ארכה - מכרז מס' 9/2020 - אספקת שירותי גניזה

ארכה - מכרז מס' 9/2020 - אספקת שירותי גניזה

תאריך פרסום:05/02/2020
מועד אחרון להגשה:05/03/2020 12:00
מספר מכרז:09/2020
קובץ מצורף:מכרז לשירותי גניזה הגליל התחתון
לפרטים נא לפנות ל-:

​ליאת איתן בלשכת המנכ"ל במשרדי המועצה הגליל התחתון, כדורי, בימים א-ה בין השעות 8:00 עד 15:00 טל' 04-6628204 

הארכת הגשה עד ליום 5.3.2020 בשעה 12:00

קישור למסמך הארכה​​​

פרסום המכרז בקובץ PDF

פרסום הארכה

מענה לשאלות הבהרה​ - לחצו כאן


מכרז מס' 9/2020 - אספקת שירותי גניזה
 
הודעה
 
 
 
1.מועצה אזורית הגליל התחתון (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים להגיש למועצה הצעות למתן שירותי גניזה, והכול בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.
 
2.את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בגזברות המועצה אצל ענבר מלכה, ולקבלם אצל ליאת איתן בלשכת המנכ"ל במשרדי המועצה הגליל התחתון, כדורי, בימים א-ה בין השעות 8:00 עד 15:00 טל' 04-6628204 תמורת 1,000 ₪, אשר לא יוחזרו.
 
3.בלי לגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של המועצה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, מובהר בזאת, כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש, וכן את הזכות שלא לקבל אף הצעה שהיא.
 
4.ההצעות בצירוף כול המסמכים והאישורים, תימסרנה כשהם חתומים, במסירה אישית, ב-2 עותקים, במעטפה סגורה לא יאוחר מיום 20.2.2020 עד השעה 12:00 בצהרים, לתיבת המכרזים, הממוקמת בלשכת המנכ"ל במשרדי המועצה האזורית הגליל התחתון בכדורי. ועדת המכרזים לא תדון בהצעה שלא נמסרה בתיבת המכרזים עד המועד האמור.
 
 
 
       
בברכה,
 
 
  ניצן פלג
                                   ראש המועצה