הישוב הכפרי (קיבוץ, מושב, ישוב קהילתי, כפר) משתייך למועצה אזורית אשר בה נוהג  'שלטון דו רובדי'. הרובד העליון הוא המועצה האזורית המאגדת מספר ישובים, ואילו הרובד התחתון הוא הישוב הבודד המנוהל על ידי ועד מקומי נבחר. בניגוד לשיטות שלטון מקומי אחרות הנהגות במועצות מקומיות ובעיריות, לתושבי הישובים במרחב הכפרי ניתנה זכות מיוחדת לנהל את חייהם המוניציפליים והקהילתיים באמצעות בחירת מנהיגים מתוך הקהילה. המשמעות היא כי קיימת אחריות של ממש על אורחות החיים, הסביבה ופני היישוב וכן על עתיד הישוב ותושביו. אחריות זו של המנהיגות המקומית על ממדי החיים השונים היא שיוצרת תחושת שייכות, מחויבות ומשמעות ביישוב ובקהילה המתקיימת בו.


מדוע הוועד המקומי כל כך חשוב? הוא מגדיר את הצרכים מול המועצה ובסמכותו לחלק את עוגת המשאבים ולתעדף את פעולות המועצה וגופי הסמך שלה בתוך היישוב. עד כמה זה חשוב? זה אקוטי! ברוב המקרים המועצה אינה יכולה לכפות את רצונותיה (טובים ככל שיהיו) על הנהגת היישוב הנבחרת - בדיוק כפי שצריכים להתקיים תנאים דרמטיים בכדי שמשרד הפנים יכפה את רצונותיו על הרשות דוגמת מינוי ועדה קרואה, כך גם צריכים להתקיים תנאים דרמטיים בכדי שהמועצה תתערב בהרכב הועד הנבחר או בהחלטותיו. 

מידע זה נועד להיות כלי עזר למתמודדים והוא אינו מחליף כל מידע רשמי בצו המועצות המקומיות ו/או בחוקים ובתקנות הנוגעים לסדרי הבחירות ברשויות המקומיות. מידע נוסף ניתן להיעזר בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, שהינו המקור החוקי לכללים, דרכי הבחירה, סמכויות, חובות חברי הועד המקומי ועוד. מידע נוסף לגבי נושא הבחירות ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הפנים יחידת המפקח על הבחירות, בכתובת www.moin.gov.il


וועד מקומי ביישוב

מה הוא הועד המקומי

 • הוועד המקומי הינו גוף סטטוטורי האחראי על מתן השירותים המוניציפליים של הישוב, ומייצג את כלל התושבים בישוב.
 • לוועד המקומי סמכויות מתחום המשפט הציבורי והמנהלי וחלים עליו כללי המשפט הציבורי-מנהלי.
 • המועצה רשאית לאצול מתפקידיה וסמכויותיה לוועד מקומי למעט בתחומים מסויימים כגון ייסוד תאגידים, הטלת אגרות והיטלים, חקיקת חוקי עזר, הפקעת מקרקעין ואישור תקציב ועד מקומי.
 • הוועד המקומי הינו גוף משפטי נפרד לחלוטין מהאגודה החקלאי הפועלת באותו היישוב.

מי בוחר את רשימת הוועד המקומי

כל תושב היישוב שביום הבחירות מלאו לו 17 שנים ומופיע בפנקס הבוחרים של משרד הפנים.

פנקס הבוחרים

רשימה הכוללת את כל בעלי זכות הבחירה ב"אזור" ובו מופיעים הפרטים הבאים:

שם משפחה, שם פרטי, שם האב או האם, המען ומספר תעודת הזהות.

בפנקס הבוחרים נכלל כל מי שביום הבחירות גילו 17 שנים ומעלה וביום שליפת הפנקס ובמשרד הפנים כתובתו בישוב.
ניתן לעיין בפנקס הבוחרים על פי הנחיות ובמועדים המפורסמים על ידי מנהל הבחירות.
התאריך האחרון הקובע לרישום בפנקס הבוחרים בישובים: 2.10.23

מי יכול להיבחר לוועד המקומי

 • מי שרשום בפנקס הבוחרים של הישוב.
 • ביום הגשת מועמדותו הוא בן 21 שנים ומעלה.
 • מקום מגוריו הקבוע, ביום הגשת מועמדותו, הוא בתחום הישוב.
 • אינו עובד מועצה / ועד מקומי במשכורת.
 • עובד מדינה/רשות מקומית אחרת – עבודתו אינה עומדת בסתירה או אי התאמה בין תפקידו זה לבין תפקידו כנבחר ציבור.
 • לא הוכרז כפסול מסעיפי חוק אחרים או כפושט רגל.

