מכרז להקמת מתקנים סולארים

מכרז להקמת מתקנים סולארים

תאריך פרסום:06/02/2020
מועד אחרון להגשה:08/03/2020 12:00
מספר מכרז:10/2020
קובץ מצורף:

הארכת הגשה עד ליום 8 במרץ  2020 בשעה 12:00

שאלות מציעים ותשובות 3.3.2020

סיכום סיור קבלנים 17.02.2020​​

טופס 2 - הצהרת המציע וההצעה הכספית

החברה הכלכלית לפיתוח הגליל התחתון בע"מ

מכרז מס '_ 10/2020

הודעה ותנאי מכרז פומבי לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה,

מסירה, אחריות ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV

(פוטו – וולטאי) למכירה לחברת החשמל​

מכרז להקמת מתקנים סולאריים

נספח ב'

רשמימת טפסים

הסכם התקשרות

אישור ביטוחים