גינון וניקיון מוסדות המועצה בכל מרחב הגליל התחתון - עדכון

גינון וניקיון מוסדות המועצה בכל מרחב הגליל התחתון - עדכון

תאריך פרסום:10/01/2021
מועד אחרון להגשה:01/02/2021 13:00
מספר מכרז:1/2020
קובץ מצורף:כלל מסמכי המכרז בקישור זה

​​​


מכרז 1/2021

גינון וניקיון  מוסדות המועצה בכל מרחב הגליל התחתון

 מפגש מציעים וסיור קבלנים נוסף יתקיים ביום א' 24.01.2021 בשעה 16:00 בחדר הישיבות של המועצה

 

המועצה האזורית הגליל התחתון (להלן: "המועצה") מזמינה בזה הצעות לגינון וניקיון מוסדות המועצה הפזורים ברחבי המועצה כמפורט במסמכי המכרז אותם ניתן לרכוש בלשכת מנכ"ל המועצה בשעות העבודה החל מיום 10/01/2021.

אופן ביצוע העבודות, מתן השירותים, התמורה ותנאי תשלומה, ויתר תנאי ההתקשרות בין המועצה לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז. 

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 

אין בפרסום המכרז משום התחייבות של המועצה להזמין את השירותים נשוא המכרז. 


את ההצעות, בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז, יש להגיש במסירה ידנית (לא בדואר) בלשכת מנכ"ל המועצה, לא יאוחר ועד ליום 1/2/2021  בשעה 13:00 במעטפה סגורה ועליה ירשום מכרז גינון וניקיון מוסדות ואתרי המועצה 01/2021 לתיבת המכרזים במועצה. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל. 

המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז, ומפרטי העבודות.

מפגש מציעים וסיור קבלנים יתקיים ביום 18/01/2021 בשעה 11:00 בחדר הישיבות של המועצה. ההשתתפות במפגש המציעים וסיור הקבלנים  חובה.

לשאלות והבהרות בעניין המכרז ניתן לפנות למיקי רייך מנהל המחלקה לאיכות הסביבה, כתובת דוא"ל  mikir@glt.org.il.

בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי המכרז. 

עלות רכישת מסמכי המכרז 500 ₪ שלא יוחזרו.

 

  

   ניצן פלג

ראש  המועצה