ביצוע עבודות משטחי בטון ומסתורים לפחי אשפה (כלי אצירה)

ביצוע עבודות משטחי בטון ומסתורים לפחי אשפה (כלי אצירה)

תאריך פרסום:13/12/2020
מועד אחרון להגשה:31/12/2020 12:00
מספר מכרז:78/2020
קובץ מצורף:מכרז מסתורי פחים - 78-2020
לפרטים נא לפנות ל-:

מחלקת קיימות ואיכות הסביבה

טל': 04-6628224​


​​

 

מכרז מספר  78/2020

ביצוע עבודות משטחי בטון ומסתורים לפחי אשפה (כלי אצירה)

 

מוזמנות בזאת הצעות מחיר מקבלנים / ספקים, לביצוע עבודת משטחי בטון ומסתורים לפחי אשפה.

 

סיור קבלנים חובה יתקיים ביום 20.12.2020 בשעה 13:00 ברחבת המועצה האזורית הגליל התחתון, מרכז אזורי כדורי.

 

את החומר ניתן לרכוש במשרדי מחלקת איכות סביבה במועצה. עלות המכרז 500 ₪, אשר לא יוחזרו.

הגשת ההצעות עד ליום 30.12.2020 עד השעה 12:00 בלשכת מנכ"ל המועצה.

חומר המכרז והמסמכים הנלווים מפורסמים לעיון באתר המועצה האזורית הגלין התחתון בכתובת: https://www.glt.org.il/ServicesInfo/Pages/Bisd.aspx

 

את כל מסמכי המכרז יש להגיש חתומים על ידי המציע (חתימה וחותמת) במעטפה סגורה עליה יירשם: מכרז 78/2020.

 

להצעה יש לצרף:

 • ערבות בנקאית אוטונומית סטנדרטית בסך 50,000 ₪, כולל מע"מ ותקפה לתאריך  31.12.2020.
 • תעודת עוסק מורשה / תעודת רישום התאגיד
 • קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז
 • אישור ניהול מסמכים
 • פרטי חשבון הבנק של המציע.

 

תנאים נוספים:

 • מכרז זה מפורסם ע"י המועצה האזורית הגליל התחתון ואשכול כנרת עמקים, והזמנת העבודה לקבלן הזוכה תבוצע על ידי אשכל כנרת עמקים.
 • אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר.
 • תנאי תשלום: 45 יום לאחר אישור המפקח או תשלום הגורם המממן (המאוחר מבניהם).
 • המועצה רשאית לצמצם את היקף העבודות שבמכרז עד כדי 50% ולוותר על ביצוע סעיפים שלמים מכתב הכמויות.
 • הסכם לביצוע ייחתם רק לאחר קבלת האישורים המתאימים מהגורם המממן ולאחר קבלת ערבות ביצוע ואישור ביטוחי.
 • בנסיבות אלו, שומרת המועצה לעצמה את הזכות שלא להמליץ על כל הצעה מבין אלו שתוגשנה למכרז ו/או את הזכות לבטל את המכרז, ו/או את הזכות שלא לחתום על הסכם עם המציע שהצעתו תוכרז על ידי ועדת מכרזים כהצעה הזוכה, ו/או את הזכות להתלות כל הסכם שיחתם בינה לבין מציע כל שהוא בקבלת תקצוב חיצוני מתאים.

 

 

בברכה,

 

נפתלי פרידלנדר

מנכ"ל המועצה

​