כותרת

תאריך

תמונה

תיאור

קטגוריה

מיקום כתבה

מחלקה

yeshuv

תאריך תפוגה

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מכרז מספר 34/2018 בניית 4 חדרי שירותים יבילים עבור בי"ס יסודי כדורי

 תאריך:12/07/2018

מוזמנות בזאת הצעות מחיר מקבלני בנין, קוד 100 קבוצה ג' היקף 1, לבניית 4 חדרי שירותים בבניה טרומית או קלה עבור בי"ס יסודי כדורי.

את החומר ניתן לקנות במשרדי מח' הנדסה. עלות המכרז: 1000 ₪ (אשר לא יוחזרו).

סיור קבלנים יתקיים ביום שני 23.7.18 בשעה 10:00. נפגשים ברחבת בניין המועצה.

סיור קבלנים חובה.

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית בגובה של 30,000 ₪ כולל מע"מ ותקפה לתאריך 29.10.18.

הגשת ההצעות יום שלישי 31/7/18 עד השעה 12:00 במשרד מנכ"ל המועצה.

יש להחזיר למועצה את כל חומר המכרז חתום עם הערבות  -  כתב כמויות לתוך תיבת המכרזים ושאר החומר למח' הנדסה.
אין המועצה מתחייבת לקבל ההצעה הזולה ביותר.
תנאי תשלום: 90 יום לאחר אישור המפקח או תשלום הגורם המממן (המאוחר מביניהם).
המועצה רשאית לצמצם את היקף העבודות שבמכרז עד כדי 50% ולוותר על ביצוע סעיפים שלמים מכתב הכמויות.
הסכם לביצוע ייחתם רק לאחר קבלת האישורים המתאימים מהגורם המממן.

תנאי סף להשתתפות במכרז – ניסיון מוכח באספקת או בניית מבני שירותים בבניה טרומית ו/ו בניה קלה.

בנסיבות אלו שומרת המועצה לעצמה את הזכות שלא להמליץ על כל הצעה מבין אלו שתוגשנה למכרז, ו/או את הזכות לבטל את המכרז, ו/או את הזכות שלא לחתום על הסכם עם המציע שהצעתו תוכרז על ידי ועדת המכרזים כהצעה הזוכה, ו/או את הזכות להתלות כל הסכם שיחתם בינה לבין מציע כל שהוא בקבלת תקצוב חיצוני מתאים.


בברכת הצלחה
יצחק פרסמן
מהנדס המועצה