איך נבחר יו"ר הועד המקומי

 • וועד מקומי בוחר בישיבתו הראשונה בנוכחות ראש המועצה או מי מטעמו את אחד מחבריו לראשות הוועד.
 • הבחירה נעשית בהצבעה גלויה. המועמד שמקבל למעלה ממחצית הקולות של כל חברי הוועד הוא הנבחר.
 • חשוב לבחור את האדם המתאים ביותר מבין חברי הוועד – זה שיש לו ניסיון ניהולי, פנאי ויחסי אנוש טובים ולאו דווקא זה שזכה במירב הקולות בבחירות.
 • יו"ר הוועד המקומי כמו כל יתר חברי הועד אינם זכאים לשכר בביצוע תפקידם.

התנהלות הועד המקומי

ישיבות הוועד המקומי
 • ישיבה ראשונה של הוועד המקומי צריכה להתכנס בנוכחות ראש המועצה או מי מטעמו לא יאוחר מ 41 יום מתחילת כהונתו.
 • על הוועד המקומי לקבוע לפחות ישיבה אחת בכל שישה שבועות – כלומר, צריכות להתקיים לפחות 8 ישיבות בשנה. אולם רשאי הוועד להחליט שלא לקיים ישיבות רגילות בחודשים ניסן ותשרי של כל שנה לפי הלוח העברי.
 • על פי הצורך ניתן לכנס ישיבה שלא מן המניין.
 • יש להודיע על מועד הישיבה וסדר היום לכל חברי הוועד ומוזמנים אחרים לפחות 42 שעות מראש. כך שתתאפשר למשתתפים ההזדמנות להתכונן לדיון.
 • יש להדביק על דלת משרדי הוועד הודעה על קיומה של הישיבה.

 

השתתפות בישיבות וועד
 • על פי הוראות הצו חובה להזמין לישיבות הוועד את נציג הישוב במליאה. מעבר לחובה החוקית, נוכחותו מסייעת ליצירת שיתוף פעולה ומאפשרת העברת מידע בין שתי רבדי השלטון.
 • ככלל, ישיבות הוועד הן פומביות ורק במקרים ספציפיים ונדירים (למשל בעניין בטחוני, מטעמי צנעת הפרט) ניתן לקיים דיון בדלתיים סגורות הנחת המוצע היא שפומביות הדיון תורמת לשיפור איכות ההחלטה. השתתפות הציבור הינה בעמדה של משקפים בלבד ואינם בעלי זכות הצבעה.
 • ישיבה יכולה להתקיים רק במניין חוקי היינו, נוכחות של רוב חברי הוועד. חובה על חבר וועד להיות נוכח בישיבות הוועד ומי שנעדר בשלושה חודשים רצופים או משלוש ישיבות רצופות - אם היו בשלושת החודשים פחות משלוש ישיבות יחדל להיות חבר אלא אם הסיבה מוצדקת (מילואים, מחלה וכדו)
 • החלטות מתקבלות ברוב קולות של חברי הועד.
פרוטוקול ישיבה

בכל ישיבת וועד יש לרשום פרוטוקול שיכיל:

 • תאריך
 • שמות חברי הוועד הנוכחים והנעדרים
 • סדר יום
 • תמצית מהלך הדיון
 • החלטות ותוצאות הצבעה
 • חתימות של יו"ר הועד ומנהל היישוב
 • על פי חוק פרוטוקולים פתוחים לעיון הציבור ונשמרים כחלק מההיסטוריה היישובית ולכן, הימנעו מאזכור שמות והקפידו על לשון נקייה. חברי הועד יקבלו את הפרוטוקול לפחות שבוע לפני הישיבה ומאשרים אותו בתחילת הישיבה. מומלץ לפרסם את הפרוטוקול לכלל התושבים באמצעים המקובלים בישוב.

 

וועדות
 • במבנה ארגוני מיטבי, הוועד המקומי מפעיל תחתיו ועדות בתחומים השונים המתקיימים בישוב כגון תרבות, נוער, ביטחון, חזות הישוב וכדומה. באופן הזה תושבים נוספים לוקחים חלק בעשייה ובניהול.

  וועדת ביקורת – היא וועדת חובה!

