הסדרת כביש מתחם גנים מצפה נטופה

הסדרת כביש מתחם גנים מצפה נטופה

תאריך פרסום:21/12/2020
מועד אחרון להגשה:07/01/2021 12:00
מספר מכרז:87/2020
קובץ מצורף:כלל מסמכי המכרז בקישור זה

​​​

                                      מכרז מספר 87/2020

הסדרי העלאה והורדה גנים מצפה נטופה

 

מוזמנות בזאת הצעות מחיר של קבלני סלילה ותשתיות סיווג 200 ג1 לפחות.

סיור קבלנים חובה יתקיים בתאריך: 28/12/2020 בשעה: 10:00.

יציאה משער הכניסה של מצפה נטופה.

את החומר ניתן לרכוש במשרדי מח' הנדסה במועצה, עלות המכרז 1500  אשר לא יוחזרו.

חומר המכרז יפורסם לעיון באתר המועצה האזורית הגליל התחתון תחת שם המכרז.

דרישות חובה להשתתפות במכרז:

  • את כל מסמכי המכרז יש להגיש חתומים על ידי המציע (חתימה וחותמת) במעטפה סגורה עליה יירשם: מכרז  87/2020 הסדרי העלאה והורדה גנים מצפה נטופה.
  • להצעה יש לצרף:
  1.  ערבות בנקאית (אוטונומית סטנדרטית)בסך 35,000כולל מע"מ ותקפה לתאריך 15/3/2021
  2. אישור ניהול מסמכים.
  3. פרטי חשבון הבנק של המציע.
  4. אישור תשלום קניית מכרז.

 

הגשת ההצעות עד 07/01/2021 עד השעה  12:00 בלשכת מנכ"ל המועצה.

 

אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר.

תנאי תשלום:עפ"י מסמכי החוזה.

המועצה רשאית לוותר על ביצוע סעיפים שלמים מכתב הכמויות.

הסכם לביצוע ייחתם רק לאחר קבלת האישורים המתאימים מהגורם המממן.

המועצה מבהירה בזה כי תנאי להתקשרותה עם מציע כל שהוא בהסכם בנוגע לעבודות נשוא מכרז זה הינו כי היא תקבל לכך תקצוב חיצוני מתאים (ממשלתי או אחר).

בנסיבות אלו שומרת המועצה לעצמה את הזכות שלא להמליץ על כל הצעה מבין אלו שתוגשנה למכרז, ו/או את הזכות לבטל את המכרז, ו/או את הזכות שלא לחתום על הסכם עם המציע שהצעתו תוכרז על ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה, ו/או את הזכות להתלות כל הסכם שיחתם בינה לבין מציע כל שהוא בקבלת תקצוב חיצוני מתאים.    

 

בהצלחה,

        יצחק פרסמן

      מהנדס  המועצה​