פניות, טפסים ורישום לגני ילדים
נושא הפניה טפסים לשליחה מסמכים נדרשים
בקשה לרישום לגן לתושבי מ.א הגליל התחתון

טופס בקשה לרישום לגנים חתום על ידי שני ההורים.

הורים בנפרד (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה) יצרפו כתב הצהרה עבור הורים בנפרד.

צילום ת.ז וספח של שני ההורים עם כתובת מגורים מעודכנת ברשות ופרטי הילד.ה הנרשם.ת.
בקשה לביטול רישום לגן במ.א הגליל התחתון
(לעוברים דירה מחוץ לרשות)
טופס בקשה לביטול רישום חתום על ידי שני ההורים. צילום ת.ז וספח של שני ההורים.
רישום תושבים חדשים בתחומי מ.א הגליל התחתון -
חוזרים מחו"ל או המגיעים מרשות אחרת
יש לציין את פרטי כל ילדי המשפחה הלומדים במסגרות חינוכיות.

טופס בקשה לרישום לגנים חתום על ידי שני ההורים.
טופס
רישום תושב חדש טרם החלפת כתובת.
אישור ועד מקומי על קבלה למגורים בישוב.
הסכם שכירות/ רכישה בתוקף.
רישום תושב חוץ לגן טופס בקשה לקליטת תושב חוץ חתום על ידי שני ההורים.
הורים בנפרד (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה) יצרפו 
כתב הצהרה עבור הורים בנפרד.
טופס ויתור סודיות ואישור העברת חומרים (למעט למבקשים להמשיך ולהתחנך באותה מסגרת מהשנה הקודמת).
חתימה על התחייבות לתשלום אגרת לימודי חוץ.
פרטים נוספים בנושא תשלומי אגרות למערכת החינוך
צילום ת.ז וספח של שני ההורים.
אישור גריעה מהרשות בה מתגוררים.
בקשה ללימודים מחוץ למ.א הגליל התחתון

טופס בקשה ללימודים מחוץ לרשות חתום על ידי שני ההורים.

פירוט הבקשה מפורטת ככל שניתן.
אישור המסגרת החינוכית על קבלת הילד או הילדה.

פרטים על הגשת הבקשה ראה כאן.

זכאות למלווה אישי (סייעת בריאות) טופס בקשה לסייעת רפואית חתום על ידי מגיש הבקשה. צילום ת.ז וספח של מגיש הבקשה.
אישור מומחה רפואי בתוקף מהחצי שנה האחרונה.
כל מסמך נוסף התומך בבקשה.
בקשה להעברה בין גנים ברשות
(ועדת העברות)

טופס העברה בין מסגרות חינוכיות ברשות.
טופס ויתור סודיות ואישור העברת חומרים (למעט למבקשים להמשיך ולהתחנך באותה מסגרת מהשנה הקודמת).

 

צילום ת.ז וספח של שני ההורים.
מומלץ לנמק ולצרף מסמכים התומכים בסיבת הבקשה ככל הניתן.
פרטים על הגשת הבקשה ראה כאן.
ערר על שיבוץ לגן טופס ערר על שיבוץ במסגרת חתום על ידי שני ההורים. מומלץ לנמק ולצרף מסמכים התומכים בסיבת הבקשה ככל הניתן.
צהרונים בגני ילדים
נושא הפנייה טפסים לשליחה מסמכים נדרשים
רישום לצהרון בגן ילדים טופס רישום מאוחר לצהרון חתום על ידי שני ההורים.  
ביטול רישום לצהרון בגן ילדים טופס ביטול רישום לצהרון חתום על ידי שני ההורים.  
בקשה לועדת הנחות טופס בקשה לועדת הנחות חתום על ידי שני ההורים. צילום ת.ז וספח של שני ההורים.
תלושי שכר לחודשים מרץ, אפריל ומאי של שני ההורים.
שומת מס הכנסה לעצמאים.
תדפיסי בנק סמוכים למועד הבקשה.
להורים בנפרד - הסכם גירושין/ חזקה/ מזונות.
חסר כל הכנסה - אישור מלשכת העבודה.
פניות, טפסים ורישום לבתי ספר
נושא הפנייה טפסים לשליחה מסמכים נדרשים
בקשה לרישום לביה"ס לתושבי מ.א הגליל התחתון טופס בקשה לרישום לביה"ס חתום על ידי שני ההורים. צילום ת.ז וספח של שני ההורים עם כתובת מגורים מעודכנת ברשות ופרטי הילד.ה הנרשם.ת.
בקשה לביטול רישום לביה"ס במ.א הגליל התחתון
(לעוברים דירה מחוץ לרשות)
טופס בקשה לביטול רישום חתום על ידי שני ההורים. צילום ת.ז וספח של שני ההורים.
רישום תושבים חדשים בתחומי מ.א הגליל התחתון -
חוזרים מחו"ל או המגיעים מרשות אחרת
יש לציין את פרטי כל ילדי המשפחה הלומדים במסגרות חינוכיות.

