
 
תנאי תשלום: 90 יום לאחר אישור המפקח או תשלום הגורם המממן (המאוחר מביניהם).
 
המועצה רשאית לצמצם את היקף העבודות שבמכרז עד כדי 50% ולוותר על ביצוע סעיפים שלמים מכתב הכמויות.
 
הסכם לביצוע ייחתם רק לאחר קבלת האישורים המתאימים מהגורם המממן.
 
להצעה יש לצרף 3 המלצות מגופים ציבוריים על ביצוע עבודות דומות בהיקף של לפחות 5 מליון ₪.
 
בנסיבות אלו שומרת המועצה לעצמה את הזכות שלא להמליץ על כל הצעה מבין אלו שתוגשנה למכרז, ו/או את הזכות לבטל את המכרז, ו/או את הזכות שלא לחתום על הסכם עם המציע שהצעתו תוכרז על ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה, ו/או את הזכות להתלות כל הסכם שיחתם בינה לבין מציע כל שהוא בקבלת תקצוב חיצוני מתאים.
 
 
 
                                                                                                            בברכת הצלחה
                                                                                                                                                                                                                       יצחק פרסמן
                                                                                                            מהנדס  המועצה