  בהתאם לצו המועצות המקומית קיימת חובה להקים וועדת ביקורת לוועד המקומי בכל ישוב במועצה והיא אינה כפופה לוועד המקומי. מליאת המועצה היא הממנה את הוועדה מתוך רשימת מועמדים, שאינם חברי וועד, שהגישו מועמדות.

תקציב הועד המקומי וניהולו

 • מקורות התקציב של הועד המקומי הם – גביה מארנונה, אגרות והטילים (שמירה, סלילה וכדו') הכנסות משימוש במבני ציבור חוגים, אירועים וכדו, הכל באישור המועצה.
 • תעריף הארנונה נקבע על פי צו המיסים של המועצה המאושר במליאת המועצה לא יאוחר מ 1 ביולי ולפרסמו לא יאוחר מיום ה 15- ליולי.
 • תעריפי הארנונה משתנים מישוב לישוב ובסמכותו של ועד מקומי לבקש שינוי בגביית המיסים. כל שינוי מחייב אישור מליאה ולאחר מכן אישור שר הפנים ושר האוצר.
 • עד ה 1 לאוקטובר בכל שנה על הועד המקומי להגיש את התקציב לשנת הכספים הבאה, בפורמט של משרד הפנים, למועצה לצורך אישור מליאת מועצה.

מליאת המועצה

בחירות למליאת המועצה

 • מליאת המועצה היא הגוף שלו הסמכות והיכולת לקבוע מדיניות ולאשר נושאים שהוגדרו בחוק ובהם: אישור תקציבים, חוקי עזר, תכניות פיתוח, ועוד.
 • בשונה מרשויות עירוניות, בהן הבחירות למליאת הרשות הן כלליות ומתבצעות על פי רשימות, במועצות אזוריות הבחירות למליאת המועצה, מתבצעות לפי אזורי בחירה. כל ישוב בוחר נציג/נציגים מטעמו למליאת המועצה ע"פ המודד שיקבע ויאושר ע"י שר הפנים. המליאה מורכבת מנציגי כל הישובים הנמצאים בתחום השיפוט של המועצה.
 • על רשימה למליאת המועצה להכיל מינימום 3 מועמדים ולא יותר מ 10 (כמובן שאם מספר הנציגים ע"פ המודד גדול מ- 3 יש להציב לפחות את מספר המועמדים ע"פ המודד)
 • מומלץ לבחור מספר מועמדים מעל המינימום הנדרש, כדי להקל במידת הצורך על חילופי חברי מליאה בהמשך הדרך.
 • מספר הנציגים של הישוב במליאה נקבע על פי המודד שמאושר במליאת המועצה ומפורסם על ידי וועדת הבחירות.
 • לאחר הבחירות מתכנסת המליאה ובוחרת מתוכה הנהלה וכן וועדות נוספות. כל חברי המליאה פועלים גם במסגרת וועדות רשותיות שונות בהם לדוגמא - הנהלה, ועדה מקומית לתכנון ובניה, בטחון, מכרזים, חינוך ועוד.
 • תפקיד נציג המליאה של הישוב לקדם את טובת מועצה אזורית הגליל התחתון כולה ולאו דווקא לייצג את אינטרס הישוב שלו.
 • על נציג המליאה לעדכן את הוועד המקומי והתושבים בהחלטות מליאת המועצה האזורית.

מי בוחר את נציג.ת היישוב למליאת המועצה

כל תושב היישוב שביום הבחירות מלאו לו 17 שנים ומופיע בפנקס הבוחרים של משרד הפנים.

פנקס הבוחרים

רשימה הכוללת את כל בעלי זכות הבחירה ב"אזור" ובו מופיעים הפרטים הבאים:

שם משפחה, שם פרטי, שם האב או האם, המען ומספר תעודת הזהות.

בפנקס הבוחרים נכלל כל מי שביום הבחירות גילו 17 שנים ומעלה וביום שליפת הפנקס ובמשרד הפנים כתובתו בישוב.
ניתן לעיין בפנקס הבוחרים על פי הנחיות ובמועדים המפורסמים על ידי מנהל הבחירות.
התאריך האחרון הקובע לרישום בפנקס הבוחרים בישובים: 2.10.23

 

אופן ההגשה ומועדים רלוונטים

מידע מפורט בדבר מועדי ודרכי הגשת הרשימות לועד המקומי ולמילאת המועצה יפורסמו בימים הקרובים בהאתם להנחיות ועדת הבחירות.