קבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור - פסולת אריזות קרטון, פסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים, פסולת טקסטיל ופסולת נייר בתחום שיפוט המועצה.

קבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור - פסולת אריזות קרטון, פסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים, פסולת טקסטיל ופסולת נייר בתחום שיפוט המועצה.

תאריך פרסום:31/01/2021
מועד אחרון להגשה:21/02/2021 12:00
מספר מכרז:89/2020
קובץ מצורף:מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור

​​​

מועד הגשת המכרז הוארך עד ליום 24.02.2021 בשעה 12:00

מענה לשאלות הבהרה - מכרז 89-2020

המועצה האזורית גליל תחתון    ​

מכרז פומבי מס' 89/2020

 

פניה לקבלת הצעות בענין:

 מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור (פסולת אריזות קרטון, פסולת אריזות תכולת כלי אצירה  כתומים, פסולת נייר וטקסטיל) בתחום שיפוט המועצה

 

(חוברת מסמכי המכרז הכלליים וחוזה המכרז)

 נוב' 2020

 

 נספח א'

                                                                                                             

המועצה האזורית גליל תחתון

            ד.נ גליל תחתון מיקוד 1524800 כדורי

 

מכרז פומבי מס' 89/2020

 • מכרז לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור  - פסולת אריזות קרטון, פסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים,  פסולת טקסטיל ופסולת נייר בתחום שיפוט המועצה
 • נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע   -

   

   
טבלת מועדים
 תאריךיוםשעה
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה10.2.21ד'עד השעה 12:00
מועד אחרון להגשת הצעות24.2.21א'עד השעה 12:00
פתיחת מעטפותלמגישי ההצעות תינתן הודעה בדבר מועד פתיחת התיבה
 • פתיחת ההצעות תעשה במשרדי המועצה – מעמד הפתיחה כפוף להנחיות משרד הבריאות, מציע המעוניין להשתתף במעמד הפתיחה יעדכן את המועצה בהתאם להנחיות למשלוח שאלות הבהרה. בכל מקרה, יבוצע תיעוד של מעמד הפתיחה ופרוטוקול פתיחת הצעות ישלח בדוא"ל למציעים שיבקשו לקבלו. 

 

 1. כללי
  1.                          המועצה האזורית גליל תחתון (להלן - המועצה ו/או המזמין), מבקשת לקבל הצעות מחיר במכרז זה.
  2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה בשעות העבודה ובאתר האינטרנט של המועצה בכתובת: https://www.glt.org.il/ServicesInfo/Pages/Bisd.aspx הנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש ע"י המציע. על המציעים להתעדכן בהבהרות/ שינויים באתר האינטרנט של המועצה. 
  3.                          "רכישה מרחוק" של מסמכי המכרז - בכפוף להנחיות משרד הבריאות, את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים, ונוסח החוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 500 ₪ שלא יוחזר לרוכש, במחלקת גזברות בטלפון 04-6628206 בשעות העבודה הרגילות, כאשר לאחר הרכישה יש לשלוח מייל אליו תצורף הקבלה בגין הרכישה, למייל gizbarut@glt.org.il עם קבלת המייל והקבלה המצורפת, יישלחו מסמכי המכרז במייל חוזר לרוכש המכרז. תשומת לב המציעים - רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז - יש לצרף להצעה קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז (בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו) הצעתו תפסל ולא תובא לדיון.

   מציע שמסיבה כלשהי לא יכול לבצע רכישה מרחוק של מסמכי המכרז – ירכוש את מסמכי המכרז במשרדי המועצה, בתיאום מראש.