אגרת לימודי חוץ לתלמידים שמתגוררים מחוץ לרשות

רשות הקולטת תלמידי חוץ במוסדות החינוך שבתחומה רשאית לגבות אגרת לימודי חוץ על פי התעריפים הנקבעים בחוזר מנכ"ל.

ההתחשבנות הכספית מתקיימת בין הרשות השולחת לרשות הקולטת רק במידה ואין מענה חינוכי לזרם רשמי קיים מוכר על ידי משרד החינוך ברשות והתלמיד לומד ברשות שכנה שנקבעה כאזור הרישום.

במידה וקיים מענה לזרם המוכר ברשות (ממלכתי או ממלכתי דתי)  והורה בחר מיוזמתו במוסד אחר מחוץ לרשות - יישא ההורה במלוא התשלום.

המענים המוכרים על ידי משרד החינוך בחינוך על יסודי הינם החינוך ממלכתי, החינוך הממלכתי דתי בעל יסודי (בחלוקה לבנים ובנות) ומחוננים הלומדים בכיתת מחוננים מוכרת.

יש לציין כי בתי ספר ייחודיים אינם מוכרים ע"פ חוזר מנכ"ל כזכאים להסעות בסבסוד המדינה/הרשות וכן באחריות לתשלום אגרת לימודי חוץ על ידי הרשות.

הורה המבקש שילדיו יקלטו במוסדות החינוך של הגליל התחתון ואינו תושב המועצה נדרש להנפיק מהרשות בה מתגורר אישור לימודי חוץ.

על ההורה לוודא כי באישור זה יופיע באופן ברור באילו תשלומים נושאת הרשות ובאילו לאו.

מצ"ב חוזר מנכל בנושא לעיונכם


לתשומת לבכם, תעריף אגרת לימודי חוץ לשנת תשפ"ד:

גני ילדים: 739 ₪ + שירותים נלווים (קרן קרב) לשנה 

בתי ספר יסודיים: 739 ₪ + שירותים נלווים (קרן קרב) לשנה

חטיבות ביניים: 946 ₪ לשנה

חטיבות עליונות: 950 ₪ לשנה


קישור לתשלום אגרה: