כותרת

תאריך

תמונה

תיאור

קטגוריה

מיקום כתבה

מחלקה

yeshuv

תאריך תפוגה

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

הודעה על הגשת בקשה להקצאת קרקע

 תאריך:11/12/2017

  מועצה אזורית הגליל התחתון

 ניתנת בזה הודעה כי לוועדת ההקצאות של המועצה האזורית הגליל התחתון הוגשה בקשה להקצאת קרקע ע"י עמותת "ימינו כקדם כפר זיתים" עמותה רשומה מספר 580-447-712  (להלן: "העמותה") למטרת ניהול מוסד חינוכי.

להלן המקרקעין: גוש 17333 ת"ח 3,8,9,10,11 עפ"י תוכנית 206-0266700 בכפר זיתים.

תקופת ההקצאה 24 שנים ו- 11 חודשים.

המקרקעין ממוקמים בתוך הנחלה המוחזקת בפועל ע"י יהודה הרצליך.

בעל עניין הסבור כי אין להקצות את המקרקעין למטרה המבוקשת ו/או כי יש להקצותם  למטרה ציבורית אחרת, או לגורם אחר מלבד העמותה, בהתחשב במיקום המקרקעין ומגבלות השימוש בהם, מתבקש להגיש בקשה להקצאתם לאותו גורם או את נימוקי התנגדותו בכתב להקצאתם לעמותת "ימינו כקדם כפר זיתים" וזאת בתוך 90 יום מיום פרסום הודעה זו.

את הבקשה להקצאה/נימוקי התנגדות יש לשלוח לפי המען: מועצה אזורית הגליל התחתון, מרכז אזורי כדורי, מיקוד 1524800 לידי מר דוב וולפה- מ"מ וסגן ראש המועצה.

רק בתום 90 יום כאמור, תתכנס וועדת הקצאות לצורך דיון, בחינת חלופות וקבלת החלטות.

החלטת ועדת הקצאות טעונה אישור מליאת המועצה ואישור שר הפנים.

 בכבוד רב,

 יוסי יצחקי

מנכ"ל המועצה