מכרז שנתי לתשתיות ופיתוח ברחבי המועצה

מכרז שנתי לתשתיות ופיתוח ברחבי המועצה

תאריך פרסום:21/12/2020
מועד אחרון להגשה:07/01/2021 12:00
מספר מכרז:88/2020
קובץ מצורף:כלל מסמכי המכרז בקישור זה

מכרז מספר 88/2020

מכרז שנתי לתשתיות ופיתוח ברחבי המועצה

 

מוזמנות בזאת הצעות מחיר מקבלני בנין, קוד 100 קבוצה ג' סווג 1 

קוד 200 קבוצה ג' סווג 1

עבור מכרז שנתי לתשתיות ופיתוח ברחבי המועצה 2021 .

את החומר ניתן לרכוש במשרדי מח' הנדסה במועצה, עלות המכרז 1500  ₪ אשר לא יוחזרו.

סיור קבלנים חובה ייערך ביום ג' בתאריך  29/12/2020 בשעה 11:00 בחדר ישיבות במועצה.

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית בסך 100,000 ₪ כולל מע"מ ותקפה לתאריך 15/3/2021.

הגשת ההצעות עד יום חמישי 7/01/2021  עד השעה  12:00 בלשכת מנכ"ל המועצה.

שיטת המכרז הנחה ממחירון (אומדן).

דרישות מיוחדות המהוות תנאי סף להשתתפות במכרז:

  • כלים בבעלות הקבלן: מחפרון, בובקט, מכבש ויברציוני 120 ומעלה, יעה אופני.

        יש להציג אסמכתאות לבעלות על הכלים.

  • ניסיון קודם: ברשויות מקומיות ויח' הסמך של המדינה בהיקף של 1.5 מיליון ₪ בשנה לפחות ב-3 השנים האחרונות.
  • זמן תגובה נדרש: הקבלן יידרש לחתום על התחייבות לזמינות תוך התרעה של 24 שעות, לרבות במצבי חירום.

המועצה אינה מתחייבת על היקף עבודות מינימאלי כלשהו למכרז זה.

אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר.

תנאי תשלום: 45 יום לאחר אישור המהנדס.

המועצה רשאית לצמצם את היקף העבודות שבמכרז עד כדי 50% ולוותר על ביצוע סעיפים שלמים מכתב הכמויות.

הסכם לביצוע ייחתם רק לאחר קבלת האישורים המתאימים מהגורם המממן.

המועצה מבהירה בזה כי תנאי להתקשרותה עם מציע כל שהוא בהסכם בנוגע לעבודות נשוא מכרז זה הינו כי היא תקבל לכך תקצוב חיצוני מתאים (ממשלתי או אחר).

בנסיבות אלו שומרת המועצה לעצמה את הזכות שלא להמליץ על כל הצעה מבין אלו שתוגשנה למכרז, ו/או את הזכות לבטל את המכרז, ו/או את הזכות שלא לחתום על הסכם עם המציע שהצעתו תוכרז על ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה, ו/או את הזכות להתלות כל הסכם שיחתם בינה לבין מציע כל שהוא בקבלת תקצוב חיצוני מתאים.

                                                                                               

                                                                                                בהצלחה,

       

           יצחק פרסמן

         מהנדס  המועצה​