הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

חריגי גיל מתחת לגיל 3

בהתאם לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949:
"11. לצורך חוק זה, רואים אדם כאילו הגיע לגיל מסוים בראשית כל שנת לימודים, אם יגיע לאותו גיל לפני יום 1 בינואר שבאותה שנת לימודים".
*אנו ממשיכים את הליך וועדות חריגי הגיל לילדים שנולדו עד תאריך 15.1.
מובהר בזאת כי במקרים החריגים שיאושרו לפי קריטריונים אלה, ההורים אינם פטורים מתשלום שכר לימוד מלא עבור ילדם בשיעור זהה לשיעור ההשתתפות של המשרד.
על הרשות המקומית להמציא למשרד (לוועדה המחוזית) התחייבות חתומה בדבר תשלום מלא עבור הילד לכל שנת הלימודים.
בקשה לחריגי גיל תתאפשר רק לאחר קבלת אבחון פסיכולוגי המעיד על בשלות רגשית ומוכנות הילד למעבר לגן+מילוי נספח' ו'+ז' המצ"ב יש להעביר את כל הנתונים למייל noym@glt.org.il

תנאים לאישור-באחריות הרשות

 • אישור הבקשה לא יביא לכך שהגן יהפוך לרב גילאי (3-4 וחריגי גיל).
 • האישור לא יעלה על 2 ילדים חריגי גיל בגן.
 • קליטת הילד לגן רק אם בגן יש מקום והרישום לא יחייב פתיחת גן נוסף.
 • לוועדה יוגשו רק ילדים שנולדו עד 15 בינואר כולל.
 • חתימת ההורים על טופס התחייבות לתשלום שכ"ל אם תאושר הבקשה (נספח ח').
 • יש למלא נספח ז' במלואו ולצרף דו"ח על מצבת תלמידים בגן המיועד.
 • יש לצרף לבקשה צילום ת"ז של הורי התלמיד.
 • על בקשה לאישור חריג לעמוד בכל התנאים הנ"ל, כולל הגשת מסמכים נדרשים. ללא האמור לעיל לא תידון הבקשה.

קריטריונים לאישור

כל הבקשות שעמדו בכל התנאים האמורים לעיל, יובאו לבחינת הוועדה. על פי השיקולים הבאים:

 • נסיבות מיוחדות/הומניטריות במשפחה
 • קיומן של מסגרות חלופיות ביישוב בו מתגורר הילד
 • הפער בין גיל הילד עבורו מוגשת הבקשה לבין המועד הקבוע בחוק

תעדוף:  יובהר כי ככל שתהיינה כמה בקשות לאותו מוסד, וכמות המקומות הפנויים קטנה מכמות הבקשות המאושרות, תקבע הוועדה תעדוף בהתאם לנסיבות המיוחדות החריגות, בהחלטה מנומקת, עד 2 ילדים חריגי גיל בגן.

מנגנון הבדיקה

הבקשות יוגשו על ידי הרשות המקומית לוועדה מחוזית שתמונה על ידי מנהל המחוז.
מרכזת הוועדה תביא את הבקשות ואת הממצאים בדבר עמידתם בתנאי סף לוועדה, שהרכבה יהא כדלקמן:

 • מנהל/ת המחוז או מי מטעמו – מרכז/ת הוועדה
 • מפקחת על גני הילדים במחוז
 • נציג אגף אמח"י במחוז
 • נציג אגף שפ"י במחוז
 • רשות: נציג הרשות המקומית הרלוונטית

לוחות זמנים

את הבקשה לקראת שנה"ל הבאה יש להגיש לרשות עד 30.4 בצירוף המסמכים המתאימים בהתאם לאופי הבקשה- לאחר מועד זה לא ידונו בבקשות.
הודעה בדבר החלטת הוועדה תימסר לפונים בשבוע האחרון של חודש אוגוסט, וכן שיבוץ הילד בגן הילדים יהיה תמיד על בסיס מקום פנוי בגן.
בקשה שאושרה, הרשות תצייד את ההורים באישור כניסה לגן, בו יצוין כי התלמיד הינו חריג גיל.