ב-25/10/13 נכנסו לתוקף תקנות נגישות השירות - תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג – 2013 בתי עסק בהם ניתן שירות לציבור, צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק. על-מנת להבטיח זאת, נדרשים בתי העסק להראות, גם במסגרת הליך קבלת רישיון עסק או חידושו כי מתקיימות בהם התאמות הנגישות.

על הרשות המקומית לדרוש מבעל העסק אישור על ידי מורשה נגישות מטעמה, שהעסק עומד בדרישות הנגישות בהתאם לחוק.התאמות הנגישות. בהסתמך על אישור זה  רשאית הרשות המקומית להעניק לעסק רישיון עסק או לחדשו, לפי העניין.

הליך הרישוי חל על העסקים שלהלן:

מקומות שניתן בהם שירות לציבור או שיש בהם קבלת קהל (כגון קניון, חנות, חניון ציבורי או מסעדה).
במפעל, בית מלאכה או מקום עבודה אחר (בבניין קיים או חדש), חל הליך זה רק על האזור אליו מגיעים לקוחות.
עסק בבניין חדש בנין שההיתר להקמתו ניתן לאחר 1.8.2009 יש לבדוק לפי תקנות הנגישות לבניין חדש [תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק א': בניין ציבורי חדש].
עסק בבניין קיים בנין שההיתר להקמתו ניתן לפני 1.8.2009 יש לבדוק לפי תקנות הנגישות לבניין קיים [תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011].
אם מדובר בעסק קטן (עסק ששטחו עד 100 מ"ר. אם העסק הוא בית אוכל, כדי להיחשב לעסק קטן - שטח ההסעדה שבו לא יעלה על 25 מ"ר), אפשר להסתפק בדרך כלל בבדיקת העסק לפי חוברת הנחיות הנגשת עסק קטן שהוציאה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, חתום על ידי מורשה נגישות.
הנחיות לרשות המקומית: הרשות נדרשת לוודא את קיום דרישות הנגישות במסגרת ההליך הרגיל של מתן רישיון עסק או חידושו.

החלטת הרשות:

  • כאשר חוות דעת המורשה חיובית, כלומר, המורשה מאשר עמידה בדרישות התקנות - הרשות רשאית לתת את רישיון העסק.
  • כאשר חוות דעת המורשה שלילית עבור עסק בבניין חדש - לא ניתן לתת רישיון לעסק וגם לא ניתן לתת היתר זמני, עד שיושלמו התאמות הנגישות הנדרשות (ותתקבל חוות דעת חיובית).

עבור עסק בבניין קיים

ניתן לתת רישיון זמני בכפוף ללוחות הזמנים שניתן על ידי מורשה הנגישות לסיום התאמות הנגישות.

עסק הנמצא בבניין קיים שאינו נגיש

מקרה הדורש תשומת לב מיוחדת הוא מקרה שבו: עסק טעון רישוי מצוי בבנין קיים שבו אין נגישות רציפה מפתח הבניין ועד לפתח העסק, כאשר האחריות לביצוע התאמות אלה אינה חלה עליו אלא על בעל הבניין.
במקרה זה לא יימנע מתן רישיון לעסק או חידושו, אם מתקיימים התנאים הבאים:
לפי חוות דעת המורשה, העסק עמד בכל הוראות הנגישות החלות עליו.
טבלה מס' 3 בטופס ביקורת נגישות בעסקים הועברה לבעל הבניין, ובעל העסק חתם על האישור שבסעיף 2ג'. 
פרטים נוספים ומידע עדכני בנושאי נגישות במרכז המידע לנגישות של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מדריך להנגשת עסק בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים