ביצוע עבודת דשא סינטטי באתר הנצחה מוזיאון גולני

ביצוע עבודת דשא סינטטי באתר הנצחה מוזיאון גולני

תאריך פרסום:10/12/2020
מועד אחרון להגשה:21/12/2020 12:00
מספר מכרז:81/2020
קובץ מצורף:ביצוע עבודת דשא סינטטי

מכרז מספר 81/2020

ביצוע עבודת דשא סינטטי על מגרש בגודל 2000 מ"ר

 

מוזמנות בזאת הצעות מחיר מקבלנים , לביצוע עבודת דשא סינטטי על מגרש בגודל 2000

מ"ר.

סיור קבלנים חובה יתקיים ביום חמישי 16.12.20 בשעה 12:00 ברחבת אתר הנצחה מוזיאון גולני

התחתון.

את החומר ניתן לרכוש במשרדי מועצה אזורית הגליל התחתון. עלות המכרז 500 ₪ , אשר לא יוחזרו.

הגשת ההצעות עד ליום 21.12.20 עד השעה 12:00 בלשכת מנכ"ל המועצה.

חומר המכרז והמסמכים הנלווים מפורסמים לעיון באתר המועצה האזורית הגלין התחתון בכתובת : https://www.glt.org.​il/ServicesInfo/Pages/Bisd.aspx

את כל מסמכי המכרז יש להגיש חתומים על ידי המציע )חתימה וחותמת( במעטפה סגורה עליה

יירשם: מכרז 81/2020 .

להצעה יש לצרף:

 ערבות בנקאית אוטונומית סטנדרטית בסך 10,000 ₪, כולל מע"מ ותקפה לתאריך

31.12.2020 .

 תעודת עוסק מורשה / תעודת רישום התאגיד

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז

 אישור ניהול מסמכים

 פרטי חשבון הבנק של המציע.

תנאים נוספים:

 אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר.

 תנאי תשלום: 45 יום לאחר אישור המפקח או תשלום הגורם המממן )המאוחר מבניהם(.

 המועצה רשאית לצמצם את היקף העבודות שבמכרז עד כדי 50% ולוותר על ביצוע סעיפים

שלמים מכתב הכמויות.

 הסכם לביצוע ייחתם רק לאחר קבלת האישורים המתאימים מהגורם המממן ולאחר קבלת

ערבות ביצוע ואישור ביטוחי.

 בנסיבות אלו, שומרת המועצה לעצמה את הזכות שלא להמליץ על כל הצעה מבין אלו

שתוגשנה למכרז ו/או את הזכות לבטל את המכרז, ו/או את הזכות שלא לחתום על הסכם

עם המציע שהצעתו תוכרז על ידי ועדת מכרזים כהצעה הזוכה, ו/או את הזכות להתלות כל

הסכם שיחתם בינה לבין מציע כל שהוא בקבלת תקצוב חיצוני מתאים.

בברכה,

נפתלי פרידלנדר

מנכ"ל המועצה