טופס בקשה לרישום לבתיה"ס חתום על ידי שני ההורים.
טופס
רישום תושב חדש טרם החלפת כתובת.
אישור ועד מקומי על קבלה למגורים בישוב.
הסכם שכירות/ רכישה בתוקף.
רישום תושב חוץ לביה"ס טופס בקשה לקליטת תושב חוץ חתום על ידי שני ההורים.
הורים בנפרד (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה) יצרפו 
כתב הצהרה עבור הורים בנפרד.
טופס ויתור סודיות ואישור העברת חומרים (למעט למבקשים להמשיך ולהתחנך באותה מסגרת מהשנה הקודמת).
חתימה על התחייבות לתשלום אגרת לימודי חוץ.
תשלום 
אגרת לימודי חוץ.
צילום ת.ז וספח של שני ההורים.
אישור גריעה מהרשות בה מתגוררים.
בקשה ללימודים מחוץ למ.א הגליל התחתון

טופס בקשה ללימודים מחוץ לרשות חתום על ידי שני ההורים.

פירוט הבקשה מפורטת ככל שניתן.
אישור המסגרת החינוכית על קבלת הילד או הילדה. 

פרטים על הגשת הבקשה ראה כאן.

זכאות למלווה אישי (סייעת בריאות) טופס בקשה לסייעת רפואית חתום על ידי מגיש הבקשה. צילום ת.ז וספח של מגיש הבקשה.
אישור מומחה רפואי בתוקף מהחצי שנה האחרונה.
כל מסמך נוסף התומך בבקשה.
בקשה להעברה בין בתיה"ס ברשות
(בקשה לועדת העברות)

טופס העברה בין מסגרות חינוכיות ברשות.
טופס ויתור סודיות ואישור העברת חומרים (למעט למבקשים להמשיך ולהתחנך באותה מסגרת מהשנה הקודמת).

צילום ת.ז וספח של שני ההורים.
מומלץ לנמק ולצרף מסמכים התומכים בסיבת הבקשה ככל הניתן.

פרטים על הגשת הבקשה ראה כאן.

בקשה לועדת הנחות טופס בקשה לועדת הנחות חתום על ידי שני ההורים. צילום ת.ז וספח של שני ההורים.
תלושי שכר לחודשים מרץ, אפריל ומאי של שני ההורים.
שומת מס הכנסה לעצמאים.
תדפיסי בנק סמוכים למועד הבקשה.
להורים בנפרד - הסכם גירושין/ חזקה/ מזונות.
חסר כל הכנסה - אישור מלשכת העבודה.
צהרונים בבתי הספר - תוכנית יל"א המופעלת על ידי המרכז הקהילתי
נושא הפנייה טפסים לשליחה מסמכים נדרשים
רישום לצהרון בבתי הספר נא לבחור מתוך ריכוז טפסי רישום לצהרון על פי בתי ספר  
ביטול רישום לצהרון בבתי הספר טופס ביטול רישום לצהרון  
בקשה לועדת הנחות טופס בקשה לועדת הנחות חתום על ידי שני ההורים. צילום ת.ז וספח של שני ההורים.
תלושי שכר לחודשים מרץ, אפריל ומאי של שני ההורים.
שומת מס הכנסה לעצמאים.
תדפיסי בנק סמוכים למועד הבקשה.
להורים בנפרד - הסכם גירושין/ חזקה/ מזונות.
חסר כל הכנסה - אישור מלשכת העבודה.