הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הנחות בפעילויות בלתי פורמאליות

​להלן הקריטריונים הנדרשים:

 1. יו"ר ועדת ההנחות הינו מנהל אגף החינוך וחברי הועדה מונים את נציגי מנהלי המחלקות הרלוונטיות ומנהלת לשכת הרווחה.
 2. ניתן להגיש בקשה להנחה עבור: צהרונים בגני הילדים, קייטנת קיץ בגני הילדים (מלבד צהרונים מורחבים שמוכרים ע"י משרד התמ"ת), חוגי בית ספר, תכנית מצוינות, ספורט הישגי ופעילויות תנועות הנוער ומחלקות הנוער במסגרת המועצה.
 3. ההנחות אינן כוללות תשלומי אגרות בית ספר וגני ילדים.
 4. רשאי להגיש בקשת הנחה, תושב הרשום במרשם האוכלוסין של משרד הפנים כתושב המועצה האזורית גליל תחתון.
 5. הסדר תשלומי ארנונה הינו תנאי למתן הנחה.
 6. דיון בבקשת ההנחה במסגרת ועדת הנחות יתקיים רק אם הוגשו כל המסמכים הנדרשים לוועדה המפורטים בטופס הבקשה להנחה.
 7. הגשת בקשות להנחה עד התאריכים הבאים:
  חוגים וצהרונים עד ה31/10 , פעילויות הקיץ עד ה-20/06, פעילויות חופשת חנוכה ופסח (למעט ילדי הגנים) עד שבוע לפני    הפעילות. לאחר מועדים אלו לא יתקבלו בקשות. הועדה תתכנס יומיים לאחר המועד האחרון להגשת הבקשה.
 8. המסמכים ההכרחיים לדיון בוועדה מצורפים לטופס הבקשה המופיע באתר המועצה.
 9. ההנחה תינתן לשנת תקציב אחת ותיבחן בכל שנה מחדש.
 10. ראתה ועדת ההנחות כי מדובר על מקרה יוצא דופן (כגון: מחלה במשפחה, אירוע טרגי וכו') וכן על מצב של הוצאות חריגות   למשפחה הדורש הנחה הגבוהה מן הרשום בסעיף הקודם תהא זכאית לאשר הנחה גבוהה יותר או דחיית תשלומים. החלטה זו תתקבל בהתייעצות עם נציג ממחלקת הרווחה במידה ומדובר במשפחה המוכרת למחלקת הרווחה או בהתייעצות עם גורם טיפולי- חינוכי מוסמך. הועדה תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה זו.
 11. הוועדה רשאית להכניס לשיקוליה הכנסות נוספות שיש למשפחה.
 12. לחברי הוועדה יש זכות להגדיל או להקטין את אחוזי ההנחה בהתאם לדיון או לפי מידע חיצוני המגיע לדיון.
 13. אם לא התקבלה החלטה בשל נתונים חלקיים יתכנס צוות מצומצם בראשות יו"ר הוועדה, יחד עם שני חברים נוספים, לדיון נוסף לאחר הבהרות ונתונים נוספים.
 14. משפחה חד הורית- על מגיש הבקשה להיות המשמורן הראשי וכן עליו להיות זה שמשלם את התשלום בגינו מבוקש ההנחה (בכפוף להגשת מסמכים לרבות הסכם גירושין). דמי המזונות ייחשבו כחלק מן ההכנסות.
 15. ערעור על החלטת הועדה ניתן להגיש תוך 7 ימים מקבלת ההחלטה. החלטת ועדת הערעורים הינה החלטה סופית.
 16. חישוב ההנחה יהא על פי מבחן הכנסה של משק בית ברוטו לנפש לחודש, כאשר הכנסה של 2500 ₪ ומעלה לנפש לא תזכה במתן הנחה.
 17. כל המידע שמגיע לוועדה הנו דיסקרטי. החלטות הועדה תרשמנה בפרוטוקול ללא פירוט נימוק הוועדה.
 18. כל ההנחות הינם בכפוף לתקציב ועדת הנחות ולהחלטת הועדה.
 19. הודעה בכתב תשלח לפונה עם העתקים לגביה ולמחלקה הייעודית.