מכרז זוטא ביטוח רכבי מועצה – אוטובוסים צהובים

מכרז זוטא ביטוח רכבי מועצה – אוטובוסים צהובים

תאריך פרסום:27/12/2020
מועד אחרון להגשה:03/01/2021 12:00
מספר מכרז:90/2020
קובץ מצורף:מכרז זוטא ביטוח רכבי מועצה – אוטובוסים צהובים

מכרז זוטא מספר 90/2020

ביטוח רכבי מועצה אוטובוסים צהובים

 

מוזמנות בזאת הצעות מחיר מסוכנויות ביטוח, לביטוח של רכבי המועצה – אוטובוסים צהובים.

ההצעה המבוקשת הינה עבור שנת 2021 ותהיה בתוקף עד ליום 31.12.2021.

על ההצעה לכלול שתי הצעות נפרדות: אחת - עבור ביטוח חובה לכלל האוטובוסים המפורטים להלן והשנייה – עבור ביטוח רכב מקיף / צד ג' לאוטובוסים המפורטים להלן.

על ההצעות לכלול את סך הפרמיה השנתית הכוללת את כל סעיפי והרחבות הפוליסה.

 

חומר המכרז והמסמכים הנלווים מפורסמים לעיון באתר המועצה האזורית הגלין התחתון בכתובת:

https://www.glt.org.il/ServicesInfo/Pages/Bisd.aspx

 

את כל מסמכי המכרז יש להגיש חתומים על ידי המציע (חתימה וחותמת) במעטפה סגורה עליה יירשם: מכרז 90/2020 וזאת עד ליום ראשון 3.1.2021 .

את המסמכים יש להגיש בלשכת מנכ"ל המועצה עד לתאריך הנ"ל בשעה 12:00.

 

רשימת אוטובוסים לכיסוי ביטוחי:

 

מספר סידורי שנת ייצורתוצר ודגם מספר רישוי
12006סקניה58-213-14
22007סקניה68-904-61
32007סקניה68-825-61
42007סקניה67-744-61
52007סקניה68-743-61
62008סקניה73-429-67
72008סקניה73-431-67
82010סקניה73-732-67
92016וולבוו89-230-33
102017וולבוו73-929-87
112019יוטונג סין 562-66-501
122020וולבוו674-11-701

 

 

תנאים נוספים:

  • אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר.
  • המועצה רשאית לצמצם את היקף ההתקשרות ככל שיהיה שינוי במצבת האוטובוסים של המועצה ו/או מסיבה אחרת.
  • בנסיבות אלו, שומרת המועצה לעצמה את הזכות שלא להמליץ על כל הצעה מבין אלו שתוגשנה למכרז ו/או את הזכות לבטל את המכרז, ו/או את הזכות שלא לחתום על הסכם עם המציע שהצעתו תוכרז על ידי ועדת מכרזים כהצעה הזוכה, ו/או את הזכות להתלות כל הסכם שיחתם בינה לבין מציע כל שהוא בקבלת תקצוב חיצוני מתאים.

 

 נפתלי פרידלנדר

מנכ"ל המועצה​