ועדת השלושה - שירותי ניהול ופיקוח IT סייבר, אחסון, מחשבים ציוד היקפי

ועדת השלושה - שירותי ניהול ופיקוח IT סייבר, אחסון, מחשבים ציוד היקפי

תאריך פרסום:15/02/2021
קובץ מצורף: ועדת שלושה מינוי פמא

​​

 

ועדת השלושה

פרוטוקול ישיבה מיום 7.2.2021

שם הרשות מועצה אזורית הגליל התחתון

 

נוכחים:       נפתלי פרידלנדר - מנכ"ל המועצה

            שלמה אלקחר - גזבר המועצה

            עו"ד שרון דוידסקו - יועמ"ש למועצה

 

הנדון: החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז: שירותי IT – סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי, מס' מח/21/2020

 

הרשות בוחנת את האפשרות להתקשר עם ספק במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון במקומי בע"מ (להלן: משכ"ל), אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ונקבעו זוכים במסגרתו.

לצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרות שתיערך בין הרשות לבין זכיין במכרז, יש לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח.

הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי (1995) בע"מ (להלן: פמ"א) לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן:

 

 

נימוקים לבחירת משכ"ל:

1.       יש פטור למכרז, דבר שחוסך עלויות רבות, הליכים משפטיים ומקצר באופן משמעותי את לוחות הזמנים לקבלת תוצאות.

2.       קיים יתרון לגודל הן מבחינת הכמויות במכרזים שפמ"א עורכת והן מבחינת הספקים אליהם היא פונה דבר המאפשר קבלת מחירים אטרקטיביים

­­­­­­

3.       לפמ"א ידע ומיומנות רבה במתן שירותי הניהול והפיקוח הנדרשים במקרה דנן והיא נותנת שירות ברמה מקצועית גבוהה.

­­­

4.       פמ"א תיטיב לדאוג לאינטרסים של הרשות במתן שירותיה, בין היתר, נוכח הזיקה הקיימת בין משכ"ל לבין הרשות ולאור העובדה שפמ"א הינה חברה שבבעלות כלל הרשויות מקומיות.

 

החלטה: לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר מכח המכרז, הרשות תתקשר עם החברה לפיתוח משאבי אנוש של השלטון המקומי בע"מ למתן שירותי ניהול ופיקוח על השירותים והמוצרים הניתנים על ידי הספק על פי החוזה שיערך מכח המכרז, בהתאם לתקנה 3 לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 / בהתאם לסעיף 3 לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 / בהתאם לסעיף 3 לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א-1950.

פרסום: הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי. החוזה ייחתם בתום 7 ימי עבודה לפחות מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל.

למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי משכ"ל/ פמ"א  תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.

החוזה שייחתם בין הרשות לבין החברה לפיתוח משאבי אנוש של השלטון המקומי בע"מ יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מיום כריתתו. 

 

          על החתום

 

נפתלי פרידלנדר - מנכ"ל המועצה                 

שלמה אלקחר - גזבר המועצה                          

 עו"ד שרון דוידסקו - ניקומרוב -  יועצת משפטית