הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע

הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע

תאריך פרסום:22/12/2019
מועד אחרון להגשה:09/01/2020 12:00
מספר מכרז:65/2019
קובץ מצורף:מסמכי ההליך המלאים כולל נספחים

טופס ב - הגשת הצעה​​​

נוסח פרסום זה והמסמכים הנלווים מבטל ומחליף כל נוסח פרסום קודם של הליך מס' 65-2019

הליך מס' 65/2019 - מועצה אזורית הגליל התחתון

הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע

 

  1. המועצה האזורית הגליל התחתון (להלן: "המועצה") מודיעה בזה על הליך הזמנת הצעות לספק לה שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע, ע"י מי שימונה/שתמונה, בסופו של הליך, לשמש כיועצה המשפטי.

 

2.       השירותים הנדרשים מפורטים במסמכי המכרז עצמם, וכך גם התמורה שתשולם בגינם וששיעורה, בסך חודשי קבוע של 8,500 ₪ + מע"מ, נקבע מראש ע"י המועצה.

השירותים יסופקו במתכונת של קבלן עצמאי, כשמסגרת התפקיד מוערכת בכ-25 שעות עבודה נטו לחודש, וכוללת ליווי משפטי שוטף, ניסוח מסמכים וחוזים, ומתן חוות דעת, כנדרש לפעילות המועצה, ועדותיה, תאגידיה העירוניים והמעין עירוניים, ונוכחות בכל ישיבה של מי מהנ"ל כנדרש עפ"י כל דין/נוהל.

 

3.     שירותי היעוץ המשפטי החיצוני יינתנו אישית ע"י המועמד/ת הנבחר/ת, ובהתאם גם ההצעות צריכות להיות מוגשות באופן אישי ע"י עוה"ד מגיש/ת ההצעה שמציע/ה להתמנות ליועצה המשפטי החיצוני של המועצה, ולספק לה, אישית, את השירותים המשפטיים הנדרשים במסגרת התפקיד.

3.       לצורך הגשת הצעה יש לבצע בבניין המועצה האזורית , מרכז אזורי כדורי, בקופה באגף גזברות (קומה ב')  בין השעות 13:00-08:30 תשלום סך של 500 ש"ח שלא יוחזרו. צילום מהקבלה המעידה כי אכן שולם הסך הנ"ל תצורף לחומר המציע, והדבר יהווה תנאי סף.

  1. שאלות הבהרה ניתן להעביר אל מנכ"ל המועצה, מר נפתלי פרידלנדר בדוא"ל: naftali@glt.org.il  וזאת לא יאוחר מיום 2.1.2020 בשעה 12:00. תשובות תועברנה לכל רוכשי המכרז והן תהוונה חלק ממסמכי המכרז. על הפונה מוטלת האחריות לוודא קבלת השאלות.
  2. על המעוניינים אשר עונים על הדרישות להגיש את הצעתם, לרבות כל מסמכי הפניה, במסירה אישית (לא בדואר) במעטפה סגורה שעליה כתוב "הליך 65/2019 הצעה לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע", לתיבת המכרזים שבלשכת מנכ"ל המועצה לא יאוחר מיום 9.1.2020, בשעה 12:00. מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון.
  3. עוה"ד שמציע/ה עצמו/ה לתפקיד צריך/ה לעמוד בתנאי הסף הבאים:

 

א.     הוא/היא בעל/ת ניסיון מעשי מוכח בעריכת דין שלא יפחת מ- 5 שנים.

ב.      הוא/היא בעל/ת בקיאות וניסיון מוכח באחד או יותר מתחומי פעילותה העיקריים של רשות מקומית או בתחום המשפט הציבורי;

ג.      לא מתקיים בו/בה איזה מתנאי הפסלות הנזכרים בס' 7.2 לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2014.

7.  הליך זה אינו בגדר הליך מכרז, ובחירת המועמד/ת הזוכה תיעשה בהתאם לאמור בחוזר מנכ"ל 2/2014, כשתנאי ומסמכי ההתקשרות השונים והמלאים מפורסמים באתר המועצה ונמצאים בקישור זה​ 

ניצן פלג

ראש המועצה​