מכרז לביצוע עבודות חשמל

מכרז לביצוע עבודות חשמל

תאריך פרסום:22/12/2019
מועד אחרון להגשה:17/12/2019 00:00
מספר מכרז:67-2019
קובץ מצורף:מכרז לביצוע עבודות חשמל - מסמך מלא - 17.12

 

 

מכרז פומבי מספר 67/2019

התקשרות מסגרת לביצוע עבודות חשמל לפי קריאה / מתוכננות מראש

 

 

המועצה האזורית הגליל התחתון (להלן: "המועצה" ו/או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות מחיר להתקשרות מסגרת לביצוע עבודות חשמל, הכל על-פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

 

בחוברת המכרז, לשם הגשת הצעה, ניתן לעיין באתר המועצה בכתובת:

https://www.glt.org.il/ServicesInfo/Pages/Bisd.aspx ("מכרזים ודרושים").

או במזכירות המועצה בימים א – ה בין השעות 8:00 – 14:00

 

כנס מציעים יתקיים ביום 26.12.2019 בשעה 11:00 בחדר הישיבות במשרדי המועצה (כדורי), ההשתתפות בכנס מציעים – חובה כתנאי להגשת הצעות למכרז.

 

את ההצעה, לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז מס' 67/2019"

את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה, במסירה ידנית בלבד (לא באמצעות משלוח בדואר) ולהכניסה, לתיבת המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה, וזאת לא

יאוחר מיום ה' 1.1.2020 בשעה 12:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז").

על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המועצה בסכום של 5,000 ₪  כמפורט בתנאי המכרז.

 

ערבות זו תוחלף על ידי הזוכה בערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז.

 

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכה, בכפוף להוראות הדין.

 

 

 

 

 

ניצן פלג

ראש המועצה​