פתוח שצ"פ צפוני-גינה קהילתית שדה אילן

פתוח שצ"פ צפוני-גינה קהילתית שדה אילן

תאריך פרסום:05/01/2021
מועד אחרון להגשה:04/02/2021 12:00
מספר מכרז:76/2020
קובץ מצורף:פתוח שצ"פ צפוני-גינה קהילתית שדה אילן

מכרז מספר 76/2020

פתוח שצ"פ צפוני-גינה קהילתית שדה אילן

 

מוזמנות בזאת הצעות מחיר של קבלני סלילה ותשתיות סיווג 200 ג1 לביצוע פיתוח גינה קהילתית בשדה אילן.

סיור קבלנים חובה  יתקיים ביום שני בתאריך: 25/1/2021 בשעה: 10:00.

יציאה משער הכניסה של שדה אילן.

את החומר ניתן לרכוש במשרדי מח' הנדסה במועצה, עלות המכרז 300  אשר לא יוחזרו.

חומר המכרז יפורסם לעיון באתר המועצה האזורית הגליל התחתון תחת שם המכרז.

המכרז הינו הנחה מאומדן.

דרישות חובה להשתתפות במכרז:

  • את כל מסמכי המכרז יש להגיש חתומים על ידי המציע (חתימה וחותמת) במעטפה סגורה עליה יירשם: מכרז  76/2020 פתוח גינה קהילתית שדה אילן.
  • להצעה יש לצרף:
  1.  ערבות בנקאית (אוטונומית סט')בסך 15,000כולל מע"מ ותקפה לתאריך 20/4/2021
  2. רישיון קבלן בתוקף.
  3. אישור ניהול מסמכים.
  4. פרטי חשבון הבנק של המציע.
  5. אישור תשלום קניית מכרז.

 

הגשת ההצעות עד 04/02/2021 עד השעה  12:00 בלשכת מנכ"ל המועצה.

 

אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר.

תנאי תשלום:עפ"י מסמכי החוזה.

המועצה רשאית לוותר על ביצוע סעיפים שלמים מכתב הכמויות.

הסכם לביצוע ייחתם רק לאחר קבלת האישורים המתאימים מהגורם המממן.

המועצה מבהירה בזה כי תנאי להתקשרותה עם מציע כל שהוא בהסכם בנוגע לעבודות נשוא מכרז זה הינו כי היא תקבל לכך תקצוב חיצוני מתאים (ממשלתי או אחר).

בנסיבות אלו שומרת המועצה לעצמה את הזכות שלא להמליץ על כל הצעה מבין אלו שתוגשנה למכרז, ו/או את הזכות לבטל את המכרז, ו/או את הזכות שלא לחתום על הסכם עם המציע שהצעתו תוכרז על ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה, ו/או את הזכות להתלות כל הסכם שיחתם בינה לבין מציע כל שהוא בקבלת תקצוב חיצוני מתאים.    

 כלל מסמכי המכרז מופיעים בקישור זה​

בהצלחה,

        יצחק פרסמן

      מהנדס  המועצה